Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energetyczne wykorzystanie odpadów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-421-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pyssa Justyna (jpyssa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pozna właściwości decydujące o możliwości technologicznego przetwarzania odpadów. Będzie potrafił zaproponować nowoczesne i efektywne technologie energetycznego wykorzystania odpadów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać właściwości decydujące o możliwości technologicznego przetwarzania odpadów, powinien umieć zaproponować nowoczesne i efektywne technologie energetycznego wykorzystania odpadów. TCH1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi analizować przemysłowe i środowiskowe procesy związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów. TCH1A_U06, TCH1A_U01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację ustną i pisemną na wybrany temat, korzystając z pozyskanych samodzielnie informacji z podręczników, czasopism i Internetu. TCH1A_U05, TCH1A_U02, TCH1A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. TCH1A_U06, TCH1A_U02, TCH1A_U01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać właściwości decydujące o możliwości technologicznego przetwarzania odpadów, powinien umieć zaproponować nowoczesne i efektywne technologie energetycznego wykorzystania odpadów. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi analizować przemysłowe i środowiskowe procesy związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację ustną i pisemną na wybrany temat, korzystając z pozyskanych samodzielnie informacji z podręczników, czasopism i Internetu. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać właściwości decydujące o możliwości technologicznego przetwarzania odpadów, powinien umieć zaproponować nowoczesne i efektywne technologie energetycznego wykorzystania odpadów.

 2. 1. Ustawodawstwo polskie i unijne dot. termicznych procesów zagospodarowania odpadów.
  2. Procesy termiczne średnio i wysokotemperaturowe – spopielanie i uwęglanie (piroliza).
  3. Procesy biotermiczne.
  4. Właściwości paliwowe odpadów.
  5. Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych.
  6. Odpady z procesów termicznych – gospodarcze wykorzystanie UPS.
  7. Gaz składowiskowy (biogaz) – możliwości wykorzystania.

Zajęcia seminaryjne (15h):

W ramach zajęć studenci przygotują i wygłoszą referaty, dotyczące energetycznego wykorzystania paliw uzyskanych z różnych grup odpadów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z Regulaminem studiów obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa.

Nieobecność należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim na następnych zajęciach.

Nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z zajęć seminaryjnych (S) oraz z testu wykładowego (T) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z testu wykładowego (T) i z seminarium (S ):
OK = 0.5 • x • T + 0.5 • x • S

x = 1 (I termin), 0.9 (II termin) lub 0.8 (III termin)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.
Student, który bez usprawiedliwienia opuścił obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może nie zaliczyć zajęć obowiązkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bendkowski J., Wengierek M., 2004 – Logistyka odpadów, t. 2. Obiekty gospodarki odpadami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
2. Bilitewski B., Härdtle G., Marek K., 2003 – Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wydanie pierwsze. Wydawnictwo Seidel – Przywecki. Spółka z o. o., Warszawa.
3. Piecuch T., Juraszka B., Dąbek L., 2002 – Spalanie i piroliza odpadów oraz ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
4. Rosik-Dulewska Cz., 2015 – Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5. Żygadło M., 2002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Skrypt nr 384. Wydanie III uzupełnione. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pyssa J., 2004 — Powstawanie tlenków siarki, węgla i azotu w procesie spalania węgla. [W:] Paliwa i energia XXI wieku/kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.]; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków. s. 345–351.
2. Pyssa J., 2005 — Prawne i ekologiczne aspekty współspalania biomasy z węglem. Polityka Energetyczna. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków. Tom.8, Zeszyt 2, s. 95–105.
3. Mirowski T., Pyssa J., Szurlej A., Wielgosz G., 2005 — CO-COMBUSTION OF COAL AND BIOMASS – POLISH EXPERIENCES IN ENVIRONMENT PROTECTION ASPECT. Paris (dysk optyczny) październik 2005.
4. Pyssa J., 2005 — Odpady z energetyki — przemysłowe zagospodarowanie odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków. Tom 21 — zeszyt 3, s. 83–93.
5. Pyssa J., 2008 — Uboczne produkty spalania – możliwości wykorzystania. Ekopartner , nr 5 (199)/2008. s. 4-5.
6. Pyssa J., 2010 — Kruszywa w Polsce – zasoby, produkcja oraz kierunki wykorzystania. Przegląd górniczy. ISSN 0033-216X., t. 66, nr 5. s. 38-44. Bibliogr. s. 43–44.
7. Pyssa J., Rokita J., 2012 — Perspektywy i możliwości zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Prospects and possibilities of combustion by-products treatment. Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. t. 68 nr 12 s. 132–138.
8. Pyssa J., 2014 — Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce. Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. nr 4, s. 18–23.
9. Pyssa J., Rzadkosz B., 2015 — Osady ściekowe jako substraty do produkcji bioenergii [W:] Landrata
M. (red.), Paliwa z odpadów: badania i rozwiązania praktyczne, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, Gliwice. s. 181–195.
10. Pyssa J., 2016 — The influence of changes in the structure of electric power generation on the management of energetic waste in Poland. E3S Web of Conferences. Vol. 10, No. 00077, s. 1–6.
11. Pyssa J., 2019 — Technical and technological aspects of sewage waste management after amendments
in legislation in Poland. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 214, No. 012016, s. 1–11.
12. Pyssa J., 2019 — Odpady przemysłowe i niebezpieczne w gospodarce obiegu zamkniętego. Rozprawy i monografie nr 361. Wydawnictwa AGH.

Informacje dodatkowe:

W ramach seminarium planowany jest wyjazd technologiczny.