Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy AutoCAD dla inżynierów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-310-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Dziok Tadeusz (tadeusz.dziok@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł poświęcony jest nauce obsługi programu komputerowego AutoCad. AutoCAD jest jednym z wiodących na runku programów do projektowania dwuwymiarowego i trójwymiarowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wie do jakich celów stosowany jest program AutoCad. Zna główne funkcje programu. TCH1A_W07 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie korzystać z programu AutoCad, wybrać określone narzędzie i zastosować je w praktyce. TCH1A_U07 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności do narysowania szkła laboratoryjnego, aparatury oraz schematów technologicznych. TCH1A_U05 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość zdobytych kwalifikacji z obsługi programu AutoCad i możliwości ich wykorzystania w praktyce. TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wie do jakich celów stosowany jest program AutoCad. Zna główne funkcje programu. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie korzystać z programu AutoCad, wybrać określone narzędzie i zastosować je w praktyce. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności do narysowania szkła laboratoryjnego, aparatury oraz schematów technologicznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zdobytych kwalifikacji z obsługi programu AutoCad i możliwości ich wykorzystania w praktyce. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (25h):

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w laboratorium komputerowym. Każdy student dysponuje własnym stanowiskiem. Zajęcia składają się z dwóch części. Pierwsza część to omówienie prze prowadzącego wybranych funkcji, narzędzi oraz opcji programu AutoCad. Druga cześć to samodzielna praca studenta, która wymaga zastosowania w praktyce wiadomości omawianych w pierwszej części. Podczas zajęć student korzysta z pomocy prowadzącego.
Tematyka zajęć obejmuje:

 • zapoznanie się z opcjami programu, paskami narzędzi, pomocą programu,
 • pracę na współrzędnych,
 • punkty charakterystyczne,
 • narzędzia rysowania 2D,
 • narzędzia modyfikacji obiektów,
 • praktyczne zastosowanie modyfikacji,
 • właściwości linii,
 • kreskowanie,
 • wymiarowanie,
 • wstawianie i edycję tekstu,
 • warstwy,
 • tworzenie i edycję bloków,
 • tabele,
 • narzędzia rysowania 3D,
 • eksportowanie rysunków,
 • wstawianie obiektów zewnętrznych,
 • drukowanie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia laboratoryjne
Na zajęciach komputerowych studenci wykonują zadania z przygotowanych zestawów. Poprawność wykonanych przez studenta zadań jest oceniana i przydzielana jest adekwatna ilość punktów. Obecność na zajęciach również jest punktowana (1 punkt za każdą obecność). Suma zdobytych przez studenta punktów dzielona jest przez wszystkie możliwe do zdobycia punkty i wyrażana w procentach. Na podstawie wartości procentowej,zgodnie z Regulaminem Studiów AGH, ustalana jest ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa jest ocenie z ćwiczeń laboratoryjnych. Termin uzyskania oceny końcowej nie obniża jej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach. Nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego materiału. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa obowiązkowe zajęcia nie może zaliczyć przedmiotu.

Studentowi, który uzyskał ocenę 2.0 przysługuje termin poprawkowy. Termin poprawkowy jest ustalany przez prowadzącego. Ocena uzyskana w terminie poprawkowym równa jest ocenie końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Pomoc programu AutoCAD
 2. Andrzej Jaskulski: AutoCAD 2019/LT 2019/WEB/MOBILE+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. PWN, Warszawa 2018
 3. Andrzej Pikoń: AutoCAD 2018 PL : pierwsze kroki, Helion, Gliwice 2018 (oraz wydania wcześniejsze)
 4. Zbigniew Krzysiak: Modelowanie 2D w programie AutoCAD, Wydawnictwo Nauka i Technika, Warszawa 2016.
 5. Zbigniew Krzysiak: Modelowanie 3D w programie AutoCAD, Wydawnictwo Nauka i Technika, Warszawa 2014.
 6. Józef Czepiel: AutoCAD : ćwiczenia praktyczne 2D, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kompetencje prowadzących:

 • ukończony kurs “Podstawy Autocad’a” z wynikiem bardzo dobrym,
 • staż w Biurze Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o

Rysunki i schematy wykonane przy wykorzystaniu programu AutoCad zostały opublikowane m.in. w następujących pracach:

 • Tadeusz DZIOK, Andrzej Strugała: Preliminary assessment of the possibility of mercury removal from hard coal with the use of air concentrating tables. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2017 vol. 33 iss. 4, s. 125–141.
 • Tadeusz DZIOK: Badania zmiany zawartości rtęci na drodze przeróbki mechanicznej i wstępnej preparacji termicznej węgli kamiennych. Rozprawa doktorska. Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków 2016.
 • Przemysław Grzywacz, Grzegorz Czerski, Tadeusz DZIOK, Stanisław Porada, Katarzyna Zubek: Kinetics examinations of pressurised steam gasification of beech wood. Web of Conferences – Czasopismo elektroniczne 2016 vol. 10 art. no. 00026, s. 1–5.
 • Mariusz WĄDRZYK: Dobór parametrów procesu hydrotermicznego upłynniania i pirolizy mikroalg dla pozyskania bio-oleju. Rozprawa doktorska. Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków 2015.
Informacje dodatkowe:

Brak