Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy konstrukcji inżynierskich
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-406-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wądrzyk Mariusz (wadrzyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach kursu uczestnicy poznają podstawowe zasady projektowania obiektów technicznych, w tym elementów instalacji przemysłowych z uwzględnieniem podstaw obliczeń wytrzymałościowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie projektowania obiektów technicznych, w tym maszyn i instalacji przemysłowych, obejmującym nadanie im odpowiednich cech geometrycznych, mechanicznych czy termicznych, a w szczególności zna: - podstawowy wymiarowania elementów i węzłów konstrukcyjnych - podstawy obliczeń wytrzymałościowych - rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych - podstawowe zasady projektowania m.in. elementów podatnych, osi i wałów maszynowych. TCH1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania konstrukcyjne oraz oszacować wytrzymałość elementów i węzłów konstrukcyjnych wykorzystując metody obliczeń połączeń rozłącznych i nierozłącznych TCH1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi czytać prostą dokumentację techniczną oraz zna możliwości wspomagania projektowania poprzez oprogramowanie komputerowe TCH1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe oraz angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi dobrze sformułować swoje argumenty oraz ma świadomość odpowiedzialności swoich decyzji i skutków działalności inżynierskiej TCH1A_K02 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
35 10 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie projektowania obiektów technicznych, w tym maszyn i instalacji przemysłowych, obejmującym nadanie im odpowiednich cech geometrycznych, mechanicznych czy termicznych, a w szczególności zna: - podstawowy wymiarowania elementów i węzłów konstrukcyjnych - podstawy obliczeń wytrzymałościowych - rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych - podstawowe zasady projektowania m.in. elementów podatnych, osi i wałów maszynowych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania konstrukcyjne oraz oszacować wytrzymałość elementów i węzłów konstrukcyjnych wykorzystując metody obliczeń połączeń rozłącznych i nierozłącznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi czytać prostą dokumentację techniczną oraz zna możliwości wspomagania projektowania poprzez oprogramowanie komputerowe - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe oraz angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi dobrze sformułować swoje argumenty oraz ma świadomość odpowiedzialności swoich decyzji i skutków działalności inżynierskiej - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 35 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Normalizacja w konstruowaniu. Rodzaje obciążeń konstrukcji. Zmęczenie materiału.
2. Właściwości i dobór materiałów konstrukcyjnych.
3. Połączenia rozłączne i nierozłączne. Projektowanie i zastosowanie połączeń konstrukcyjnych. Projektowanie połączeń śrubowych. Połączenia śrubowe w armaturze ciśnieniowej- szczelność połączenia.
4. Projektowanie i technologie połączeń spawanych. Rurociągi i armatura przemysłowa. Przegląd konstrukcji i zastosowań. Zasady doboru elementów rurociągów. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych przewodów.
5. Układy napędowe maszyn i urządzeń. Rodzaje przekładni. Zasady doboru silników do układów napędowych maszyn i urządzeń.
6. Łożyska ślizgowe i łożyska toczne. Projektowanie układów napędowych z przekładniami pasowymi. Sprzęgła i hamulce.
7. Komputerowe wspomaganie projektowania z zastosowaniem systemów CAD.

Ćwiczenia projektowe (25h):

Tematyka ćwiczeń projektowych obejmuje :
Dokładność wykonania elementów maszyn oraz pasowanie. Podstawowe obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu stałym oraz zmiennym. Projektowanie i obliczanie połączeń nierozłącznych: połączenia spawane, lutowane i klejone. Projektowanie i obliczanie połączeń rozłącznych: połączenia śrubowe i kształtowe.
Projekt wybranego elementu maszyny, podzespołu lub zespołu, obejmujący: założenia konstrukcyjne, dobór elementów układu, obliczenia wytrzymałościowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W trakcie zajęć Student poznaje zasady obliczeń projektowych. W ramach ćwiczeń projektowych Student indywidualnie rozwiązuje proste problemy obliczeniowe, za które otrzymuje punkty. Dodatkowo, na podstawie informacji przedstawionych przez prowadzącego przygotowuje w zespołach 2-osobowych podstawowy projekt elementu stanowiącego obiekt lini technologicznej, za który również otrzymuje punkty. Punkty zebrane za obie formy pracy są kolejno sumowane i przeliczane na wartość procentową, a następnie odpowiednią ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH stanowiącą ocenę z ćwiczeń projektowych (P). Za aktywny udział w zajęciach Student może uzyskać punkty dodatkowe.
Ocena z materiału wykładowego (W) obliczana jest na podstawie punktów uzyskanych z testu zaliczeniowego, których procentowa wartość przeliczana jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. Przewidziane są trzy terminy testu zaliczeniowego tj. główny oraz dwa terminy poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń projektowych (P) oraz kolokwium zaliczeniowego z materiału wykładowego (W) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK=0,6·P + 0,4·W

Uzyskanie zaliczenia w terminach poprawkowych skutkować będzie obniżeniem oceny kolejno o 10% (termin I-poprawkowy) i 20% (termin II-poprawkowy).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona podczas ćwiczeń projektowych. Istnieje możliwość odrobienia przez Studenta nieobecności na ćwiczeniach projektowych na innej grupie ćwiczeniowej (jeśli jest taka możliwość). Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach powinno być niezwłocznie przedstawione prowadzącemu.
Nieobecność na wykładach wymaga od Studenta samodzielnego opanowania przerabianego wówczas materiału. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może nie zaliczyć zajęć.
Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki technicznej oraz wytrzymałości materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Skoć A., Spałek J.: „Podstawy konstrukcji maszyn”; Tom 1 i 2; WNT Warszawa 2006
2. Osiński Z.: „Podstawy Konstrukcji Maszyn”; PWN, Warszawa 1999
3. Osiński J.: „Wspomagane komputerowo projektowanie typowych elementów maszyn”; WNT, Warszawa 1994
4. Pikoń J.: „Podstawy Konstrukcji Aparatury Chemicznej”; PWN, Warszawa 1979
5. S.Kocańda, J.Szala: „Podstawy obliczeń zmęczeniowych”; PWN; 1997
6. Mott R.L.: „Machiie elements in Mechanical Design”; Fourth Ed. Pearson. Prentice Hall, 2004
7. Yotaro Hatamura: “The practice of Eng. Design. Ciarendon Press. Oxford. 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wybrane kompetencje prowadzących:
- ukończony kurs “Podstawy Autocad’a firmy Autodesk” z wynikiem bardzo dobrym (M.Wądrzyk),
- ukończenie studiów III-stopnia na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (M.Wądrzyk)
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
1. Janusz JAKÓBIEC,“Kierunki rozwoju technologii olejów silnikowych”, Monografia Polihymnia Lublin, 2012, ISBN 978-83-7847-065-6
2. Janusz JAKÓBIEC, “Olej silnikowy jako element konstrukcyjny silnika spalinowego”; Nowoczesny Warsztat Nr 6/2005, str. 32-39
3. Praca doktorska Żółty M. " Oddziaływanie paliwa etanolowego E85 na właściwości uzytkowe oleju smarującego SAE 5W/30 (ACEA A5/85) i trwałość silnika typu FLEX FUEL
4. Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Janusz JAKÓBIEC, Piotr Łagowski: “Charakterystyki wydzielania ciepła silnika z wieloetapowym wtryskiem paliwa”; Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2011 nr 12, s. 33–42.
5. Winicjusz Stanik, Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK: “Design factors affecting the formation of the air–fuel mixture and the process of combustion incompression ignition engines”, Combustion Engines, 2013 R. 52 nr 3, s. 40–50.
6. Bogusław Cieślikowski, Janusz JAKÓBIEC, “Monitorowanie stanu niesprawności układu EGR silników TDCi zasilanych olejem napędowym Ekodiesel Ultra oraz paliwem B10”, Combustion Engines, 2013 R. 52 nr 2, s. 83.
7. Janusz JAKÓBIEC, Aleksander Mazanek, Bogusław Cieślikowski, “Ocena ekologiczności pracy silnika o ZS turbodoładowanego zasilanego porównawczo ON, biopaliwem B50 i B100”, Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2012 nr 10, 67–72.
8. Aleksander Mazanek, Janusz JAKÓBIEC, “Ocena eksploatacyjna układu wtryskowego typu Common Rail silników o ZS pracujących w sektorze rolnym”, Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2012 nr 10, s. 73–76.
9. Winicjusz Stanik, Janusz JAKÓBIEC “Proekologiczny rozwój technologii silników o zapłonie samoczynnym”, Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2012 nr 7–8.
10. Bogusław Cieślikowski, Janusz JAKÓBIEC “Ocena porównawcza stopnia zanieczyszczeń układu EGR silników TDCi”, Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2012 nr 10 s. 62–66.
10. Przemysław Maziarka, Maciej Olszewski, Mariusz WĄDRZYK, “Budowa stanowiska badawczego w celu opracowania wydajnej metody katalitycznej konwersji odpadów z tworzyw sztucznych do wysokoenergetycznych paliw ciekłych i gazowych”, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2015, nr 31, s. 169–176.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach