Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Skuteczna prezentacja multimedialna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-320-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Górecki Jerzy (gorecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje podstawy tworzenia i wygłaszania skutecznych, liniowych i nieliniowych prezentacji multimedialnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystywania sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych, a w szczególności zna: - możliwości programów Power Point 2010 i KoolMooves - zasady tworzenia liniowych i interaktywnych prezentacji multimedialnych oraz sposoby wprowadzania multimediów do prezentacji - zasady kręcenia i montażu dokumentacji filmowej - sposoby zwiększania skuteczności przekazu (logiczne ułożenie informacji, wizualizacja danych, przekaz pozawerbalny) - technikę odpowiadania na pytania TCH1A_W07 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi: - tworzyć liniowe i interaktywne prezentacje multimedialna, - tworzyć dokumentację filmową procesów, - montować materiały filmowe, - poprawnie wizualizować informacje w celu zwiększenia skuteczności przekazu, - wykorzystywać ruch w celu zwiększenia skuteczności przekazu - publicznie przedstawiać opracowane przez zespół informacje, Prezentacja
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu, krytycznie je oceniać, selekcjonować i układać w sposób logiczny w celu zwiększenia skuteczności przekazu. TCH1A_U01, TCH1A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny, a w szczególności potrafi dobierać środki multimedialne do typu prezentowanego materiału, nawiązywać kontakt z widownią, odpowiadać na pytania. Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, a w szczególności wpływu zachowania się podczas wystąpień publicznych na wiarygodność i skuteczność przekazu. TCH1A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystywania sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych, a w szczególności zna: - możliwości programów Power Point 2010 i KoolMooves - zasady tworzenia liniowych i interaktywnych prezentacji multimedialnych oraz sposoby wprowadzania multimediów do prezentacji - zasady kręcenia i montażu dokumentacji filmowej - sposoby zwiększania skuteczności przekazu (logiczne ułożenie informacji, wizualizacja danych, przekaz pozawerbalny) - technikę odpowiadania na pytania + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi: - tworzyć liniowe i interaktywne prezentacje multimedialna, - tworzyć dokumentację filmową procesów, - montować materiały filmowe, - poprawnie wizualizować informacje w celu zwiększenia skuteczności przekazu, - wykorzystywać ruch w celu zwiększenia skuteczności przekazu - publicznie przedstawiać opracowane przez zespół informacje, + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu, krytycznie je oceniać, selekcjonować i układać w sposób logiczny w celu zwiększenia skuteczności przekazu. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny, a w szczególności potrafi dobierać środki multimedialne do typu prezentowanego materiału, nawiązywać kontakt z widownią, odpowiadać na pytania. Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, a w szczególności wpływu zachowania się podczas wystąpień publicznych na wiarygodność i skuteczność przekazu. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Wykłady
a) Sztuka komunikacji (kontakt z widownią, prawo pierwszych sekund, współczynnik mglistości przekazu, trema i pewność siebie, sztuka argumentacji, prawidłowe reagowanie w sytuacjach kryzysowych.)
b) Skuteczna prezentacja multimedialna (podstawowe typy prezentacji, cel prezentacji, planowanie, realizacja, weryfikacja i korekta prezentacji, logiczna konstrukcja prezentacji, spójność formy i treści prezentacji, ruch w prezentacji, najczęściej popełniane błędy)
c) Możliwości programu Power Point (możliwości programu Power Point, struktura prezentacji (liniowa, interaktywna)
d) Praktyczne aspekty wykorzystywania multimediów w programie Power Point
e) Tworzenie filmów dokumentacyjnych i montaż materiałów

Zajęcia seminaryjne (10h):

Zajęcia seminaryjno-laboratoryjne – pracownia komputerowa:
1. Technika tworzenia prezentacji interaktywnych
1. Fotografia cyfrowa: fotografia dokumentacyjna, zasady kompozycji, retusz zdjęć
2. Grafika: grafika wektorowa a grafika rastrowa, wektoryzacja bitmapy, bitmapy – praca na warstwach,
3. Film: podstawy filmowania, tworzenie dokumentacji filmowej, montaż nieliniowy, dźwięk w filmie, formaty plików i ich konwersja, kompatybilność multimediów
4. Animacja: podstawy technologii: Flash, gif, morphing, możliwości grafiki 3D
5-7. Poprawianie prezentacji, wystąpienia indywidualne wraz z dyskusją

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie obecności i opracowania prezentacji zaliczeniowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena prezentacji multimedialnej (M) ocena sposobu prezentowania informacji (P) samoocena studentów (S)
Oceny M i P wystawia prowadzący, składnik S=0.5 ustalają studenci (głosowanie na najlepsze prezentacje – składnik dotyczy 50% prezentacji o największej liczbie zdobytych punktów)

Ocena końcowa jest obliczana następująco:

OK = 0.6M + 0.4P + S

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Omawiane indywidualnie, biorące pod uwagę: liczbę nieobecności, powód nieobecności oraz poziom wiedzy studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zajęcia są prowadzone w pracowni komputerowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Program GIMP
2. Program Inkscape
3. Elżbieta Żurek, Sztuka prezentacji, Poltext, 2006
4. Wiktor Niedzicki, Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce, Poltext, 2010
5. Marzena Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi 2013
6. P.K. Burian, R Caputo, Szkoła fotografowania National Geographic, National Geographic Society, 2000
7. Tłum. Michał Rusiński, Prezentacje w biznesie, Liber 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak