Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Audyting energetyczny w budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-309-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Zarębska Katarzyna (zarebska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student zdobędzie wiedzę z zakresu wymagań prawnych w zakresie wymagań energetycznych budynków oraz umiejętności w zakresie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student: - posiada podstawową wiedzę o metodach statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów; - ma szczegółową wiedzę o surowcach oraz zasadach ich eksploatacji i doboru do danej technologii; - zna prawa przepływu płynów, oraz wymiany ciepła i masy. TCH1A_W06, TCH1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi: - dokonać racjonalnego wyboru i stosować technologie przyjazne środowisku; - wykorzystywać wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, reakcji chemicznych, oraz procesów w technologiach chemicznych; - wykorzystywać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń do obliczeń i analiz procesów technologicznych; - przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski. TCH1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi: - oszacować nakład pracy oraz koszty związane z rozwiązaniem z określonego problemu technologicznego; - oszacować zużycie energii w procesach i operacjach technologicznych; - dokonać krytycznej oceny różnych projektów dotyczących realizacji zadań inżynierskich; - wykorzystać informacje o surowcach energetycznych do zastosowania ich w określonych technologiach energetycznych. TCH1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student: - pracuje indywidualnie i w zespole; - rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych; - ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. TCH1A_K02 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student: - posiada podstawową wiedzę o metodach statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów; - ma szczegółową wiedzę o surowcach oraz zasadach ich eksploatacji i doboru do danej technologii; - zna prawa przepływu płynów, oraz wymiany ciepła i masy. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi: - dokonać racjonalnego wyboru i stosować technologie przyjazne środowisku; - wykorzystywać wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, reakcji chemicznych, oraz procesów w technologiach chemicznych; - wykorzystywać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń do obliczeń i analiz procesów technologicznych; - przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi: - oszacować nakład pracy oraz koszty związane z rozwiązaniem z określonego problemu technologicznego; - oszacować zużycie energii w procesach i operacjach technologicznych; - dokonać krytycznej oceny różnych projektów dotyczących realizacji zadań inżynierskich; - wykorzystać informacje o surowcach energetycznych do zastosowania ich w określonych technologiach energetycznych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student: - pracuje indywidualnie i w zespole; - rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych; - ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1.Podstawy prawne budownictwa energooszczędnego. Dyrektywa charakterystyki energetycznej budynków.
2.Właściwości energetyczne budynków. Zakres metodologii obliczania: właściwości cieplne budynku, przegrody, szczelność powietrzna.
3.Standardy energetyczne budynków w Polsce i w Europie. Ochrona stanu ochrony cieplnej budynku.
4.Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową wraz z ich izolacją.
5.Pompy ciepła, funkcje działanie oraz koszty eksploatacji i inwestycji.
6.Wentylacja i instalacje klimatyzacyjne. Sprawność systemu i jego zwymiarowanie w stosunku do zapotrzebowania mocy chłodniczej.
7.Ocena instalacji oświetleniowej w budynku. Bierne systemy słoneczne i ochrona przeciwsłoneczna.
8.Problematyka związana z oszczędzaniem energii w budynkach na etapie projektowania, eksploatacji, a także termomodernizacji budynków istniejących. Położenie i orientację budynków oraz klimat zewnętrzny.
9.Metody audytingu i oceny energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego.
10.Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
11.Projekt termomodernizacji budynku wraz z analizą ekonomiczną i ekologiczną.
12.Alternatywne technologie energetyczne (uwzględnienie efektywności przedsięwzięcia, warunków zewnętrznych, wewnętrznych oraz ekologii).
13.Odnawialne źródła energii oraz ich w budownictwie. Kolektory słoneczne, słoneczne instalacje grzewcze w aspekcie ekonomicznym.
14.Prawo energetyczne. Certyfikacja i audyt.
15.Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Obliczenia wartości normatywnego wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Obliczenia dla instalacji solarnej. Obliczanie zapotrzebowania energetycznego budynku. Zestawienie strat i zysków energii cieplnej. Łączny bilans energii w sezonie grzewczym. Zarządzanie energią budynku: rodzaje wykorzystywanej energii, zainstalowane urządzenia, kontrola obciążenia, czynnik ludzki i czynniki otoczenia budynku. Systemy sterowania oraz dystrybucji energii. Materiały, izolacja oraz wydajność systemów energetycznych. Budynek pasywny i energooszczędny. Etapy realizacji, zestawienie kosztów użytkowania i eksploatacji. Termomodernizacja budynków w aspekcie prawnym oraz opracowanie i porównanie wersji termomodernizacji. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno użytkową. Metodologia sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie testu końcowego z zakresu materiału wykładowego (W) oraz pozytywna ocena z ćwiczeń audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń audytoryjnych © oraz wykładu (W) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,6·w·W + 0,4·w·C
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Nieobecność należy odrobić po uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Szarowski A., Łatowski L., Ciepłownictwo, WNT Warszawa, 2006.
2.Lewandowski W., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT Warszawa, 2007.
3.Albert J. i Inn., Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT Warszawa, 2008.
4.Żagan W., Podstawy techniki świetlnej, Wyd. Oficyny Politechniki Warszawskiej, 2007.
5.Nantka M., Jakość powietrza wewnętrznego a zużycie energii, WNT Warszawa, 2002.
6.Norwisz J., Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adsorpcja SO2 na węglu aktywnym z pirolizy zużytych opon samochodowych — Adsorption of sulfur(IV) oxide on activated carbon from pyrolysis of waste tires / Paweł BARAN, Mateusz KRZAK, Katarzyna ZARĘBSKA, Jakub SZCZUROWSKI, Wiesław A. ŻMUDA // Przemysł Chemiczny ; I 2016 t. 95 nr 6, s. 1164–1166.

Carbonation of high-calcium fly ashes and its potential for carbon dioxide removal in coal fired power plants / Agnieszka ĆWIK, Ignasi Casanova, Kwon Rausis, Nikolaos Koukouzas, Katarzyna ZARĘBSKA // Journal of Cleaner Production ; 2018 vol. 202, s. 1026–1034.

CO2 adsorption properties of char produced from brown coal impregnated with alcohol amine solutions / Paweł BARAN, Katarzyan ZARĘBSKA, Natalia CZUMA // Environmental Monitoring and Assessment ; 2016 vol. 188 iss. 7 art. no. 416, s. 1–11.

Informacje dodatkowe:

Brak