Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Surowce energetyczne ciekłe i ich przetwarzanie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-403-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Zarębska Katarzyna (zarebska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter poznawczo-praktyczny, gdzie studenci zapoznają się z pojęciem ropy naftowej i jej przeróbką, a następnie na zajęciach laboratoryjnych dokonują charakteryzacji ropy naftowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu: podstawowych wiadomości o ropie naftowej; klasyfikacji rop naftowych i głównych produktów rafineryjnych; wariantów przeróbki ropy naftowej oraz jej przygotowania; destylacji i rektyfikacji ropy; ekstrakcji rozpuszczalnikowej i odparafinowania; przeróbki destrukcyjnej; produktów przeróbki ropy surowej; TCH1A_W02 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi, procesy jednostkowe, technologie przetwarzania/wytwarzania ciekłych surowców energetycznych oraz metody badania ich właściwości fizykochemicznych i użytkowych. TCH1A_W07 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przewidywać na podstawie właściwości ropy naftowej warianty jej przeróbki w zakładach rafineryjnych wskazać produkty z destylacji ropy naftowej przeznaczone do wytwarzania handlowych produktów rozróżniać najbardziej istotne parametry procesów zachowawczych oraz destrukcyjnych czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu technologii przeróbki ropy, stosować terminologię i zwyczajowe zasady nazewnictwa związków organicznych obecnych w ropie i jej produktach TCH1A_U05, TCH1A_U01 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie dokonać klasyfikacji, wskazać możliwe zastosowania i kierunki przeróbki ropy naftowej; potrafi dobierać techniki analityczne oraz określać wskaźniki charakteryzujące badane produkty przeróbki; umie bilansować procesy zachowawcze i destrukcyjne; umie dobierać parametry procesów przetwarzania ropy naftowej umie dokonać analizy wyników pracy laboratoryjnej; umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzać podstawowe operacje laboratoryjne związane z analizą paliw ciekłych TCH1A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe/laboratoryjne. Angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty TCH1A_K01, TCH1A_K02 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
65 25 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu: podstawowych wiadomości o ropie naftowej; klasyfikacji rop naftowych i głównych produktów rafineryjnych; wariantów przeróbki ropy naftowej oraz jej przygotowania; destylacji i rektyfikacji ropy; ekstrakcji rozpuszczalnikowej i odparafinowania; przeróbki destrukcyjnej; produktów przeróbki ropy surowej; + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi, procesy jednostkowe, technologie przetwarzania/wytwarzania ciekłych surowców energetycznych oraz metody badania ich właściwości fizykochemicznych i użytkowych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przewidywać na podstawie właściwości ropy naftowej warianty jej przeróbki w zakładach rafineryjnych wskazać produkty z destylacji ropy naftowej przeznaczone do wytwarzania handlowych produktów rozróżniać najbardziej istotne parametry procesów zachowawczych oraz destrukcyjnych czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu technologii przeróbki ropy, stosować terminologię i zwyczajowe zasady nazewnictwa związków organicznych obecnych w ropie i jej produktach + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie dokonać klasyfikacji, wskazać możliwe zastosowania i kierunki przeróbki ropy naftowej; potrafi dobierać techniki analityczne oraz określać wskaźniki charakteryzujące badane produkty przeróbki; umie bilansować procesy zachowawcze i destrukcyjne; umie dobierać parametry procesów przetwarzania ropy naftowej umie dokonać analizy wyników pracy laboratoryjnej; umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzać podstawowe operacje laboratoryjne związane z analizą paliw ciekłych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe/laboratoryjne. Angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 65 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (25h):

Podstawowe wiadomości o ropie naftowej. Klasyfikacje rop naftowych. Główne produkty rafineryjne. Warianty przeróbki ropy naftowej. Przygotowanie ropy naftowej do przeróbki-odsalanie. Destylacja i rektyfikacja ropy. Destylacja atmosferyczna i próżniowa. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa i odparafinowanie. Kraking termiczny, piroliza, koksowanie. Kraking katalityczny. Hydrokraking i jego rodzaje. Reforming katalityczny. Izomeryzacja. Polimeryzacja. Alkilacja. Produkcja asfaltu. Procesy wytwarzania olejów smarowych, parafin oraz środków smarnych. Biopaliwa: biogaz, bioetanol, biodiesel.

Ćwiczenia audytoryjne (25h):

1) Właściwości rop naftowych i frakcji (8 h)
a) obliczenia związane z klasyfikacją strukturalną rop
b) obliczenia związane z podziałem na klasy
c) obliczenia związane z emulsjami ropo – wodnymi
d) obliczenia związane z właściwościami surowców i frakcji ropy naftowej
2) Bilanse masowe (6 h)
a) przeróbka zachowawcza
b) przeróbka destrukcyjna
3) Termodynamika procesów przeróbki ropy (8 h)
a) wpływ parametrów procesowych
b) określenie trwałości produktów
c) kinetyczna funkcja ostrości procesu

W skład zajęć wchodzą również zajęcia wstępne (wprowadzenie, kryteria ocen i zaliczenia, literatura),
2 kolokwia, kolokwium zaliczeniowe (8 h)

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Emulsje olejowo-wodne: oznaczenie zawartości olejów w odpadowych wodach rafineryjnych (w emulsjach typu O/W). Odparafinowanie frakcji naftowych: oznaczanie zawartości stałych parafin we frakcjach naftowych drogą adduktywnej krystalizacji. Substancje asfaltenowo-żywiczne: zapoznanie się z metodyką odasfaltowania frakcji naftowych metodą ekstrakcji rozpuszczalnikami selektywnymi, oznaczenie zawartości substancji asfaltenowo-żywicznych we frakcjach naftowych. Kraking termiczny: określenie zmian zawartości węglowodorów C1-C2 w gazie pokrakingowym w funkcji temperatury oraz określenie ilości frakcji destylujących. Destylacja paliw naftowych: określenie składu frakcyjnego produktów naftowych oraz wyznaczenie zależności pomiędzy wydajnością destylatu a temperaturą destylacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia przedmiotu przedstawione i przekazane zostaną na pierwszych, obowiązkowych zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń audytoryjnych © i laboratoryjnych (L) oraz z egzaminu (E) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·E + 0,3·w·C + 0,2·w·L
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwioną nieobecność można odrobić na zajęciach w innej grupie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Warunkiem uczestnictwa jest zaliczenie przedmiotu Chemia organiczna

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Grzywa, J. Molenda: Technologia podstawowych syntez organicznych, WNT Warszawa 1996.
2. Handbook of petroleum petrochemicals production processes”, (ed. R. A. Myers) McGRAWHILL, New York 2005.
3. A. Podniało, Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji, WNT Warszawa 2002.
4. Ropa naftowa-właściwości-przetwarzanie-produkty, praca zbiorowa pod redakcją J. Surygały, WNT Warszawa 2006.
5. J. Magiera, Rafinacja olejów przepracowanych, WNT Warszawa 2006.
6. Ropa naftowa a środowisko przyrodnicze, praca zbiorowa pod redakcją J. Surygały, OWPW Wrocław 2001.
7. Cz. Kajdas, Chemia i fizykochemia ropy naftowej, WN-T Warszawa 1979

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adsorpcja SO2 na węglu aktywnym z pirolizy zużytych opon samochodowych — Adsorption of sulfur(IV) oxide on activated carbon from pyrolysis of waste tires / Paweł BARAN, Mateusz KRZAK, Katarzyna ZARĘBSKA, Jakub SZCZUROWSKI, Wiesław A. ŻMUDA // Przemysł Chemiczny ; I 2016 t. 95 nr 6, s. 1164–1166.

Carbonation of high-calcium fly ashes and its potential for carbon dioxide removal in coal fired power plants / Agnieszka ĆWIK, Ignasi Casanova, Kwon Rausis, Nikolaos Koukouzas, Katarzyna ZARĘBSKA // Journal of Cleaner Production ; 2018 vol. 202, s. 1026–1034.

CO2 adsorption properties of char produced from brown coal impregnated with alcohol amine solutions / Paweł BARAN, Katarzyan ZARĘBSKA, Natalia CZUMA // Environmental Monitoring and Assessment ; 2016 vol. 188 iss. 7 art. no. 416, s. 1–11.

Informacje dodatkowe:

Brak