Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy ekonomii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-301-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Olkuski Tadeusz (olkuski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe pojęcia, ekonomia, makroekonomia i mikroekonomia, ekonomia pozytywna i normatywna, koszty, doktryny ekonomiczne, przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe, spółki itp.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa. TCH1A_W06 Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia ekonomiczne TCH1A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi obliczać amortyzację środków trwałych w przedsiębiorstwie. TCH1A_U07 Kolokwium
M_U002 Student potrafi przeprowadzać kalkulację kosztów w przedsiębiorstwie TCH1A_U07 Kolokwium
M_U003 Student potrafi obliczyć współczynniki elastyczności popytu i podaży TCH1A_U07 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K003 Student dysponuje wiedzą z zakresu metod obliczania amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie TCH1A_K01, TCH1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia ekonomiczne - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obliczać amortyzację środków trwałych w przedsiębiorstwie. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzać kalkulację kosztów w przedsiębiorstwie + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi obliczyć współczynniki elastyczności popytu i podaży + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny - - - - - - - - - - -
M_K003 Student dysponuje wiedzą z zakresu metod obliczania amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Podstawy ekonomii

Czym zajmuje się ekonomia, podział na mikro i makroekonomię, ekonomia pozytywna i normatywna, pojęcie ograniczoności zasobów, historia ekonomii, doktryny ekonomiczne, podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej, interwencjonizm państwowy, przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe, spółki, korporacje, koszty, nakłady, wydatki, klasyfikacja kosztów, histereza kosztów, koszty stałe i zmienne, koszty jednostkowe, koszty marginalne, rodzaje kalkulacji kosztów, metody obliczania amortyzacji.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium zaliczeniowe

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów.
Ocena w drugim terminie jest mnożona przez 0,9, a w trzecim terminie przez 0,8 i ta ocena jest uwzględniana przy obliczaniu oceny końcowej z przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wpis na semestr lub decyzja Dziekana

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. – Ekonomia. Mikroekonomia. PWN. Warszawa 1996
2. Jarugowa A. i inni – Metody kalkulacji. Koszty – ceny – decyzje. PWN Warszawa 1994
3. Księżyk M., Duda B. – Podstawowe zagadnienia współczesnej ekonomii. Wyd. AGH. Kraków 1997
4. Nasiłowski M. – System rynkowy. Podstawy mikro– i makroekonomii. Wyd. Key Text. Warszawa 1996
5. Oyrzanowski B. – Mikroekonomia. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 1995
6. Praca zbiorowa pod red. S. Marciniaka – Makro– i mikroekonomia dla inżynierów. PWN. Warszawa 1995
7. Reykowski M. – Wprowadzenie do mikroekonomii. Poznań 1998
8. Urbaniak P. – Podstawy ekonomii. Cz. 1. Mikroekonomia. Cz. 2. Makroekonomia. Poznań 1995
9. Warnecke H.J. i inni – Rachunek kosztów dla inżynierów. WNT. Warszawa 1993

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

OLKUSKI T., Uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne wytwarzania energii elektrycznej w kraju i na świecie. Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. 2010. t. 66. Nr 7–8. s. 39–45.
Blaschke W., Gawlik L., OLKUSKI T., Koszty pozyskania węgla kamiennego w rozumieniu standardów Unii Europejskiej. W: Badania kosztów pozyskania węgla kamiennego i brunatnego w celu określenia optymalnej struktury paliwowej produkcji energii elektrycznej: praca zbiorowa. Pod red. Lidii Gawlik; Wyd. IGSMiE PAN, 2006. ISBN 83-89174-74-X. s. 22–31.
OLKUSKI T., Koszty wytwarzania oraz ceny sprzedaży ciepła w województwie małopolskim. W: Górnictwo w Małopolsce: konferencja naukowa: Kraków, 28 września 2006. Wyd. IGSMiE PAN, 2006. ISBN 83-89174-79-0. s. 139–147.

Informacje dodatkowe:

Brak