Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
English in science and technology
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-405-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Janik Jerzy (janikj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł przygotowujący do analizy literaturowej w pracy badawczej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada przeglądową wiedzę na temat specyfiki języka angielskiego, stosowanego w nauce i technice, a w szczególności zna: - terminologię używaną w obszarze działalności szkoły wyższej, nazw jednostek organizacyjnych, tytułów zajęć i programów nauczania; - proces realizacji badań naukowych od momentu postawienia problemu badawczego do jego wypełnienia, w tym ważnego etapu, tj. poddania dokonań krytycznej dyskusji naukowej poprzez ich opublikowanie w czasopiśmie naukowym; - najważniejsze etapy procesu publikacyjnego artykułu naukowego; - angielskie nazewnictwo i definicje podstawowych pojęć funkcjonujących w nauce (głównie w chemii) i technice; - nazwy pierwiastków, grup i rodzin układu okresowego pierwiastków; - przykłady do opracowania swojego CV, zaadoptowane z realiów dla absolwentów uczelni zagranicznych. TCH1A_W01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zapoznaje się z logiką i układem typowego artykułu naukowego, publikowanego w języku angielskim z wybranej dziedziny nauk ścisłych (chemia, technologia chemiczna lub inżynieria materiałowa) oraz potrafi go zrozumieć na poziomie identyfikacji celu badań, sposobu ich realizacji oraz meritum dyskusji wyników. TCH1A_U06 Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację graficzną w formie posteru naukowego, opierając się głównie na treści/zawartości publikacji naukowej w języku angielskim oraz dostępnych zasobach internetowych oraz korzystając z zaawansowanego programu komputerowego do obróbki grafiki. TCH1A_U06 Wykonanie projektu
M_U003 Student uczy się pracy w kilkuosobowej grupie ćwiczeniowej przy realizacji wspólnego projektu jak i ma możliwość porównania efektywności i rezultatów pracy swojej grupy z innymi grupami. TCH1A_U07 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada przeglądową wiedzę na temat specyfiki języka angielskiego, stosowanego w nauce i technice, a w szczególności zna: - terminologię używaną w obszarze działalności szkoły wyższej, nazw jednostek organizacyjnych, tytułów zajęć i programów nauczania; - proces realizacji badań naukowych od momentu postawienia problemu badawczego do jego wypełnienia, w tym ważnego etapu, tj. poddania dokonań krytycznej dyskusji naukowej poprzez ich opublikowanie w czasopiśmie naukowym; - najważniejsze etapy procesu publikacyjnego artykułu naukowego; - angielskie nazewnictwo i definicje podstawowych pojęć funkcjonujących w nauce (głównie w chemii) i technice; - nazwy pierwiastków, grup i rodzin układu okresowego pierwiastków; - przykłady do opracowania swojego CV, zaadoptowane z realiów dla absolwentów uczelni zagranicznych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zapoznaje się z logiką i układem typowego artykułu naukowego, publikowanego w języku angielskim z wybranej dziedziny nauk ścisłych (chemia, technologia chemiczna lub inżynieria materiałowa) oraz potrafi go zrozumieć na poziomie identyfikacji celu badań, sposobu ich realizacji oraz meritum dyskusji wyników. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację graficzną w formie posteru naukowego, opierając się głównie na treści/zawartości publikacji naukowej w języku angielskim oraz dostępnych zasobach internetowych oraz korzystając z zaawansowanego programu komputerowego do obróbki grafiki. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student uczy się pracy w kilkuosobowej grupie ćwiczeniowej przy realizacji wspólnego projektu jak i ma możliwość porównania efektywności i rezultatów pracy swojej grupy z innymi grupami. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Wykład (Lecture content); w nawiasie podana jest tematyka wykładów w języku angielskim.

  1. Porównanie struktury wydziałowej AGH i jednostek naukowych macierzystego Wydziału z ich odpowiednikami w uniwersyteckim college’u.
  (Comparison of the faculty/department structure at the AGH University of Science and Technology (AGH-UST) with relevant counterparts at a university college.

  2. Studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie na polskich uczelniach technicznych a studia w amerykańskim college (B. Sc., M. Sc., Eng., Ph. D.)
  (Engineering, Master’s, and Ph.D. degree programs at Polish universities vs. comparable college undergraduate and graduate programs in the USA)

  3. Konstrukcja życiorysu zawodowego w ujęciu CV: przykłady.
  (Professional curriculum vitae CV: examples)

  4. Przegląd angielskiej wersji programu studiów na macierzystym Wydziale.
  (Overview of the English version of the undergraduate program in the parent Faculty)

  5. Nazewnictwo i użyteczne definicje z zakresu podstawowych nauk ścisłych.
  (Glossary of useful definitions in fundamental sciences)

  6. Układ okresowy pierwiastków.
  (Periodic table of elements)

  7. Reguły rządzące badaniami naukowymi.
  (Rules of scientific research)

  8. Typowe formy prezentacji osiągnięć naukowych: wykład, artykuł, poster.
  (Common forms of the presentation of scientific results: lecture/oral presentation, paper, poster)

  9. Dyskusja zasadniczych cech artykułu naukowego na przykładzie publikacji Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (ACS), angielskiego Królewskiego Towarzystwa Chemicznego (RCS) i międzynarodowej oficyny wydawniczej Elsevier: format, tytuł, autorzy oraz afiliacja, logika rozdziałów, odnośniki literaturowe, podziękowania, informacje dodatkowe.
  (Essential features of a scientific paper based on the discussion of selected publications of the American Chemical Society, British Royal Society of Chemistry, and Elsevier: publishing cycle, format, title, authors, and affiliations, logic of section arrangement, references, acknowledgments, supplementary data)

  10. Istotne cechy posteru jako graficznego nośnika informacji i idei w nauce.
  (Essential features of a poster as a means for graphic presentation of data and ideas in science)

 2. Wykład (Lecture content); w nawiasie podana jest tematyka wykładów w języku angielskim.

  1. Porównanie struktury wydziałowej AGH i jednostek naukowych macierzystego Wydziału z ich odpowiednikami w uniwersyteckim college’u.
  (Comparison of the faculty/department structure at the AGH University of Science and Technology (AGH-UST) with relevant counterparts at a university college.

  2. Studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie na polskich uczelniach technicznych a studia w amerykańskim college (B. Sc., M. Sc., Eng., Ph. D.)
  (Engineering, Master’s, and Ph.D. degree programs at Polish universities vs. comparable college undergraduate and graduate programs in the USA)

  3. Konstrukcja życiorysu zawodowego w ujęciu CV: przykłady.
  (Professional curriculum vitae CV: examples)

  4. Przegląd angielskiej wersji programu studiów na macierzystym Wydziale.
  (Overview of the English version of the undergraduate program in the parent Faculty)

  5. Nazewnictwo i użyteczne definicje z zakresu podstawowych nauk ścisłych.
  (Glossary of useful definitions in fundamental sciences)

  6. Układ okresowy pierwiastków.
  (Periodic table of elements)

  7. Reguły rządzące badaniami naukowymi.
  (Rules of scientific research)

  8. Typowe formy prezentacji osiągnięć naukowych: wykład, artykuł, poster.
  (Common forms of the presentation of scientific results: lecture/oral presentation, paper, poster)

  9. Dyskusja zasadniczych cech artykułu naukowego na przykładzie publikacji Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (ACS), angielskiego Królewskiego Towarzystwa Chemicznego (RCS) i międzynarodowej oficyny wydawniczej Elsevier: format, tytuł, autorzy oraz afiliacja, logika rozdziałów, odnośniki literaturowe, podziękowania, informacje dodatkowe.
  (Essential features of a scientific paper based on the discussion of selected publications of the American Chemical Society, British Royal Society of Chemistry, and Elsevier: publishing cycle, format, title, authors, and affiliations, logic of section arrangement, references, acknowledgments, supplementary data)

  10. Istotne cechy posteru jako graficznego nośnika informacji i idei w nauce.
  (Essential features of a poster as a means for graphic presentation of data and ideas in science)

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Ćwiczenia projektowe:

  - studenci podzieleni na dwu-, trzyosobowe grupy, pod nadzorem prowadzącego zajęcia opracowują i wykonują poster na podstawie wybranego przez siebie artykułu naukowego w języku angielskim z dziedziny chemii, technologii chemicznej i/lub inżynierii materiałowej. Ćwiczenia kończą się grupowym przeglądem posterów i dyskusją nad ich treścią oraz formą.

  Projects:
  - small student groups design and prepare presentation posters in English based on class instructions and techniques learned through reading selected papers and other accessible materials published in English in the area of chemistry, chemical technology and/or materials science that are provided in class. The posters are eventually presented in a class poster session including evaluation of their scientific and aesthetic aspects.

 2. Ćwiczenia projektowe:

  - studenci podzieleni na dwu-, trzyosobowe grupy, pod nadzorem prowadzącego zajęcia opracowują i wykonują poster na podstawie wybranego przez siebie artykułu naukowego w języku angielskim z dziedziny chemii, technologii chemicznej i/lub inżynierii materiałowej. Ćwiczenia kończą się grupowym przeglądem posterów i dyskusją nad ich treścią oraz formą.

  Projects:
  - small student groups design and prepare presentation posters in English based on class instructions and techniques learned through reading selected papers and other accessible materials published in English in the area of chemistry, chemical technology and/or materials science that are provided in class. The posters are eventually presented in a class poster session including evaluation of their scientific and aesthetic aspects.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny z przedmiotu jest ocena uzyskana za poster, przygotowany w oparciu o dostarczony artykuł naukowy w języku angielskim. Ocena taka uwzględnia z równą wagą następujące aspekty pracy studenckiej:
- wystarczające opanowanie naukowej zawartości artykułu, potwierdzone racjonalnym i wyważonym przeniesieniem poszczególnych części artykułu do posteru;
- ujęcie w posterze wszystkich istotnych i niezbędnych informacji (wg dyskutowanego na ćwiczeniach schematu);
- atrakcyjność graficzną i estetyczną posteru z uwzględnieniem autorskiego poszerzenia i wzbogacenia prezentacji o materiał dodatkowy.
Ocena końcowa dodatkowo uwzględnia obecność na wykładach – czyli, ocena za poster jest korygowana (-, 0, +) w zależności od frekwencji na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Studenci powinni posiadać konto internetowe (adres skrzynki internetowej), nieskrępowany i stały do niego dostęp oraz możliwość otwarcia i wydrukowania plików z rozszerzeniem .pdf (ogólnie dostępny program Acrobat Reader w wersji najnowszej). Wymagane są znajomość/dostęp do oprogramowania, umożliwiającego obróbkę graficzną materiału drukowanego zawartego w wybranym artykule naukowym oraz dodatkowego materiału, wyszukanego w dostępnych zasobach internetowych (Corel, Photoshop, itp.). W trakcie pracy nad posterem zachodzi potrzeba kilkukrotnego drukowania jego części na kartkach papieru formatu A-4. Ostateczna, zatwierdzona wersja posteru powinna być wydrukowana w rozmiarze bliskim formatowi A-O, odpowiadającemu rozmiarowi wydziałowych tablic dla prezentacji. Do wypełnienia zadań przedmiotu niezbędne są również dobra znajomość języka angielskiego z elementami English in Science and Technology oraz opanowanie podstaw wiedzy głównie z zakresu chemii, technologii chemicznej i instrumentalnej analizy chemicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Studenci korzystają z elektronicznych kopii wybranych artykułów naukowych w języku angielskim z zakresu chemii prekursorów/inżynierii materiałowej/ceramiki. Dodatkowo zaleca się im wykorzystanie zasobów internetowych, celem wzbogacenia posteru w atrakcyjne elementy graficzne. Realizacja projektu poprzedzona jest krytycznym przeglądem studenckich posterów z roku ubiegłego oraz innych dostępnych na Uczelni.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Drygaś, J. F. Janik: „Modeling porosity of high surface area nanopowders of the gallium nitride GaN semiconductor”, Mater. Chem. Phys. 133(2-3) (2012), 932.

2. M. Drygas, M. M. Bucko, J. F. Janik: „Nitridation of bulk monocrystalline and powdered microcrystalline gallium arsenide towards cubic gallium nitride nanopowders”, Curr. Nanosci. 9(2) (2013), 173.

3. M. Drygas, J. F. Janik, L. Czepirski: „Adsorption properties of nanocrystalline/ nanoporous gallium nitride powders”, Curr. Nanosci. 9(3) (2013), 318.

4. M. Sitarz, C. Czosnek, P. Jeleń, M. Odziomek, Z. Olejniczak, M. Kozanecki, J. F. Janik: „SiOC glasses produced from silsesquioxanes by the aerosol-assisted vapor synthesis method”, Spectrochim. Acta A, 112 (2013), 440.

5. O. Łabędź, A. Huczko, J. Gawraczyński, H. Lange, Czosnek, J.  F. Janik: „Carbon arc plasma: characterization and synthesis of nanosized SiC”, J. Phys. Conf. Ser., 511 (2014), 012068-1–012068-6.

6. C. Czosnek, J. F. Janik: „Nanoproszkowy węglik krzemu oraz nanokompozyty węgiel/węglik krzemu otrzymywane metodą syntezy aerozolowej”, Przem. Chem., 93/12 (2014), 2020-2024.

7. M. Musiał, J.  F. Janik, W.  A. Żmuda: „Weryfikacja przydatności karbonizatu z odpadów gumowych w lakiernictwie”, Przem. Chem., 93/12 (2014), 2055.

8. C. Czosnek, M. M. Bucko, J. F. Janik, Z. Olejniczak, M. Bystrzejewski, O. Łabędź, A. Huczko: „Preparation of silicon carbide SiC-based nanopowders by the aerosol-assisted synthesis and the DC thermal plasma synthesis methods”, Mater. Res. Bull., 63 (2015), 164-172.

9. M. Drygas, J. F. Janik, M. M. Bucko, J. Gosk, A. Twardowski: „Structural and magnetic properties of GaN/Mn nanopowders prepared by an anaerobic synthesis route”, RSC Adv., 5 (2015), 37298.

10. M. Drygas, P. Jelen, M. M. Bucko, Z. Olejniczak, J. F. Janik: „Ammonolytical conversion of microcrystalline gallium antimonide GaSb to nanocrystalline gallium nitride GaN: thermodynamics vs. topochemistry”, RSC Adv. 5, (2015), 82576.

11. C. Czosnek, P. Baran, P. Grzywacz, P. Baran, J. F. Janik, A. Różycka, M. Sitarz, P. Jelen: „Generation of carbon nanostructures with diverse morphologies by the catalytic aerosol-assisted vapor-phase synthesis method”, C.R. Chimie, 18 (2015), 1198.

12. M. Drygaś, M. Sitarz, J. F. Janik: „Ammonolysis of gallium phosphide GaP to the nanocrystalline wide bandgap semiconductor gallium nitride GaN”, RSC Adv., 5 (2015), 106128.

13. J. B. Gosk, M. Drygaś, J. F. Janik, S. Gierlotka, B. Pałosz, A. Twardowski: „Magnetization of GaMnN nanopowders obtained by an anaerobic synthesis and high-pressure high-temperature sintering”, Acta Phys. Pol. A, 120 (2016), A-103.

14. M. Drygas, J. F. Janik, J. Gosk, S. Gierlotka, B. Palosz, A. Twardowski: „Structural and magnetic properties of ceramics prepared by high-pressure high-temperature sintering of manganese-doped gallium nitride nanopowders”, J. Eur. Ceram. Soc., 36 (2016), 1033.

15. M. Drygas, P. Jelen, M. Radecka, J. F. Janik: „Ammonolysis of polycrystalline and amorphized gallium arsenide GaAs to polytype-specific nanopowders of gallium nitride GaN”, RSC Adv., 6 (2016), 41074.

16. M. Drygas, J.F. Janik, M. Musial, J. Gosk, A. Twardowski: “Tuning the bimetallic amide-imide precursor system to make paramagnetic GaMnN nanopowders”, Mater. Chem. Phys., 180 (2016), 173.

17. M. Drygaś, M. M. Bućko, M. Musiał, J. F. Janik: “Convenient synthesis of nanocrystalline powders of phase-pure manganese nitride n-Mn3N2”, J. Mater. Sci., 51 (2016), 8177.

18. M. Musiał, J. Gosk, A. Twardowski, J. F. Janik, M. Drygaś: “Nanopowders of gallium nitride GaN surface functionalized with manganese”, J. Mater. Sci., 52 (2017), 145.

Informacje dodatkowe:

Brak