Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie i modelowanie komputerowe 3D
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-401-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Wądrzyk Mariusz (wadrzyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach kursu uczestnicy poznają podstawowe zasady projektowania modeli bryłowych oraz zespołów układów mechanicznych i elementów instalacji technologicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady projektowania komputerowego z wykorzystaniem systemów CAD. Zna podstawowe oprogramowanie służące do projektowania elementów maszyn oraz zespołów maszyn. Zna zasady prawidłowego oznaczania i opisywania komponentów projektu 3D. TCH1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przygotować dokumentację rysunkową 2D ze standardowych części i zespołów jako element projektu przy zachowaniu zasad tworzenia dokumentacji. TCH1A_U03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi z zastosowaniem systemów CAD stworzyć szkic i zaprojektować pojedyncze części bryłowe, stanowiące elementy układów technologicznych oraz korzystać z narzędzi służących modelowaniu bryłowemu i powierzchniowemu przy uwzględnieniu poprawnych technik pracy. TCH1A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi zaprezentować sposób montowania zespołów, tworzenia części w kontekście zespołu oraz operować widokiem przestrzennym. TCH1A_U03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady projektowania komputerowego z wykorzystaniem systemów CAD. Zna podstawowe oprogramowanie służące do projektowania elementów maszyn oraz zespołów maszyn. Zna zasady prawidłowego oznaczania i opisywania komponentów projektu 3D. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować dokumentację rysunkową 2D ze standardowych części i zespołów jako element projektu przy zachowaniu zasad tworzenia dokumentacji. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi z zastosowaniem systemów CAD stworzyć szkic i zaprojektować pojedyncze części bryłowe, stanowiące elementy układów technologicznych oraz korzystać z narzędzi służących modelowaniu bryłowemu i powierzchniowemu przy uwzględnieniu poprawnych technik pracy. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprezentować sposób montowania zespołów, tworzenia części w kontekście zespołu oraz operować widokiem przestrzennym. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 11 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (24h):

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w laboratorium komputerowym wyposażonym w oprogramowanie Autodesk- Inventor lub Solid Edge (ST). Zajęcia rozpoczynać się będą od części wprowadzającej mającej na celu omówienie celu ćwiczeń, wybranych funkcji, narzędzi oraz opcji programu do projektowania 3D CAD przewidzianych do realizacji w danym temacie. Po zapoznaniu się z podstawami teoretycznymi studenci przystąpią do samodzielnej pracy podczas której poprzez realizację krótkich zadań projektowych będą poznawać podstawy projektowania i modelowania 3D przy wykorzystaniu systemów CAD. Podczas zajęć studenci korzystać będą z materiałów instruktażowych oraz bezpośrednio z pomocy prowadzącego.
Tematyka zajęć obejmuje:
• Zapoznanie z programem do projektowania 3D (Autodesk- Inventor): przestrzeń robocza, interfejs obsługi programu, personalizacja ustawień, opcje programu, paski narzędzi, pomoc programu;
• Widok modelu (obracanie, powiększanie i pomniejszanie modeli, widoki kamery, wyświetlanie cieni, wyświetlanie modeli);
• Tworzenie szkiców 2D części bryłowych (wiązania, szyk, wymiarowanie, wprowadzanie danych precyzyjnych);
• Generowanie modeli bryłowych (wyciągnięcie proste i złożone, obrócenie, przeciągnięcie, zwój, żebro);
• Generowanie elementów wstawianych (otwór, gwint, zaokrąglenie, fazowanie);
• Modelowanie zespołów części: techniki tworzenia zespołów, modyfikacja komponentów, wiązania ustalające, wiązania ruchu (obrotowe, obrotowo- przesuwne);
• Tworzenie dokumentacji technicznej na podstawie modeli części i zespołów 3D (rzuty i widoki rysunkowe, przekrój, wymiarowanie, opisywanie rysunku wykonawczego);
• Definiowanie właściwości fizycznych części i złożeń projektowych;
• Wizualizacja projektu- tworzenie prezentacji do zilustrowania budowy zespołu bądź też poszczególnych podzespołów, zaprezentowanie ruchu mechanizmu, sposobu montażu;
• Podstawy analizy dynamicznej mechanizmów: przebieg procesu symulacji dynamicznej, definiowanie połączeń, symulacje, analiza wyników.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na zajęciach studenci wykonują zadania przygotowane przez prowadzącego, który na końcu spotkania ocenia prawidłowość i zaawansowanie wykonywania zadanych zestawów. Na podstawie zrealizowanych zadań prowadzący przydziela określoną ilość punktów. Procentowa wartość z sumy zdobytych punktów w trakcie zajęć laboratoryjnych przeliczana jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH (L).

Studenci w ramach zaliczeń poprawkowych wykonują obowiązkowe zadania przygotowane wcześniej przez prowadzącego, w których demonstrują umiejętność stosowania poszczególnych narzędzi programowych. Wykonanie poszczególnych zadań przez uczestników oceniane jest na podstawie samodzielności oraz prawidłowości wykonania.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest na podstawie oceny z ćwiczeń laboratoryjnych z uwzględnieniem terminu uzyskania zaliczenia:
(OK)= w · (L)
Uzyskanie zaliczenia w terminach poprawkowych skutkować będzie obniżeniem oceny o 10% tj. odpowiednio współczynniki w dla terminu 1 (w=1,0), dla terminu 2 (w=0,9) oraz dla terminu 3 (w=0,8).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach obowiązkowych w omawianej grupie tematycznej wymaga od studenta odrobienia zajęć na innej grupie ćwiczeniowej lub podczas zajęć dodatkowych w terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może nie zaliczyć zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność podstawowej obsługi komputera

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Autodesk- Inventor- User’s guide
2. Bogdan Noga, Zbigniew Kosma, Jan Parczewski: „Inventor- Pierwsze kroki”, Wydawnictwo Helion 2009
3. Fabian Stasiak: „Zbiór ćwiczeń AUTODESK INVENTOR 2016- Kurs Podstawowy”, Tom I, Expert books, 2016; oraz nowsze edycje 2016+
4. Fabian Stasiak: “Zbiór ćwiczeń AUTODESK INVENTOR 2016- Kurs Zaawansowany”, Tom II, Expert books, 2016; oraz nowsze edycje 2016+
4. Fabian Stasiak: „Zbiór ćwiczeń AUTODESK INVENTOR 2016- Kurs Professional”, Expert books, 2016
5. Piotr Szymczak “Solid Edge- Synchronous Technology” , Cam Division, 2015+
6. Filmy instruktażowe, tutoriale przygotowane przez firmę Autodesk

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wybrane kompetencje prowadzących:
- ukończony kurs “Podstawy Autocad’a firmy Autodesk” z wynikiem bardzo dobrym,
- ukończony kurs pozwalający na prowadzenie zajęć zawierających elementy kształcenia online
- udział w szkoleniu Train the Trainer, Ivey Business School, Kanada
- ukończenie studiów III-stopnia na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
1. Przemysław Maziarka, Maciej Olszewski, Mariusz WĄDRZYK, “Budowa stanowiska badawczego w celu opracowania wydajnej metody katalitycznej konwersji odpadów z tworzyw sztucznych do wysokoenergetycznych paliw ciekłych i gazowych”, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2015, nr 31, s. 169–176.
2. Winicjusz Stanik, Janusz Jakóbiec, Mariusz WĄDRZYK, “Design factors affecting the formation of the air–fuel mixture and the process of combustion in compression ignition engines”, Combustion Engines, 2013 R. 52 nr 3.
Dodatkowo rysunki i schematy wykonane przez prowadzących przy wykorzystaniu graficznych programów projektowych 2D oraz 3D zostały opublikowane m.in. w następujących pracach:
1. Mariusz WĄDRZYK, “Dobór parametrów procesu hydrotermicznego upłynniania i pirolizy mikroalg dla pozyskania bio-oleju”, rozprawa doktorska, Wydział EiP AGH, 2015
2. Janusz Jakóbiec, Mariusz WĄDRZYK, “Laboratory studies of rapeseed oil for determination of fatty acids content”, Logistyka, 2014 nr 6, 4731–4738.
3. Tadeusz DZIOK: Badania zmiany zawartości rtęci na drodze przeróbki mechanicznej i wstępnej preparacji termicznej węgli kamiennych. Rozprawa doktorska. Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków 2016.
4. Rafał JANUS, Piotr Natkański, Mariusz WĄDRZYK, Barbara Dudek, Marta Gajewska, Piotr Kuśtrowski, “Synthesis of pseudo-CMK-3 carbon replicas by precipitation polycondensation of furfuryl alcohol in the pore system of SBA-15 detemplated using KMnO4”, Materials Today Communications, 2017 vol. 13, s. 6–22; Graphical abstract.

Informacje dodatkowe:

Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.