Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami w przemyśle paliw i energii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-311-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kwaśniewski Krzysztof (kkwasnie@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł przygotowuje studenta do przygotowania i oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych w makro i mikroekonomicznych uwarunkowaniach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie makro i mikroekonomicznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej oraz analizy otoczenia konkurencyjnego przedsięwzięć. TCH1A_W05 Projekt
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i kontroli realizacji projektów inwestycyjnych w przemyśle paliw i energii. TCH1A_W06 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń przygotowywanych projektów przedsięwzięć, potrafi je twórczo przetwarzać i krytycznie oceniać, celem wykorzystania ich w praktyce inżynierskiej TCH1A_U01 Projekt
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej oceny różnych projektów dotyczących zadań inżynierskich. TCH1A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. TCH1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. TCH1A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie makro i mikroekonomicznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej oraz analizy otoczenia konkurencyjnego przedsięwzięć. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i kontroli realizacji projektów inwestycyjnych w przemyśle paliw i energii. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń przygotowywanych projektów przedsięwzięć, potrafi je twórczo przetwarzać i krytycznie oceniać, celem wykorzystania ich w praktyce inżynierskiej + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej oceny różnych projektów dotyczących zadań inżynierskich. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Zarządzanie projektami w przemyśle paliw i energii

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami, cykl życia projektu, planowanie projektu, realizacja i kontrola realizacji projektu , budowa zespołu projektowego i jego motywowanie
2. Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania realizacji projektów w przemyśle paliw i energii
3. Prognozowanie przychodów, kosztów, wyników i przepływów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych
4. Proste i dyskontowe metody oceny efektywności ekonomicznej projektów, analiza ryzyka
5. Źródła finansowania inwestycji
6. Przygotowanie harmonogramów realizacji projektów

Ćwiczenia projektowe (15h):
Zarządzanie projektami w przemyśle paliw i energii

Metodyka przygotowania studium wykonalności – przygotowanie i analiza studium przypadku związanego z realizacja projektu inwestycyjnego w obszarze paliw i energii.
Celem ćwiczeń projektowych jest przedstawienie studentom strategicznego podejścia do przygotowania i oceny projektów na etapie studium wykonalności. Zapoznanie studentów z realiami związanymi z przygotowaniem i realizacja takiego projektu. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem założeń, analizą uwarunkowań zewnętrznych, analizą wzajemnych powiązań wewnętrznych związanych z aspektami technologicznymi, logistycznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z zajęć projektowych wymaga poprawnego przygotowania przez studenta projektu inwestycyjnego .

W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Oceny z ćwiczeń projektowych składa się z oceny samodzielnej pracy studenta – strategii rozwoju wybranego przedsiębiorstwa (P), jego obrony(O) oraz aktywności na zajęciach(A)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń projektowych składa się z oceny samego projektu(P), jego obrony(O) oraz aktywności na zajęciach(A)

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·P + 0,25·w·O + 0,25·w·A
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu,

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Project Management Body of Knowledge (PMBOK GUIDE) – wydanie polskie, Warszawa 2009
2. M. Łada, A. Kozarkiewicz; Rachunkowość zarządcza i kontroling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007,
3. Duffy M.G. Zarządzanie projektami, wydawnictwo One Press, Warszawa 2007
4. Shenhar A.J, Dvir D.; Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami, APN Promise, Warszawa 2008
5. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych – Przewodnik funduszy strukturalnych, Jednostka d/s ewaluacji, Komisja Europejska 1997
6. Studium wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego; redakcja: K. Dreszer, B. Mikulska, Energoprojekt – Katowice S.A., IChPW Zabrze, 2009
7. J. Skorek, Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy, Wyd. PŚ, Gliwice 2002
8. K. Kwaśniewski – case study, materiały nie publikowane

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Scenariusze rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce – analiza jakościowa i implikacje dla PGNiG SA , Zbigniew ŁUCKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz , 2004
Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowni, Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA , Polityka Energetyczna, 2006
Strategia kształtowania poziomu cen CNG w oparciu o analizę rentowności granicznej dystrybutora gazu i operatora floty pojazdów, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz , 2006
Bariery rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego do napędu pojazdów w Polsce, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS, Wiertnictwo, Nafta, Gaz ,2009
Methodology for the preparation of a long-term strategy concerning lignite price formation between amine and power station in an “imperfect market” situation , Jerzy KICKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI , W: Management : theory and practice, Wydawnictwa Naukowe AGH, 2011
Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju zgazowania węgla w Polsce, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA, Karbo, 2013
Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla – światowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem analizy opcji rzeczowych, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jerzy KICKI, Michał Kopacz, Przegląd Górniczy, 2013
Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skali , Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Przegląd Górniczy, 2014
Strategia musi ulec zmianie : rynek NGV i CNG w Polsce wymaga energicznych i długotrwałych działań, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Profesjonalne gazownictwo, 2014
Wytwarzanie bazowych surowców chemicznych na drodze zgazowania węgla – perspektywa ekonomiczna, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, III Polski Kongres Górniczy, Wrocław, 2015
Zgazowanie węgla : uwarunkowania, efektywność i perspektywy rozwoju , monografia pod red. Krzysztofa KWAŚNIEWSKIEGO i Michała Kopacza ; aut.: Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015
Polski węgiel, energia i środowisko – szanse i zagrożenia, Piotr CZAJA, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Rocznik Ochrona Środowiska, 2016

Informacje dodatkowe:

Brak