Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagrożenia ekologiczne i katastrofy przemysłowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-322-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Samojeden Bogdan (bogdan.samojeden@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot badawczy obejmuje analizę literatury i prezentację wyników badań literaturowych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę o zagrożeniach związanych z realizacją procesów chemicznych i zasadach szacowania ryzyka, zna konwencje międzynarodowe i dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa technicznego, oraz zasady postępowania w przypadku zagrożeń środowiskowych i wypadkach przy pracy TCH1A_W01, TCH1A_W05 Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z naukami chemicznymi, integruje je, interpretuje oraz wyciąga wnioski i formułuje opinie TCH1A_U08 Referat
M_U002 Student potrafi ocenić zagrożenia i wpływ na środowisko różnych rozwiązań procesów technologicznych TCH1A_U02 Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje TCH1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę o zagrożeniach związanych z realizacją procesów chemicznych i zasadach szacowania ryzyka, zna konwencje międzynarodowe i dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa technicznego, oraz zasady postępowania w przypadku zagrożeń środowiskowych i wypadkach przy pracy - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z naukami chemicznymi, integruje je, interpretuje oraz wyciąga wnioski i formułuje opinie - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić zagrożenia i wpływ na środowisko różnych rozwiązań procesów technologicznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

Na zajęciach studenci przygotowują i referują tematy dotyczące zagrożeń ekologicznych i katastrof przemysłowych.
Pierwszy referat dotyczy zasad BHP w laboratorium chemicznym.
Drugi referat dotyczy podstawowych informacji o ekotoksykologii.
Na kolejnych seminariach realizowane są tematy dotyczące historycznych awarii, związanych z przemysłem chemicznym, często spowodowanych przez błąd człowieka. W każdej prezentacji powinny być zawarte informacje w jaki sposób doszło do awarii (katastrofy), jaki był jej przebieg, jakie były skutki na środowisko oraz jak można byłoby zapobiec zagrożeniu.
Dodatkowo realizowana jest tematyka utylizacji szkodliwych substancji (w aspekcie konkretnej substancji biorącej udział w danej katastrofie).
Studenci przygotowują referaty w zespołach 2-, 3-osobowych (prezentacja multimedialna, pokaz folii, inne techniki multimedialne).
Dyskusja po wygłoszonym referacie przeprowadzana jest przez zespół z pozostałymi słuchaczami (studentami) – panel dyskusyjny.
Program seminarium:
1) BHP w laboratorium chemicznych
2) Emisje do środowiska i metody ich ograniczania
3) Wybrane katastrofy przesyłowe z poniższych:
a. Flixbourogh – błąd ludzki. Zmiany w przepisach prawnych po katastrofie
b. Seveso
- przebieg katastrofy
- dioksyny – właściwości chemiczne; wpływ na środowisko i życie ludzki
- dyrektywy Seveso I i Seveso II
c. Bhopal
d. Toksyczność pierwiastków ciężkich: Minamata; choroba itai-itai; Ajka; Schweizerhalle
e. San Juanico – Meksyk
f. Czarnobyl
- przebieg katastrofy
- magazynowanie odpadów promieniotwórczych
- biała energia – zagrożenia czy korzyści – panel dyskusyjny
g. Eschende, Agent Orange, Czechowice-Dziedzice i inne wybrane przez studenta katastrofy przemysłowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

- Uzyskanie pozytywnej oceny za wygłoszoną prezentację
- Obecność na seminariach – obowiązkowa.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to ocena z seminarium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacja na zajęciach zaliczeniowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe zagadnienia z chemii, fizyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Danuta Jach – BHP w laboratorium chemicznym – dokument wewnętrzny AGH (opracowany przez Dział BHP AGH).
Gary W. VanLoon, Stephen J. Duffy – Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Peter O’Neill – Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
Ryszard Laskowski, Paweł Migula – Ekotoksykologia : od komórki do ekosystemu, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2004.
C. H. Walker [et al.]. – Podstawy ekotoksykologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
B. J. Alloway, D. C. Ayres – Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
Marek Siemiński – Środowiskowe zagrożenia zdrowia : inne wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007Źródła internetowe

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0263617417702153
https://goo.gl/cB3Fgd

Informacje dodatkowe:

Warunki zaliczenia przedmiotu:
- Obecność na wykładach – obowiązkowa, możliwe 2 absencje.
- Obecność na seminariach – obowiązkowa. Możliwa 1 absencja usprawiedliwiana na podstawie zwolnienia lekarskiego.
Obowiązkowa jest obecność podczas wygłaszanie referatów