Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarys technologii żywności
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-404-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Olszewska Danuta (dolszew@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje wybrane procesy technologii produkcji, przetwarzania oraz magazynowania żywności.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości związane ze składem chemicznym odpadów z przetwórstwa rolniczego, zna metody ich przetwarzania, a także wpływ tego procesu na zamiany ich składu chemicznego. Opisuje przebieg procesów technologicznych przygotowania żywności, charakteryzuje metody obróbki wstępnej i cieplnej oraz objaśnia zmiany zachodzące w surowcach podczas procesu technologicznego. TCH1A_W03, TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna technologie produkcji, przetwarzania oraz przechowywania żywności. Student zna budowę i skład chemiczny wybranych elementów spożywczych. Charakteryzuje wymagania techniczne dotyczące maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu stosowanego w technologii produkcji żywności. TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Studenta zna skład chemicznym żywności, potrafi ocenić wpływ nawożenia na środowisko. Umie określić zagospodarowanie odpadów z produkcji żywności. TCH1A_U07, TCH1A_U06 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ustala receptury i prowadzi dokumentację, stosuje różne systemy produkcji żywności. Student wskazuje maszyny i urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zasadami BHP. Projektuje i opracowuje technologię, dobiera wyposażenie techniczne. TCH1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości związane ze składem chemicznym odpadów z przetwórstwa rolniczego, zna metody ich przetwarzania, a także wpływ tego procesu na zamiany ich składu chemicznego. Opisuje przebieg procesów technologicznych przygotowania żywności, charakteryzuje metody obróbki wstępnej i cieplnej oraz objaśnia zmiany zachodzące w surowcach podczas procesu technologicznego. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna technologie produkcji, przetwarzania oraz przechowywania żywności. Student zna budowę i skład chemiczny wybranych elementów spożywczych. Charakteryzuje wymagania techniczne dotyczące maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu stosowanego w technologii produkcji żywności. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Studenta zna skład chemicznym żywności, potrafi ocenić wpływ nawożenia na środowisko. Umie określić zagospodarowanie odpadów z produkcji żywności. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ustala receptury i prowadzi dokumentację, stosuje różne systemy produkcji żywności. Student wskazuje maszyny i urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zasadami BHP. Projektuje i opracowuje technologię, dobiera wyposażenie techniczne. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Ogólna technologia żywności. Technologie przetwórstwa żywności – mleka, mięsa, zbóż, węglowodanów i tłuszczy, owoców i warzyw. Technologie opakowania, magazynowania, przechowywania i transportu żywności. Technologii koncentratów spożywczych.
Technologie wykorzystania odpadów rolniczych.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Wybrane technologie produkcji żywności.
Wybrane technologie przetwórstwa żywności – mleka, mięsa, zbóż, węglowodanów i
tłuszczy, owoców i warzyw.
Wybrane technologie opakowania, magazynowania, przechowywania i transportu
żywności.
Wybrane technologie produkcji koncentratów spożywczych.
Wybrane technologie wykorzystania odpadów rolniczych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wygłoszenie prezentacji jest obowiązkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = ocena z prezentacji (0,8) + ocena z aktywności na zajęciach (0,2)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wygłoszenie prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z.E. Sikorski, "Chemia żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności", wyd. WNT Warszawa, 2002.
S. Zalewski, "Podstawy technologii gastronomicznej", wyd. WNT Warszawa 2003.
H.-D.Belitz, W.Grosch, "Food Chemistry", Springer-Verlag, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/olszewska-danuta-03227

Informacje dodatkowe:

brak