Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia organiczna II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-413-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot o charakterze poznawczym, obejmujący zajęcia wykładowe i audytoryjne. Kontynuacja chemii organicznej I

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw chemii organicznej, obejmującym zarówno węglowodory, jak i ich pochodne, a w szczególności zna: - kryteria klasyfikacji związków organicznych wraz z zasadami nazewnictwa; - strukturę oraz izomerię, metody syntezy, właściwości fizyczne i reaktywność chemiczną najważniejszych grup związków organicznych; - typy, naturę i mechanizmy reakcji organicznych; - metody identyfikacji różnych związków organicznych i rozwiązywania problemów w zakresie preparatyki i analizy związków organicznych. TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi. Student zna podstawowe operacje, procesy i metody analizy stosowane w praktyce laboratoryjnej. TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi: - przewidywać właściwości fizyczne i chemiczne związków organicznych na podstawie ich struktury molekularnej, w szczególności grupy funkcyjnej, wiązań chemicznych i efektów przesunięć elektronowych; - wskazywać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji pomiędzy związkami chemicznymi i analizować mechanizmy reakcji organicznych; - rozróżniać i identyfikować różne związki organiczne, analizować ich reaktywność oraz wzajemny wpływ różnych grup funkcyjnych na właściwości chemiczne związków organicznych - czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty chemiczne, stosować poprawną terminologię i zasady nazewnictwa związków organicznych, - analizować węglowodory proste i związki wielkocząsteczkowe w celu ich przydatności jako paliwa . TCH1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe/laboratoryjne. TCH1A_U01, TCH1A_U07 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw chemii organicznej, obejmującym zarówno węglowodory, jak i ich pochodne, a w szczególności zna: - kryteria klasyfikacji związków organicznych wraz z zasadami nazewnictwa; - strukturę oraz izomerię, metody syntezy, właściwości fizyczne i reaktywność chemiczną najważniejszych grup związków organicznych; - typy, naturę i mechanizmy reakcji organicznych; - metody identyfikacji różnych związków organicznych i rozwiązywania problemów w zakresie preparatyki i analizy związków organicznych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi. Student zna podstawowe operacje, procesy i metody analizy stosowane w praktyce laboratoryjnej. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi: - przewidywać właściwości fizyczne i chemiczne związków organicznych na podstawie ich struktury molekularnej, w szczególności grupy funkcyjnej, wiązań chemicznych i efektów przesunięć elektronowych; - wskazywać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji pomiędzy związkami chemicznymi i analizować mechanizmy reakcji organicznych; - rozróżniać i identyfikować różne związki organiczne, analizować ich reaktywność oraz wzajemny wpływ różnych grup funkcyjnych na właściwości chemiczne związków organicznych - czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty chemiczne, stosować poprawną terminologię i zasady nazewnictwa związków organicznych, - analizować węglowodory proste i związki wielkocząsteczkowe w celu ich przydatności jako paliwa . + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe/laboratoryjne. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1.Klasyfikacja pochodnych węglowodorów. Grupy funkcyjne. Zasady nazewnictwa.
2.Halogenopochodne węglowodorów. Kryteria podziału halogenków organicznych. Metody otrzymywania. Właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Reaktywność i rzędowość. Zastosowanie.
3.Alkohole i fenole. Kryteria podziału i nomenklatura. Metody otrzymywania. Właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Identyfikacja rzędowości alkoholi. Zastosowanie.
4.Etery. Klasyfikacja i nomenklatura. Metody otrzymywania. Właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Zastosowanie.
5.Aldehydy i ketony. Klasyfikacja i nomenklatura. Metody otrzymywania. Właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Zastosowanie.
6.Kwasy karboksylowe. Klasyfikacja i nomenklatura. Metody otrzymywania. Właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Zastosowanie.
7.Acylowe pochodne kwasów karboksylowych i ich zastosowanie. Halogenki kwasowe. Estry organiczne. Amidy kwasowe. Bezwodniki kwasowe.
8.Związki organiczne zawierające w swoim składzie azot. Klasyfikacja. Nomenklatura. Znaczenie.
9.Związki organiczne zawierające w swoim składzie siarkę. Klasyfikacja. Nomenklatura. Znaczenie.
10.Związki heterocykliczne i metaloorganiczne. Struktura, właściwości i znaczenie w technologii.
11.Biozwiązki organiczne. Białka. Cukry. Lipidy. Znaczenie w biotechnologii.
12.Naturalne produkty pochodzenia organicznego jako surowce dla przemysłu paliwowego i energetyki – węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1.Zadania tekstowe oraz projektowanie schematów reakcji z zakresu otrzymywania i identyfikacji wybranych związków organicznych z uwzględnieniem typów i mechanizmów reakcji organicznych:
a.Halogenopochodne węglowodorów – (2 h)
b.Alkohole – (2 h)
c.Aldehydy i ketony – (4h)
d.Etery – (1 h)
e.Kwasy karboksylowe – (2 h)
f.Pochodne kwasów karboksylowych – (2h)
2.Wyznaczanie empirycznego wzoru cząsteczkowego związków organicznych i określanie wzoru strukturalnego na podstawie danych z jakościowej i ilościowej analizy elementarnej oraz analizy grup funkcyjnych. (2 h)

Warunki zaliczenia są podawane na pierwszych zajęciach. Na ćwiczeniach audytoryjnych dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na ćwiczeniach audytoryjnych aby uzyskać zaliczenie należy: z trzech kartkówek uzyskać minimum 15 pkt. na 30 pkt. możliwych do zdobycia oraz minimum dwie pozytywne odpowiedzi ustne.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają pozytywną ocenę z ćwiczeń audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń audytoryjnych ( CW ) oraz z egzaminu ( E ) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,6·w·E + 0,4·w·CW
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu uzyskania oceny pozytywnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Na ćwiczeniach audytoryjnych dopuszczalna jest maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Nieobecność wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.
W przypadku większej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych brak zaliczenia z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaleca się zaliczenie przedmiotu Chemia organiczna I.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. McMurry: „Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 2018
2. R. Morrison, R. Boyd: „Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 2009
3. P. Mastalerz: „Chemia organiczna”, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000
4. E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska: „Chemia organiczna”, WNT, Warszawa 2005
5. H. Hart, L.E. Craine, D.J. Hart: “Chemia organiczna”, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006
6. M. Łuczyński, J. Wilamowski, M. Góra, B. Kozik, L. Smoczyński: „Podstawy chemii organicznej”,
Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007
7. S. McMurry: „Chemia organiczna: rozwiązywanie problemów”, PWN Warszawa 2005
8. R. Morrison, R. Boyd: „Chemia organiczna: rozwiązywanie problemów”, PWN Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

“Comparative analysis of sorption of small molecule hydrocarbons and polar substances in polish hard coals” Grzegorz JODŁOWSKI, Marta WÓJCIK, Adsorption : Journal of the International Adsorption Society, 2013 vol. 19 iss. 2–4, s. 813–819.

“Energetyka procesu sorpcji węglowodorów na próbkach węgli kamiennych”, G. S. JODŁOWSKI, M. WÓJCIK, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA, Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], 2014. — S. 44

“Energy aspects of arene domain presence in the coal structure under the sorption process”, Magda ZIÓŁKOWSKA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Litteris et Artibus [Dokument elektroniczny] :5th international youth science forum : November 26–28, 2015, Lviv, Ukraine : proceedings Lviv Polytechnic Publishing House, cop. 2015. S. 308–311.

Promowane przez J.Milewska-Duda prace dyplomowe:
- “Synteza mezo-podstawionych porfiryn i ich kompleksów” (K.Stępień 2017, AGH, WEiP)
- “Analiza wybranych surowców wykorzystywanych do produkcji gumy” (M.Górniak 2015, AGH, WEiP)
- "Tłuszcze jako surowiec laboratoryjny i przemysłowy (M.Stanisławska 2014, AGH, WEiP)
- “Fenol jako substrat w produkcji przemysłowej” (K.Kotwicka 2012, AGH, WEiP)
- “Estry organiczne w przemyśle paliwowym” (A.Cyganek, AGH, WEiP)
- “Alkohole, etery i estry jako bioprodukty w technologii paliw” (K.Dziedzic 2014, AGH, WEiP)
- “Technologia produkcji mydła” (U.Jabłonowska 2012, AGH, WEiP)

Informacje dodatkowe:

Brak