Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarys chemii kosmetycznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-412-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Motak Monika (motakm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zawiera podstawy chemii kosmetycznej oraz praktyczne ćwiczenia wykorzystywane przy produkcji kosmetyków

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania procedur chemicznych do wytwarzania prostych preparatów kosmetycznych TCH1A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać eksperymenty pozwalające na pozyskanie prostych surowców kosmetycznych z ogólnodostępnych produktów TCH1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Referat,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii TCH1A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student dostrzega możliwość komercjalizacji technologii chemicznej TCH1A_K03 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania procedur chemicznych do wytwarzania prostych preparatów kosmetycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać eksperymenty pozwalające na pozyskanie prostych surowców kosmetycznych z ogólnodostępnych produktów - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii + - + - - - - - - - -
M_K002 Student dostrzega możliwość komercjalizacji technologii chemicznej + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Wprowadzenie do zagadnień kosmetycznych:

  • budowa i funkcje skóry
  • procesy starzenia
  • procesy regeneracji skóry
  • wybrane substancje nieorganiczne stosowane w chemii kosmetycznej
  • wybrane substancje organiczne stosowane w chemii kosmetycznej

 2. Wprowadzenie do zagadnień kosmetycznych:

  • budowa i funkcje skóry
  • procesy starzenia
  • procesy regeneracji skóry
  • wybrane substancje nieorganiczne stosowane w chemii kosmetycznej
  • wybrane substancje organiczne stosowane w chemii kosmetycznej

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Ćwiczenia laboratoryjne:

  • ekstrakcja olejków eterycznych z produktów roślinnych
  • izolacja lecytyny z żółtka jaja kurzego
  • otrzymywanie liposomów
  • synteza alantoiny
  • ekstrakcja kofeiny
  • wytwarzanie emulsji i kremów

 2. Ćwiczenia laboratoryjne:

  • ekstrakcja olejków eterycznych z produktów roślinnych
  • izolacja lecytyny z żółtka jaja kurzego
  • otrzymywanie liposomów
  • synteza alantoiny
  • ekstrakcja kofeiny
  • wytwarzanie emulsji i kremów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK= ocena końcowa z laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zajęcia obieralne dla studentów z zaliczonym semestrem (egzaminem) chemii organicznej
Udział w zaj. laboratoryjnych jest obowiązkowy. Możliwa jest jedna absencja, którą należy odpracować na zajęciach zaliczeniowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Bender S. „Pielęgnacja ciała” wydanie polskie pod redakcją Elżbiety Budzisz, MedPharm Polska, Wrocław 2011
 2. Marzec A. „Chemia kosmetyków” TNOiKSWU, Toruń 2009
 3. Marzec A. „Chemia nowoczesnych kosmetyków” TNOiKSWU, Toruń 2010
 4. Kacprzak K., Gawrońska K. „Chemia kosmetyczna – ćwiczenia laboratoryjne” WN UAM, Poznań 2009
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Prace inżynierskie prowadzone przed dr hab. M. Motak:
- Izolacja lecytyny
- Ekstrkacja olejków zapachowych z goźdźików

Informacje dodatkowe:

Przedmiot obieralny