Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zastosowanie technik jądrowych w medycynie i przemyśle
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-416-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Szarłowicz Katarzyna (szarlowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny. Przybliża studentowi wiedzę związaną ze stosowaniem metod radiacyjnych w różnych dziedzinach życia ze szczególnym uwzględnieniem medycyny nuklearnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student powinien znać zasady wykonywania oraz właściwej interpretacji radioizotopowych metod radiacyjnych stosowanych miedzy innymi w diagnostyce medycznej. Zna procedury związane z wykorzystaniem radioizotopów oraz przestrzegania zasad ochrony radiologicznej TCH1A_W06, TCH1A_W07, TCH1A_W01 Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować aparaturę do otrzymywania radiofarmaceutyków (generator) TCH1A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U002 Wykazuje się znajomością budowy i zasady działania urządzeń stosowanych w diagnostyce radioizotopowej( kamera gamma typu PET-CT). Zna procedury otrzymywania radiofarmaceutyków. TCH1A_U01, TCH1A_U06, TCH1A_U07 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi w grupie rozwiązać problemy badawcze TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student powinien znać zasady wykonywania oraz właściwej interpretacji radioizotopowych metod radiacyjnych stosowanych miedzy innymi w diagnostyce medycznej. Zna procedury związane z wykorzystaniem radioizotopów oraz przestrzegania zasad ochrony radiologicznej + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować aparaturę do otrzymywania radiofarmaceutyków (generator) + - - - - + - - - - -
M_U002 Wykazuje się znajomością budowy i zasady działania urządzeń stosowanych w diagnostyce radioizotopowej( kamera gamma typu PET-CT). Zna procedury otrzymywania radiofarmaceutyków. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi w grupie rozwiązać problemy badawcze - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Budowa jądra atomowego, rodzaje przemian jądrowych i promieniowania. Materiały promieniotwórcze i ich obieg w przyrodzie.
Izotopy naturalne i sztuczne, szeregi promieniotwórcze , spontaniczne przemiany jądrowe, typy rozpadów promieniotworczych, prawa rozpadu promieniotwórczego.
Radioizotopowe metody pomiarowe i ich zastosowanie w różnych dziedzinach życia
Promieniowanie jonizujące stosowane w medycynie.
Metoda rozcieńczeń izotopowych, metody radiometryczne – radiofarmaceutyki, klasy radiotoksyczności.
Metody radioterapeutyczne: terapia jodem 131I, brachyterapia, nóż gamma, radioterapia protonowa .
Dozymetria.
Metody diagnostyczne; metoda PET (Positron Emission Tomography).
Sterylizacja produktów-leków,żywności, narzędzi.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Przygotowanie referatów przez studentów na tematy związane z zastosowaniem radionuklidów w różnych dziedzinach życia,ze szczególnym uwzględnieniem medycyny.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów jest pisemne i odbywa się na ostatnich zajęciach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu skutkuje wpisem nzal w wirtualnym dziekanacie (przepadnięciem danego terminu). Termin zaliczeń poprawkowych (drugi i trzeci termin) jest uzgadniany z zainteresowanymi studentami i odbywa się nie później niż w sesji poprawkowej.
Zaliczenie seminariów- wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach oraz opracowanie (przygotowanie) jednego tematu wskazanego przez prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z seminariów(S) oraz z zaliczenia (Z) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·Z + 0,5·w·S
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na obowiązkowych zajęciach seminaryjnych, jeżeli istnieje techniczna możliwość, student musi odrobić zajęcia na których był nieobecny z inną grupą. W przypadku gdy jest to niemożliwe, wymagane jest od studenta: samodzielne opanowanie przerabianego wówczas materiału. Nieobecność na dwóch zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału, oraz zaliczenia materiału w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego (najpóźniej w ostatnim tygodniu trwania zajęć). Opuszczenie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć może skutkować brakiem zaliczenia z przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii i fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Sobkowski J., Jelińska-Kaźmierczuk M.: Chemia jądrowa. Wyd. Adamantan, Warszawa, 2006
Medycyna nuklearna – L. Królicki, Wyd.: Fundacja im. L. Rydygiera; Warszawa 1996. . Skwarzec, Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna, Wydawnictwo DJ s.c, Gdańska, 2002
2. W. Szymański, Chemia jądrowa, PWN, Warszawa 1996
3. J. Sobkowski i M. Jelińska-Każmierczuk, Chemia jądrowa, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa, 2006

Literatura uzupełniająca:
1. Hrynkiewicz A., Człowiek i promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa, 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

R. Misiak, R. Hajduk, M. Stobiński, M. Bartyzel, K. Szarłowicz, B. Kubica: Self-absorption correction and efficiency calibration for radioactivity measurement of environmental samples by gamma-ray spectrometry. Nukleonika, 2011;56(1) 23-28.

W.M. Kwiatek, B. Kubica, C.Paluszkiewicz, M.Gałka ; Trace element analysis by means of synchrotron radiation ,XRF and PIXE;selection of sample preparation technique: 2001, J.of Alloys and Coumpouds, 328 , 283-292.

W.M. Kwiatek, B. Kubica, R. Gryboś, M. Krośniak, E.M. Dutkiewicz, R. Hajduk;
Determination of vanadium in animal tissues by PIXE and AAS,2001,
J.Radioanal.Nucl. Chem ,vol 247.no.1,175-178.

B.Kubica, W.M.Kwiatek, E.M. Dutkiewicz, M.Lekka -Sample preparation procedure for PIXE elemental analysis on soft tissues,(1997) J.Radioanal.Nucl.Chem.,vol.223, no1-2,247-249.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie niejasności są wyjaśniane na pierwszych zajęciach danej formy dydaktycznej