Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie ochrony powietrza w energetyce i przemyśle chemicznym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-323-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Olszewska Danuta (dolszew@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje źródła zanieczyszczenia powietrza oraz sposoby zmniejszenia emisji lub likwidacji zanieczyszczeń. Poznaje aspekty ekologiczne i społeczne ochrony powietrza.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawy interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej w zakresie technologii ochrony powietrza atmosferycznego TCH1A_W01 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi analizować:- podstawowe zanieczyszczenia powietrza, źródła i sposoby ich rozprzestrzenia się- podstawowe technologie redukcji poziomu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych TCH1A_U05, TCH1A_U02 Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi analizować podstawowe uwarunkowania prawne w zakresie ochrony atmosfery TCH1A_U06 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi: - selekcjonować i oceniać zdobyte informacje - korzystać z różnorodnych źródeł informacji w celu rozszerzenia posiadanej wiedzy - angażować się w dyskusję także z prowadzącym zajęcia TCH1A_K01, TCH1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawy interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej w zakresie technologii ochrony powietrza atmosferycznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi analizować:- podstawowe zanieczyszczenia powietrza, źródła i sposoby ich rozprzestrzenia się- podstawowe technologie redukcji poziomu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować podstawowe uwarunkowania prawne w zakresie ochrony atmosfery + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi: - selekcjonować i oceniać zdobyte informacje - korzystać z różnorodnych źródeł informacji w celu rozszerzenia posiadanej wiedzy - angażować się w dyskusję także z prowadzącym zajęcia + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Elementy fizykochemii atmosfery. Atmosfera ziemska, skład naturalny, zanieczyszczenia i ich źródła, przemiany zanieczyszczeń w atmosferze, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, czynniki decydujące o rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń, wpływ zanieczyszczeń atmosfery na środowisko.
2. Podstawowe informacje o prawodawstwie Unii Europejskiej w zakresie ochrony atmosfery.
3. Systemy ochrony powietrza: techniczne, pozatechniczne.
4. Podział zanieczyszczeń atmosfery: pyłowe i gazowe.
5. Odpylanie gazów odlotowych.
6. Metody oczyszczania gazów odlotowych.
7. Odsiarczanie gazów odlotowych, opcje kontroli emisji siarki, odsiarczanie paliw, technologie odsiarczania (odpadowe, półodpadowe, bezodpadowe).
8. Źródła emisji NOx, mechanizmy powstawania NOx, technologie spalania paliw o niskiej emisji NOx, technologie redukcji poziomu NOx w gazach odlotowych.
9. Procesy katalityczne w oczyszczaniu gazów.
10. Oczyszczanie powietrza z chloru i fluorowodoru.
11. Źródła i eliminacja odorów z powietrza, technologie usuwania siarkowodoru z gazów przemysłowych.
12. Oczyszczanie powietrza i gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi (źródła zanieczyszczeń, kondensacja; metody absorpcyjne i adsorpcyjne; spalanie termiczne i katalityczne).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność na wykładach (80%). Zaliczenie poprawkowe w formie testu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = ocena z kolokwium (0,8) + udział w dyskusji (0,2)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne uzupełnienie wiedzy na podstawie literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Konieczyński, Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
2. J. Konieczyński, Oczyszczanie gazów odlotowych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993.
3. J. Kuropka, Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Procesy podstawowe, Politechnika Wrocławska 1988.
4. J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas, Energetyka o ochrona środowiska, WNT, Warszawa 1997.
5. J. Warych, Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych, WNT Warszawa 1994.
6. J. Warych, Procesy oczyszczania gazów, Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/olszewska-danuta-03227

Informacje dodatkowe:

brak