Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Radioaktywność w środowisku
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-307-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Stobiński Marcin (stobinsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się w teorii i praktyce z zagadnieniami dotyczącymi źródeł i metod pomiaru radionuklidów w środowisku.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu radioaktywności w środowisku naturalnym W szczególności: - opisuje podstawowe zasady pomiarów radiometrycznych - zna zasady pobierania i przygotowania próbek środowiskowych do pomiarów radiometrycznych -zna zasady opracowania pomiarów radiometrycznych. TCH1A_W07, TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student: - potrafi samodzielnie lub/i w zespole przygotować sprzęt do pomiarów radiometrycznych - umie wykonać pomiar gamma spektrometryczny - umie pobrać i przygotować próbkę środowiskową do pomiarów gamma spektrometrycznych TCH1A_U07, TCH1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student: - potrafi na podstawie wykonanych pomiarów obliczyć aktywność badanej próbki - umie wykonywać przeliczenia zmian aktywności izotopów w zależności od czasu - potrafi posługiwać się tablicami radiometrycznymi i w oparciu o nie wykonać analizę jakościową widma TCH1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student: -umie napisać i przedstawić raport z przeprowadzonych badań z uwzględnieniem obliczeń radiochemicznych i prawidłowych wniosków - potrafi zastosować metody statystyczne do opracowania niepewności pomiarowych TCH1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując problemy rachunkowe, badawcze i laboratoryjne. TCH1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu radioaktywności w środowisku naturalnym W szczególności: - opisuje podstawowe zasady pomiarów radiometrycznych - zna zasady pobierania i przygotowania próbek środowiskowych do pomiarów radiometrycznych -zna zasady opracowania pomiarów radiometrycznych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student: - potrafi samodzielnie lub/i w zespole przygotować sprzęt do pomiarów radiometrycznych - umie wykonać pomiar gamma spektrometryczny - umie pobrać i przygotować próbkę środowiskową do pomiarów gamma spektrometrycznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student: - potrafi na podstawie wykonanych pomiarów obliczyć aktywność badanej próbki - umie wykonywać przeliczenia zmian aktywności izotopów w zależności od czasu - potrafi posługiwać się tablicami radiometrycznymi i w oparciu o nie wykonać analizę jakościową widma + - + - - - - - - - -
M_U003 Student: -umie napisać i przedstawić raport z przeprowadzonych badań z uwzględnieniem obliczeń radiochemicznych i prawidłowych wniosków - potrafi zastosować metody statystyczne do opracowania niepewności pomiarowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując problemy rachunkowe, badawcze i laboratoryjne. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

- Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią (rodzaje promieniowania- alfa, beta, gamma, neutronowe , źródła, energia, oddziaływanie z materią, prawo rozpadu, prawdopodobieństwo rozpadu).
- Promieniotwórczość naturalna (pierwotne, K-40, Rb-87, naturalne szeregi promieniotwórcze {uranowo-radowy, torowy, uranowo-aktynowy}, kosmogeniczne Be-7 H-3, C-14)
- Promieniotwórczość sztuczna ( źródła {typy reakcji jądrowych, izotopy reaktorowe i cyklotronowe, szereg neptunowy}).
- Radiometria (spektrometria gamma, beta, alfa, detektory, walidacja pomiarów radiometrycznych).
- Dozymetria. ( dawki, moc dawki, jednostki, skutki napromieniowania {stochastyczne i deterministyczne}, obliczanie i szacowanie dawki, tło naturalne {radon, potas}).
- Ochrona radiologiczna ( normy, system ochrony radiologicznej, PAA, IAEA).
- Awarie jądrowe i ich skutki.
- geochronologia.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

BHP, pobieranie próbek środowiskowych, przygotowanie próbek środowiskowych do pomiarów radiometrycznych, pomiary radiometryczne promieniowania gamma próbek środowiskowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne: obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach, aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna w temacie danych zajęć, wykonanie ćwiczeń, napisanie i oddanie sprawozdania na następnych zajęciach (jeśli sprawozdanie nie będzie oddane w terminie, za każdy tydzień spóźnienia, ocena z sprawozdania jest obniżana o pół stopnia).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (L) oraz z zaliczenia (Z) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·Z + 0,5·w·L
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykład: Student samodzielnie nadrabia zaległości z danego tematu.
Laboratorium: Student ma możliwość odrabiania zajęć z inną grupą laboratoryjną. Jeśli fizycznie nie ma takiej możliwości, Student jest zobowiązany we własnym zakresie nadrobić tematykę zajęć i napisać opracowanie na zadany przez prowadzącego temat dotyczący danego ćwiczenia. Więcej niż jedna nieobecność na laboratoriach (nieodrobiona w innym terminie) skutkuje brakiem zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii i fizyki z zakresu budowy atomu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bem H. Radioaktywność w środowisku naturalnym. PAN, Łódź 2005.
Hrynkiewicz A. Z. Człowiek i promieniowanie jonizujace. WN PWN, Warszawa 2001. Hrynkiewicz A. Z. Dawki i działanie biologiczne promieniowania jonizującego. Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Fizyki Jądrowej, Warszawa – Kraków 1993.
Dziunikowski B. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych (cz. I i II). Wydawnictwo AGH, 1995, 1998.
Jaracz P. Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka. Wydawnictwo UW 2001.
Czerwiński A. Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Monitoring sztucznego radionuklidu 137Cs na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego — [Monitoring artificial radionuclide 137Cs in the Tatra National Park] / Barbara KUBICA, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak, Mirosław Bartyzel, Katarzyna Szarłowicz // W: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : IV konferencja : Zakopane 14–16 październik 2010 : streszczenia prac / Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. — [Kraków : PTPNoZ], 2010. — ISBN: 978-83-61788-24-9. — S. 126. — Barbara Kubica – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk
2.Ocena zawartości sztucznego radionuklidu 137Cs oraz naturalnego 40K na obszarze Beskidu Wyspowego — [Determination of concentration of artificial radionuclide 137Cs and natural 40K in the area of Beskid Wyspowy] / Grzegorz SZACIŁOWSKI, Katarzyna SZARŁOWICZ, Barbara KUBICA // W: Współczesne problemy ochrony środowiska III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-942601-3-2. — S. 273–282. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago [2015-12-21]. — Bibliogr. s. 282, Streszcz.. — Tekst dostępny w zakładce: Współczesne problemy ochrony środowiska III
3.Poziom aktywności 137Cs w próbkach gleb pobranych w zachodniej i środkowej części Karpat fliszowych — [137Cs activity in soil samples from Western and Middle part of Flysch Carpathians] / M. STOBIŃSKI, B. KUBICA, K. SZARŁOWICZ, J. GOŁAŚ // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii, [etc.]. — Lublin : [UMCS], 2013. — ISBN: 978-83-937272-0-9. — S. 497–501. — Bibliogr. s. 501, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie niejasności wyjaśniane są na pierwszych zajęciach.