Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki multimedialne dla inżynierów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-321-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach modułu poruszane są kwestie prezentacji przedsiębiorstwa, projektu oraz treści naukowo-inżynierskich we współczesnych mediach, promocja i reklama z poszanowaniem praw autorskich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat dostępnych programów do przetwarzania multimediów, zna podstawy budowy stron internetowych w oparciu o kody html i inne techniki TCH1A_W07 Projekt
M_W002 Student zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej TCH1A_W05 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie przygotować serwis internetowy oraz przygotowuje w zespole projekty multimedialne korzystając z najnowszego oprogramowania TCH1A_U03, TCH1A_U06 Projekt
M_U002 Student umie stosować treści i utwory dostępne w internecie, stosuje odpowiednie formy respektowania praw autorskich TCH1A_U08 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student respektuje zasady ochrony własności intelektualnej przygotowując informacje w ogólnodostępnych serwisach informacyjnych, stosuje różne techniki i kanały informacyjne TCH1A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat dostępnych programów do przetwarzania multimediów, zna podstawy budowy stron internetowych w oparciu o kody html i inne techniki + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przygotować serwis internetowy oraz przygotowuje w zespole projekty multimedialne korzystając z najnowszego oprogramowania - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie stosować treści i utwory dostępne w internecie, stosuje odpowiednie formy respektowania praw autorskich - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student respektuje zasady ochrony własności intelektualnej przygotowując informacje w ogólnodostępnych serwisach informacyjnych, stosuje różne techniki i kanały informacyjne - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Komunikacja werbalna i poza werbalna. Zdjęcia i filmy cyfrowe. Ujęcie, plan, oświetlenie. Prawa autorskie w multimediach. Postery, bannery, druk tradycyjny. Montaż cyfrowy – Microsoft MovieMaker™. Organizacja sieci 3W. Język hipertekstowy – przygotowanie stron WWW. CSS i CMS. Microsoft Expression™. Serwisy internetowe. Współczesne metody reklamy.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zapoznanie z obsługą kamery cyfrowej. Przygotowanie i montaż ujęć w programie MS MovieMaker™. Podstawy XHTML. Obsługa edytora HTML – MS ExpressionWEB™. Przygotowanie strony w układzie Frameset oraz w układzie Transitional. Zastosowanie CSS. Zakładanie kont WWW na darmowych serwerach. Umieszczanie multimediów na stronie. Przygotowanie strony internetowej z wybranego tematu z zakresu kierunku studiów.

Warunki zaliczenia są podawane na pierwszych zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena projektu w postaci wykonanej strony internetowej z elementami multimediów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Instrukcja obsługi pakietu MS Office
2. Instrukcja obsługi programu Statistica
3. Instrukcje i artykuły internetowe na witrynie Microsoft
4. Eric Freeman, Elisabeth Freeman, “Head First HTML with CSS & XHTML”. Edycja polska, Tłumaczenie: Piotr Rajca, Helion
5. http://webmaster.helion.pl/kurshtml/
6. http://www.signs.pl/html/
7. Andrzej Luszniewicz, Teresa Słaby, „Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania”, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003
8. „Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych I”, StatSoft Polska, Kraków, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Strony internetowe: http://home.agh.edu.pl/~ktp, www.weip.agh.edu.pl (odczyt 01.03.2009)
Ulotki i materiały promocyjne w informatorach i portalach edukacyjnych
Materiały na Dni Otwarte AGH 1995-2017 rok
Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. JODŁOWSKI ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014

Informacje dodatkowe:

Brak