Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy fizyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-108-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bernasik Andrzej (bernasik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje następujące zagadnienia z fizyki ogólnej: podstawy kinematyki i dynamiki oraz drgania
mechaniczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. TCH1A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę z kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej oraz ruchu drgającego. TCH1A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do opisu zjawisk fizycznych i rozwiązywania typowych zadań dotyczących: kinematyki i dynamiki ruchu postępowego oraz obrotowego oraz ruchu drgającego. TCH1A_U04 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i roszerzania wiedzy z zakresu fizyki. TCH1A_K01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student w sposób kreatywny podchodzi do rozwiązywania zadań i problemów. TCH1A_K01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę z kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej oraz ruchu drgającego. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do opisu zjawisk fizycznych i rozwiązywania typowych zadań dotyczących: kinematyki i dynamiki ruchu postępowego oraz obrotowego oraz ruchu drgającego. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i roszerzania wiedzy z zakresu fizyki. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student w sposób kreatywny podchodzi do rozwiązywania zadań i problemów. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

• Wiadomości wstępne:
Cele i metody nauk fizycznych, aktualny pogląd nt. struktury Wszechświata: struktura
i elementarne składniki materii, oddziaływania fundamentalne, działy fizyki, historia
Wszechświata, układ jednostek SI.
• Wstępne wiadomości z matematyki:
Przypomnienie i wprowadzenie elementów matematyki, niezbędnych w wykładzie z
fizyki.
• Mechanika klasyczna:
- Kinematyka punktu materialnego: wielkości charakteryzujące ruch, ruch jednostajny,
jednostajnie zmienny oraz ruch po okręgu. Transformacja Galileusza.
- Zasady dynamiki Newtona, przykłady sił rzeczywistych. Zasady zachowania: pędu i
momentu pędu dla punktu materialnego i układu ciał.
- Układy inercjalne i nieinercjalne, siły bezwładności.
- Siły zachowawcze i niezachowawcze. Praca, energia i moc. Zasada zachowania
energii. Zderzenia.
- Prawo grawitacji Newtona. Prawa Keplera. Prędkości kosmiczne.
- Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej: moment bezwładności, moment pędu i
energia dla bryły sztywnej, precesja.
-Oscylator harmoniczny: prosty, z tłumieniem oraz siłą wymuszającą; rezonans.
Wahadło matematyczne i fizyczne.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Forma zajęć: prezentacja i dyskusja problemów z dostarczonej wcześniej listy zadań.
Obejmują one następujące tematy:
- Rachunek wektorowy
- Kinematyka punktu materialnego
- Dynamika punktu materialnego
- Pojęcia pędu, pracy i energii mechanicznej
- Grawitacja
- Dynamika bryły sztywnej
- Drgania mechaniczne

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne:
- Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych jest ostatni dzień zajęć w
danym semestrze. Ocena z ćwiczeń audytoryjnych jest średnią ważoną ocen uzyskanych z kolokwiów
oraz aktywności na ćwiczeniach (oceny cząstkowe obliczane są zgodnie z Regulaminem Studiów AGH).
- Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania z ćwiczeń audytoryjnych.
- Student, który opuścił więcej niż 50% wszystkich zajęć lub bez usprawiedliwienia więcej niż dwa
zajęcia jest pozbawiony możliwości uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych. Od takiej decyzji
prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych.
Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia audytoryjne:
- Nieobecność na jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na
tych zajęciach materiału.
- Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie ustnej/pisemnej w wyznaczonym
przez prowadzącego terminie lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
- Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż jedne zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce
były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania
zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

- znajomość fizyki ze szkoły średniej na poziomie podstawowym
- znajomość podstaw analizy matematycznej oraz podstawowych funkcji matematycznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, tomy 1-3, PWN, Warszawa, 2003;
2. J. Orear, Fizyka, WNT, Warszawa, 1990;
3. J. Wolny, Podstawy Fizyki, Wydawnictwo JAK, 2011;
4. Z. Kąkol, „Fizyka” – Wykłady z fizyki;
5. Z. Kąkol, J. Żukrowski: „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki,
6. Z. Kąkol, J. Żukrowski – symulacje komputerowe ilustrujące wybrane zagadnienia z fizyki.
Pozycje 4-6 dostępne ze stron: http://home.agh.edu.pl/~kakol/; http://open.agh.edu.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Przykładowe publikacje dotyczą współczesnych metod fizycznych badania materii
skondensowanej
1. Adamczyk, Zbigniew; Pomorska, Agata; Nattich-Rak, Malgorzata; Wytrwal-Sarna, Magdalena; Bernasik, Andrzej, Protein adsorption mechanisms at rough surfaces: Serum albumin at a gold substrate, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 530 (2018) 631-641.
2. Majcher, Anna M.; Dabczynski, Pawel; Marzec, Mateusz M.; Ceglarska, Magdalena; Rysz, Jakub; Bernasik, Andrzej; Ohkoshi, Shin-ichi; Stefanczyk, Olaf, Between single ion magnets and macromolecules: a polymer/transition metal-based semi-solid solution, CHEMICAL SCIENCE, 9 (2018) 7277-7286.
3. Marzec, Mateusz M.; Awsiuk, Kamil; Dabczynski, Pawel; Rysz, Jakub; Budkowski, Andrzej; Bernasik, Andrzej, Influence of Acrylic Polymers Stereoregularity on Interface Interactions in Model Thin Film Systems, MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS, 219 (2018) 1800097.
4. Gajos, Katarzyna; Budkowski, Andrzej; Petrou, Panagiota; Pagkali, Varvara; Awsiuk, Kamil; Rysz, Jakub; Bernasik, Andrzej; Misiakos, Konstantinos; Raptis, Ioannis; Kakabakos, Sotirios, Protein adsorption/desorption and antibody binding stoichiometry on silicon interferometric biosensors examined with TOF-SIMS, APPLIED SURFACE SCIENCE, 444 (2018) 187-196.
5. Dabczynski, Pawel; Marzec, Mateusz M.; Pieta, Lukasz; Fijalkowski, Konrad; Raczkowska, Joanna; Bernasik, Andrzej; Budkowski, Andrzej; Rysz, Jakub, Engineering a Poly(3, 4-ethylenedioxythiophene):(Polystyrene Sulfonate) Surface Using Self-Assembling Molecules-A Chemical Library Approach, ACS OMEGA, 3 (2018) 3631-3639.
6. Fraczek-Szczypta, Aneta; Jantas, Danuta; Ciepiela, Filip; Grzonka, Justyna; Bernasik, Andrzej; Marzec, Mateusz, Carbon nanomaterials coatings – Properties and influence on nerve cells response, DIAMOND AND RELATED MATERIALS, 84 (2018) 127-140.
7. Szewczyk, Piotr K.; Metwally, Sara; Karbowniczek, Joanna E.; Marzec, Mateusz M.; Stodolak-Zych, Ewa; Gruszczynski, Adam; Bernasik, Andrzej; Stachewicz, Urszula, Surface-Potential-Controlled Cell Proliferation and Collagen Mineralization on Electrospun Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Fiber Scaffolds for Bone Regeneration, ACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING, 5 (2019) 582-593.
8. Szewczyk, Piotr K.; Ura, Daniel P.; Metwally, Sara; Knapczyk-Korczak, Joanna; Gajek, Marcin; Marzec, Mateusz M.; Bernasik, Andrzej; Stachewicz, Urszula, Roughness and Fiber Fraction Dominated Wetting of Electrospun Fiber-Based Porous Meshes, POLYMERS, 11 (2019) 34.
9. Pietraszek, Aneta; Karewicz, Anna; Widnic, Marta; Lachowicz, Dorota; Gajewska, Marta; Bernasik, Andrzej; Nowakowska, Maria, Halloysite-alkaline phosphatase system-A potential bioactive component of scaffold for bone tissue engineering, COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, 173 (2019) 1-8.
10. Busolo, Tommaso; Ura, Daniel P.; Kim, Sung Kyun; Marzec, Mateusz M.; Bernasik, Andrzej; Stachewicz, Urszula; Kar-Narayan, Sohini, Surface potential tailoring of PMMA fibers by electrospinning for enhanced triboelectric performance, NANO ENERGY, 57 (2019) 500-506.
11. Metwally, Sara; Karbowniczek, Joanna E.; Szewczyk, Piotr K.; Marzec, Mateusz M.; Gruszczynski, Adam; Bernasik, Andrzej; Stachewicz, Urszula, Single-Step Approach to Tailor Surface Chemistry and Potential on Electrospun PCL Fibers for Tissue Engineering Application, ADVANCED MATERIALS INTERFACES, 6 (2019) 1801211.

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych