Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy chemii eksperymentalnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-408-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Motak Monika (motakm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizowane są ćwiczenia laboratoryjne obrazujące podstawowe reakcje chemiczne, prawa i zjawiska chemiczne chemiczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu chemii obejmującą chemię nieorganiczną niezbędna do wykonania prostych analiz chemicznych TCH1A_W01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych TCH1A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism i Internetu oraz krytycznie je oceniać TCH1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić je i wykorzystać w pracy zespołowej TCH1A_K01, TCH1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu chemii obejmującą chemię nieorganiczną niezbędna do wykonania prostych analiz chemicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism i Internetu oraz krytycznie je oceniać - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić je i wykorzystać w pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (2h):

Zapoznanie studenta z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym, oraz sprzętem laboratoryjnym. Zapoznanie studenta z zasadami opracowania wyników eksperymentalnych

Ćwiczenia laboratoryjne (18h):

Podczas zajęć realizowane są wybrane tematy z poniższych:

 • typy reakcji chemicznych, związki kompleksowe, związki amfoteryczne, reakcje redox,
 • podstawy miareczkowania acydymetrycznego, reakcje kwas+metal
 • szybkość reakcji
 • kataliza
 • korozja
 • reakcje dysocjacji i hydrolizy
 • roztwory buforowe
 • elektroliza
 • twardość wody
 • wytwarzanie wodoru
 • ilustracja praw gazowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia z oceny wykonania ćwiczeń i oceny sprawozdań z wykonania ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 1 możliwa absencja, którą należy odpracować na zajęciach zaliczeniowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Grzybek T., Kalicka Z. „Chemia dla energetyków.1. Chemia ogólna i nieorganiczna”, Uczelniane Wydawnictwa naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2008
 2. Pajdowski L.: „Chemia ogólna”, Warszawa, PWN, wyd. XI, 2002
 3. Sienko M.J., Plane R.A.: „Chemia. Podstawy i zastosowania”, Warszawa, PWN, wyd. II 1992
 4. Kalicka Z., Kawecka-Cebula E., Szałkowicz M.: „Zbiór zadań z chemii ogólnej dla studentów metalurgii”, Kraków, skrypt AGH nr 1665, wyd. V, 2003
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Badanie właściwości zasadowych materiałów pochodzenia hydrotalkitowego zawierających nikiel — [The basicity study of hydrotalcite-derived materials containing nickel] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez, Patric da Costa, Dominik WIERZBICKI // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2015. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 62. — R. Dąbek, M. Motak, D. Wierzbicki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Badania skuteczności regeneracji modyfikowanych węgli aktywnych – katalizatorów w reakcji SCR−NH3 — [The investigation of efficiency of regeneration of modified activated carbons – catalysts for SCR−NH3 reaction] / B. SAMOJEDEN, M. MOTAK // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 nr 7 suppl., s. 462. — Bibliogr. s. 462. — TECHEM 7 : 7 Kongres technologii chemicznej : technologia chemiczna dzisiaj i jutro : 8–12 lipca 2012 r., Kraków : materiały kongresowe

Informacje dodatkowe:

Brak