Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-324-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Czerw Katarzyna (kczerw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter praktyczny i walor poznawczy w zakresie identyfikacji i ochrony przedmiotu i podmiotu ochrony własności intelektualnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw: - zasad ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej, w tym:- wiedzy jako własności intelektualnej TCH1A_W05 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi uwzględniać regulacje prawne korzystając z norm przedmiotowych. TCH1A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi: - pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać; - twórczo przetwarzać informacje z baz danych, Internetu celem wykorzystania ich w praktyce inżynierskiej. TCH1A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 Student potrafi interpretować i stosować zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego. TCH1A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego. TCH1A_K01, TCH1A_K02 Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej. TCH1A_K01, TCH1A_K02 Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw: - zasad ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej, w tym:- wiedzy jako własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi uwzględniać regulacje prawne korzystając z norm przedmiotowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi: - pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać; - twórczo przetwarzać informacje z baz danych, Internetu celem wykorzystania ich w praktyce inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi interpretować i stosować zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1.Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej. Podstawy prawne. Terminologia. Uwarunkowania powstania oraz rozwój historyczny w świecie.
2.Pojęcie własności intelektualnej. Prawa autorskie i pokrewne oraz ich ochrona. Prawa wynalazcze oraz ich ochrona. Dozwolony użytek z cudzej własności intelektualnej.
3.Koncepcje i charakterystyczne cechy wiedzy. Cykl zarządzania oraz pozyskiwanie i rozwój wiedzy.
4.Przedmiot prawa autorskiego. Dzieło współautorskie i inne rodzaje autorstwa. Autorskie prawa osobiste i majątkowe.
5.Piractwo, plagiat i paserstwo. Wybrane przepisy karne.
6.Utwory pracownicze. Utwory naukowe. Utwory naukowo-pracownicze. Prawa dyplomantów/magistrantów.
7.Umowy licencyjne: ograniczona, pełna, niewyłączna, sublicencja, otwarta, dorozumiana, przymusowa.
8.Prawo własności przemysłowej. Pomysł, wynalazek, innowacja, znak towarowy. Wzór użytkowy i przemysłowy.
9.Rola własności intelektualnej w działalności szkoły wyższej.
10.Instrumenty ochrony. Rzecznik patentowy. Badania patentowe. Decyzje Urzędu Patentowego.
11.Ochrona patentowa w aspekcie terytorialnym. Procedura krajowa, europejska i międzynarodowa w udzielania patentów. Skutki naruszenia praw z patentu.
12.Ochrona praw na Świecie i w Polsce. Krajowe normy prawa cywilnego, handlowego, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Konwencja Paryska oraz inne ratyfikowane porozumienia międzynarodowe.
13.Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
14.Ustawa o ochronie baz danych. Ochrona OWI w Internecie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawę oceny z przedmiotu weryfikującą wiedzę nabytą na wykładach stanowi wynik kolokwium zaliczeniowego przeprowadzonego na ostatnich zajęciach w semestrze (zaliczenie I). Dwa zaliczenia poprawkowe (zaliczenie II, zaliczenie III) przeprowadzone zostaną w sesji.

Obowiązkowa obecność na zajęciach. W przypadku nieobecności konieczność usprawiedliwienia/uzasadnienia nieobecności, w terminie do 7 dni roboczych od ustania przyczyny nieobecności. Nie wywiązanie się z terminu skutkuje traktowaniem nieobecności jako nieusprawiedliwionej. Prowadzący zajęcia może uznać za usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach w oparciu o odpowiedni dokument, jak zaświadczenie lekarskie lub inny dokument wskazujący jednoznacznie przyczynę nieobecności, albo na pisemny wniosek studenta. Zaniechanie usprawiedliwienia nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest oceną uzyskaną z pisemnego sprawdzianu końcowego obejmującego materiał wykładowy i materiał wskazany do samodzielnego studiowania. Ocena końcowa nie podlega modyfikacji wynikającej z terminie uzyskania zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Szewc , G. Jyż , Prawo własności przemysłowej , wyd. C. H. Beck 2003
2. Prawo własności przemysłowej – praca zbiorowa pod red. U. Promińskiej , Difin Warszawa 2004
3. M. Łazewski, M. Gołębiowski, Własność intelektualna, Warszawa 2006, ISBN 83-907625-6-0
4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
6. Ustawa z dnia 16 kwietnie 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
8. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 o ochronie prawnej odmian roślin
9. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumenta
10. Strona internetowa Urzędu Patentowego RP: http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szkolenia:
dr inż. Katarzyna Czerw udział w szkoleniu pt.: Prawo IT (dn 17.11.2014)
dr inż. Katarzyna Czerw udział w szkoleniu pt.: Prawa autorskie i otwartość (dn 28.10.2014)

Informacje dodatkowe:

Brak