Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiałoznawstwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-305-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Czosnek Cezary (czosnek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają podstawowe wiadomościami dotyczące materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie określania struktury i właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych oraz ich identyfikacji i badań właściwości TCH1A_W04 Egzamin
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę o materiałach stosowanych do konstrukcji maszyn i instalacji, zasadach ich doboru i eksploatacji TCH1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii do przeprowadzenia badań właściwości materiałów TCH1A_U01 Egzamin,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, informacje o materiałach potrafi wykorzystać w sposób kreatywny TCH1A_K01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie określania struktury i właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych oraz ich identyfikacji i badań właściwości + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę o materiałach stosowanych do konstrukcji maszyn i instalacji, zasadach ich doboru i eksploatacji + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii do przeprowadzenia badań właściwości materiałów + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, informacje o materiałach potrafi wykorzystać w sposób kreatywny + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Podstawowe właściwości materiałów inżynierskich. Wiązania chemiczne i ich wpływ na właściwości materiałów. Stany materii, ich koegzystencja, stan stały. Budowa i wady struktury krystalicznej. Przemiany fazowe. Żelazo i jego stopy. Technologia produkcji stali. Układ żelazo – cementyt. Podział stali. Żeliwo. Erozja, korozja. Metale kolorowe i ich stopy, podział, właściwości i zastosowanie. Technologie pozyskiwania podstawowych metali nieżelaznych. Podział ceramiki. Cement, wapno, gips. Materiały ogniotrwałe. Szkło i dewitryfikaty. Glazura, emalia. Cermetale – właściwości i zastosowanie. Naturalne i syntetyczne kamienie szlachetne. Ceramika specjalna (węgliki, azotki, borki). Polimery, typy, podział i podstawowe pojęcia. Polimery naturalne i ich zastosowania. Polimery syntetyczne. Technologie produkcji polimerów. Właściwości i zastosowania polimerów i tworzyw sztucznych. Włókna węglowe i ich wytwarzanie. Materiały kompozytowe klasyfikacja i podział. Właściwości i zastosowanie materiałów kompozytowych. Kompozyty C-C ich właściwości i zastosowania.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

Badanie gęstości, przewodnictwa cieplnego i elektrycznego, twardości, wytrzymałości na zginanie, odporności na zginanie, ścieranie i wysoką temperaturę wybranych materiałów inżynierskich.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dopuszczenie do egzaminu następuje po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

W skład oceny końcowej (OK) wchodzi: ocena z egzaminu (E) i ocena z ćwiczeń laboratoryjnych (L) wystawione zgodnie z regulaminem studiów AGH.
Ocena końcowa może być skorygowana o czynnik (A), wynoszący od 0 do 0.5, a uzyskany przez studenta za aktywność na wykładach i ćwiczeniach.

OK = 0,8*w*E+0,2*w*L + A,
gdzie:
w=1 dla I terminu; w=0,9 dla II terminu; w=0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku jednej usprawiedliwionej nieobecności w ćwiczeniach laboratoryjnych student jest
zobowiązany odrobić brakujące ćwiczenie w porozumieniu z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Donald R. Askeland „The Science and Engineering of materials” PWS-KENT Publishing Comp.1984
Leszek A. Dobrzański “Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo” WNT 2002
R. Pampuch,S. Błażewicz, J. Chłopek, A. Górecki, W. Kuś „Nowe materiały węglowe w technice i medycynie” PWN 1988r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Czosnek C., Baran P., Grzywacz P., Baran P., Janik J.F., Różycka A., Sitarz M., Jeleń P: „Generation of carbon nanostructures with diverse morphology by the catalytic aerosol-assisted vapor phase synthesis method” Comptes Rendus Chimie, 18 (2015) 1198-1204.
2. Czosnek C., Bućko M.M., Janik J.F., Olejniczak Z., Bystrzejewski M., Łabędź O., Huczko A.: “Preparation of silicon carbide SiC-based nanopowders by the aerosol-assisted synthesis and the DC thermal plasma synthesis methods”, Mater. Res. Bull., 63 (2015) 164-172.
3. Czosnek C., Janik J.F.:„Nanoproszkowy węglik krzemu oraz nanokompozyty węgiel/węglik krzemu otrzymywane metodą syntezy aerozolowej”, Przemysł Chemiczny, 93(12) (2014) 2020-2024.
4. Łabędź O., Huczko A., Gawraczyński J., Lange H., Czosnek C., Janik J.F.: Carbon arc plasma: characterization and synthesis of nanosized SiC", J. Phys.: Conf. Series 511 (2014) 012068

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe wymogi dotyczące uczestnictwa w zajęciach i zaliczenia przedmiotu zostaną przekazane na pierwszych zajęciach.