Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Filozofia oraz etyka w nauce i technologii chemicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-318-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiotem modułu są etyczne zagadnienia oraz filozoficzne podstawy rozwoju inżynierii i nauki. Studenci kształcą kompetencje społeczne związane z funkcjonowaniem we współczesnej technice.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat ogólnej metodologii naukowej i pozatechnicznych zasad wykorzystania technologii TCH1A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna i stosuje ogólnie przyjęte zasady organizacji badań naukowych z uwzględnieniem korelacji z innymi badaniami oraz ich wpływu na środowisko naturalne TCH1A_U02, TCH1A_U07 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę komunikacji ze społeczeństwem, stosowania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz swojej roli jako absolwenta uczelni technicznej. TCH1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość konieczności profesjonalnego prowadzenia badań naukowych lub przemysłowych procesów technologicznych z zachowaniem zasad etyki zawodowej TCH1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat ogólnej metodologii naukowej i pozatechnicznych zasad wykorzystania technologii + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i stosuje ogólnie przyjęte zasady organizacji badań naukowych z uwzględnieniem korelacji z innymi badaniami oraz ich wpływu na środowisko naturalne + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę komunikacji ze społeczeństwem, stosowania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz swojej roli jako absolwenta uczelni technicznej. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość konieczności profesjonalnego prowadzenia badań naukowych lub przemysłowych procesów technologicznych z zachowaniem zasad etyki zawodowej + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Filozofia przyrody i rozwój filozofii nauki

  Podstawowe pojęcia z zakresu filozofii nauki. Rzeczywistość przyrodnicza i rozważania na temat przyczyn praw fizycznych. Konstrukcja teorii naukowych, metody naukowe i stawianie hipotez.

 2. Metoda, metodyka i Metodologia naukowa

  Paradygmat a światopogląd. Ewolucja idei, kryzysy w nauce i rewolucje naukowe. Definicja dziedziny nauki i dyscypliny naukowej. Scjentyzm, racjonalizm, konstruktywizm i pragmatyzm jako nurty filozofii nauki. Rola empirii w nauce – doświadczenie a eksperyment. Nauka, paranauka i pseudonauka.

 3. Technika i technologia

  Wytwórstwo cele i metody. Wykorzystanie środków technicznych w wytwórstwie. Metody oceny technologii: pragmatyzm, skomplikowanie, utylitaryzm, ergonomia, ekologia i ekonomia.

 4. Nauka, technika i społeczeństwo

  Perkolacja wiedzy a analfabetyzm techniczny. Społeczny odbiór wynalazków i idei. Sozologia i mała ekologia. Wynalazki i moralność w ich zastosowaniu.

 5. Inżynier w społeczeństwie

  Ewolucja roli inżyniera w historii techniki. Etyka zawodowa. Inżynier jako kreator poglądów na technikę i naukę. Czy nastąpił kres ery inżynierów?

Zajęcia seminaryjne (15h):

Zajęcia seminaryjne będą rozwinięciem zajęć wykładowych. Dyskusje na wybrane tematy (wstępne prezentacje przygotowane przez zespoły):
1. Poprawność i wysublimowanie języka naukowego oraz inżynierskiego;
2. Dobór metody badawczej i narzędzi badawczych;
3. Skuteczność i wiarygodność metod badawczych;
4. Inżynier na styku techniki, ekonomii, moralności i etyki;
5. Katastrofa przemysłowa; przyczyny, zapobieganie, skutki oraz ich usuwanie;
6. Komunikacja społeczna, komu to potrzebne? Prawda i manipulacja;
7. Zasoby ludzkie. Jak funkcjonować i komunikować się ze współpracownikami?

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK jest wyznaczana na podstawie Regulaminu studiów.
OK = 0,5*P+0,5*D
P – ocena prezentacji
D – ocena udziału w aktywnej dyskusji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Filozofia nauki”, Jan Such, Małgorzata Szcześniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2000

„Filozofia nauki: wybór pism”, Pierre Maurice, Marie Duhem, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991

Filozofia nauki i metodologia badań naukowych: wybór tekstów źródłowych”, red. Maria Łojewska-Krawczyk, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1982

Nauki fizykalne a etyka: uwagi na temat stosunku pomiędzy naturą a moralnością”, Andreas Gerardus Maria van Melsen, Instytut Wydawniczy Pax, 1970

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2ae2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf (data odczytania: 30.07.2016)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Karol Sztekler, Marta Wojcik and Grzegorz Jodlowski, “Raising the students skills through teaching by Cease teaching method ‐ AGH experiences”, International Symposium on Project Approaches in Engineering Education Volume 6 (2016) ISSN 2183‐1378 Proceedings of the PAEE/ALE’2016, 8th International Symposium on Project Approaches in Engineering Education (PAEE) and 14th Active Learning in Engineering Education Workshop (ALE) Guimarães, Portugal – 06‐08 July 2016
Grzegorz S. Jodlowski, Karol Sztekler, “Oxford-Style Debate as a Tool of Engineering Learning in the Teachers Practice”, EDUCON2017, IEEE Global Engineering Education Conference, Proceedings of EDUCON2017, IEEE Global Engineering Education Conference, Athens, Greece April 26-28, 2017.

Informacje dodatkowe:

Brak