Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Oleje silnikowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-410-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Lewandowski Marek (lewandowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs obejmuje informacje z zakresu produkcji, właściwości, badań oraz aspektów użytkowania olejów smarowych i płynów eksploatacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie technologii produkcji olejów smarowych i płynów eksploatacyjnych przeznaczonych do pojazdów samochodowych, a w szczególności zna: trendy rozwoju technologii olejów silnikowych, olejów przekładniowych, płynów eksploatacyjnych (niskokrzepnących) do chłodnic samochodowych oraz płynów hamulcowych , w tym baz i pakietów dodatków uszlachetniających te produkty TCH1A_W03, TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student zna zasady bezpiecznej pracy z produktami naftowymi oraz podstawowe operacje i metody badań wg obowiązujących norm TCH1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać analizy wyników pracy laboratoryjnej nad oceną wybranych właściwości fizykochemicznych badanych produktów naftowych TCH1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzać podstawowe operacje i badania przedmiotowych produktów naftowych TCH1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów współpracować w zespole rozwiązującym problemy oceny właściwości fizykochemicznych olejów smarowych i płynów eksploatacyjnych TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym potrafi dobrze sformułować swoje argumenty oraz ma świadomość odpowiedzialności swoich decyzji i skutków działalności inżynierskiej TCH1A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie technologii produkcji olejów smarowych i płynów eksploatacyjnych przeznaczonych do pojazdów samochodowych, a w szczególności zna: trendy rozwoju technologii olejów silnikowych, olejów przekładniowych, płynów eksploatacyjnych (niskokrzepnących) do chłodnic samochodowych oraz płynów hamulcowych , w tym baz i pakietów dodatków uszlachetniających te produkty + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady bezpiecznej pracy z produktami naftowymi oraz podstawowe operacje i metody badań wg obowiązujących norm + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy wyników pracy laboratoryjnej nad oceną wybranych właściwości fizykochemicznych badanych produktów naftowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzać podstawowe operacje i badania przedmiotowych produktów naftowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów współpracować w zespole rozwiązującym problemy oceny właściwości fizykochemicznych olejów smarowych i płynów eksploatacyjnych - - + - - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym potrafi dobrze sformułować swoje argumenty oraz ma świadomość odpowiedzialności swoich decyzji i skutków działalności inżynierskiej - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. 1. Trendy rozwojowe technologii olejów silnikowych i przekładniowych przeznaczonych dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego
  2. Podstawowe wymagania normatywne dla baz olejów silnikowych i przekładniowych
  3. Rola i znaczenie pakietów dodatków uszlachetniających te produkty
  4. Klasyfikacja jakościowa i lepkościowa olejów silnikowych i przekładniowych
  5. Podział olejów silnikowych ze względu na rodzaj paliwa
  6. Kryteria doboru olejów silnikowych i przekładniowych w pojazdach samochodowych (testy laboratoryjne, testy silnikowe i badania eksploatacyjne)
  7. Trendy rozwojowe technologii płynów eksploatacyjnych (płynów niskokrzepnących do chłodnic samochodowych i płynów hamulcowych)
  8. Wymagania normatywne dla płynów eksploatacyjnych
  9. Rola i znaczenie pakietów dodatków uszlachetniających te produkty
  10. Metody badań przedmiotowych płynów eksploatacyjnych w zakresie oceny właściwości fizykochemicznych i użytkowych (badania laboratoryjne, testy stanowiskowe, badania eksploatacyjne)

 2. 1. Trendy rozwojowe technologii olejów silnikowych i przekładniowych przeznaczonych dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego
  2. Podstawowe wymagania normatywne dla baz olejów silnikowych i przekładniowych
  3. Rola i znaczenie pakietów dodatków uszlachetniających te produkty
  4. Klasyfikacja jakościowa i lepkościowa olejów silnikowych i przekładniowych
  5. Podział olejów silnikowych ze względu na rodzaj paliwa
  6. Kryteria doboru olejów silnikowych i przekładniowych w pojazdach samochodowych (testy laboratoryjne, testy silnikowe i badania eksploatacyjne)
  7. Trendy rozwojowe technologii płynów eksploatacyjnych (płynów niskokrzepnących do chłodnic samochodowych i płynów hamulcowych)
  8. Wymagania normatywne dla płynów eksploatacyjnych
  9. Rola i znaczenie pakietów dodatków uszlachetniających te produkty
  10. Metody badań przedmiotowych płynów eksploatacyjnych w zakresie oceny właściwości fizykochemicznych i użytkowych (badania laboratoryjne, testy stanowiskowe, badania eksploatacyjne)

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. 1. Pomiar gęstości i lepkości kinematycznej olejów smarowych (silnikowego) świeżego i przepracowanego wg PN-EN ISO 3104
  2. Badania działa korodującego oleju silnikowego na płytkach miedzianych wg PN-85/C-04093
  3. Badanie płynu niskokrzepnącego do chłodnic pojazdów samochodowych w zakresie pH, temperatury krystalizacji i temperatury wrzenia.
  4. Badania liczby kwasowej olejów przepracowanych metodą miareczkowania potencjometrycznego.

 2. 1. Pomiar gęstości i lepkości kinematycznej olejów smarowych (silnikowego) świeżego i przepracowanego wg PN-EN ISO 3104
  2. Badania działa korodującego oleju silnikowego na płytkach miedzianych wg PN-85/C-04093
  3. Badanie płynu niskokrzepnącego do chłodnic pojazdów samochodowych w zakresie pH, temperatury krystalizacji i temperatury wrzenia.
  4. Badania liczby kwasowej olejów przepracowanych metodą miareczkowania potencjometrycznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego z materiału wykładowego (W) i ocena z ćwiczeń laboratoryjnych (L): procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH
Ocena końcowa (OK) obliczona jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK=0,6 * L + 0,4 * W
Uzyskanie zaliczenia w terminach poprawkowych skutkować będzie obniżeniem oceny o 10%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe informacje w zakresie produktów naftowych (olejów bazowych i olejów smarowych) oraz płynów eksploatacyjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Podniało A.: „Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji”; Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 2002
2. Dudek A.: „Oleje smarowe rafinerii Gdańskiej” tom 1 i 2; Wydawnictwo MET-PRESS, Gdańsk 1999
3. Zwierzycki W.: „Olej, paliwa i smary dla motoryzacji i przemysłu”; Wydawnictwo ITE Radom- Rafineria Nafty Glimar, Gorlice 2001
4. Zwierzycki W.: „olej i smary przemysłowe”; Wydawnictwo ITE Radom- Rafineria Nafty Glimar, Gorlice 1996
5. Wachal A.: „Dobór olejów do silników spalinowych”; Wydawnictwo WAT- Warszawa 1992
6. Olszewski W.: „Materiały smarowe i paliwa ćw. Laboratoryjne”; Politechnika Radomska 1996
7. Praca zbiorowa pod red. W.Olszewskiego: „Materiały smarowe i paliwa- ćwiczenia laboratoryjne”; Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 1998
8. Steinmec F.: „Trendy rozwojowe baz olejowych w Europie”; Konferencja Naukowa- Przyszłość olejów bazowych w Polsce- warsztaty specjalistów, Kraków 2003
9. Jakóbiec J.: Zmiana właściwości użytkowych olejów silnikowych w warunkach eksploatacji”; Paliwa, oleje i smary w eksploatacji Nr83/2001
10. Zwierzycki W.:”Płyny eksploatacyjne do środków transportu drogowego”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2006
11. Ogórdek A.: „Chłodzenie frakcyjnych silników spalinowych”; Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 1994 PN-C-4007:2000: Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników spalinowych”; Wymagania i badania- wyd. PKN
12. Janik R., Jakóbiec J.: Współczesne materiały eksploatacyjne, a właściwości rozruchowe w niskich temperaturach silników spalinowych”; Materiały Sympozjum- Rozruch silników spalinowych, 1998
13. PN-C-4007:2000 „Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników spalinowych- Wymagania i badania”, Wydawnictwo PKN
14. Jakóbiec J.: „Ocena właściwości użytkowych płynów do mycia i spryskiwania szyb samochodowych przyjaznych dla środowiska naturalnego”; II Konferencja Naukowo-Techniczna „Pojazd a środowisko”, Jedlnia 2001
15. Polska Norma PN-75/C-40005 opracowana w oparciu o normy międzynarodowe (płyny hamulcowe)
16. Jakóbiec J.; Wysopal G.; Mazanek A.: „Badania stanowiskowe płynów hamulcowych; Dokumentacja ITN Ni8/2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jakóbiec J. Kierunki rozwoju technologii olejów silnikowych. Monografia – Polihymnia Lublin 2013, ISBN 978-83-7847-065-6.
2. Jakóbiec J., Mazanek A. Technologia produkcji olejów syntetycznych. Nowoczesny Warsztat, Nr 9/2009, s. 56-57.
3. Jakóbiec J. Olej silnikowy jako element konstrukcyjny silnika spalinowego. Nowoczesny Warsztat, Nr 6/2005, s. 32-39.
4. Jakóbiec J., Budzik G. Czynniki mające wpływ na stopień degradacji oleju silnikowego w czasie eksploatacji. Archiwum Motoryzacji, Nr 3/2007, s. 208-216.
5. Jakóbiec J., Wysopal G. Oleje silnikowe w samochodach napędzanych gazem propan-butan. Nowoczesny Warsztat, Nr 11/2004, s. 10-12.
6. Jakóbiec J., Gaździk B., Wysopal G. Ocena eksploatacyjna nowych technologii płynów chłodzących zawierających inhibitory korozji do chłodnic samochodowych. Komitet Badań Naukowych – praca statutowa ITN 1999.
7. Jakóbiec J., Wysopal G. Badania stanowiskowe płynów hamulcowych. Komitet Badań Naukowych – praca statutowa ITN 2003.
8. Jakóbiec J., Wysopal G. Weryfikacja metodyki badań stanowiskowych płynów hamulcowych. Komitet Badań Naukowych – praca statutowa ITN 2005.

Informacje dodatkowe:

Student obowiązkowo wykonuje wszystkie przewidziane w programie ćwiczenia laboratoryjne. Nieobecność na zajęciach laboratoryjnych wymaga od studenta odrobienia zajęć na innej grupie ćwiczeniowej (jeśli jest taka możliwość) lub podczas zajęć dodatkowych w terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Nieobecność na wykładach wymaga od studenta również samodzielnego opanowania przerabianego materiału. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może nie zaliczyć zajęć. Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.