Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane zagadnienia ekonomiczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-502-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Olkuski Tadeusz (olkuski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na wykładach omawiane są wybrane zagadnienia ekonomiczne, np. rynek pracy i płace, rynek kapitałowy, giełda papierów wartościowych, inflacja i bezrobocie itp.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego. TCH1A_W06, TCH1A_W08 Kolokwium
M_W002 Student dysponuje wiedzą z zakresu zasad tworzenia PKB, przyczyn powstawania oraz sposobów walki z inflacją i bezrobociem. TCH1A_W06, TCH1A_W08 Kolokwium
M_W003 Student dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania giełdy papierów wartościowych oraz rozwoju przedsiębiorczości TCH1A_W06, TCH1A_W08
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wymienić przyczyny powstawania inflacji i bezrobocia. TCH1A_U08 Kolokwium
M_U002 Student rozróżnia różne formy rynku kapitałowego TCH1A_U08 Kolokwium
M_U003 Student zna zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych TCH1A_U08 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych TCH1A_K01 Kolokwium
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny TCH1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą z zakresu zasad tworzenia PKB, przyczyn powstawania oraz sposobów walki z inflacją i bezrobociem. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania giełdy papierów wartościowych oraz rozwoju przedsiębiorczości + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić przyczyny powstawania inflacji i bezrobocia. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student rozróżnia różne formy rynku kapitałowego + - - + - - - - - - -
M_U003 Student zna zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wybrane zagadnienia ekonomiczne

Przyczyny i skutki inflacji, rodzaje inflacji, sposoby mierzenia inflacji, sposoby przeciwdziałania inflacji, stopa inflacji w różnych krajach, deflacja, tezauryzacja, rodzaje bezrobocia, stopa bezrobocia, zależność pomiędzy inflacją a bezrobociem, rynek kapitałowy, klasyfikacja instrumentów finansowych, charakterystyka podstawowych rodzajów papierów wartościowych, rynek pierwotny, rynek wtórny, fundusze inwestycyjne, funkcje giełdy papierów wartościowych, historia giełdy papierów wartościowych w Polsce, podstawy prawne działania GPW w Warszawie, organa GPW oraz ich kompetencje, wskaźniki analityczne, oferta produktowa, przykładowe notowania spółek paliwowych, struktura inwestorów, Produkt Krajowy Brutto i Produkt Narodowy Brutto, sposoby mierzenia PKB, przepływy międzygałęziowe.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Studenci przygotowują projekty na wybrane tematy związane z zagadnieniami mikro i makroekonomicznymi dotyczącymi np. funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego kosztów i formy działalności, zatrudnienia, płac, a także wpływu państwa oraz organizacji ponadnarodowych na gospodarkę światową oraz gospodarkę wybranych krajów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie kolokwium. Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie obecności na zajęciach i oddania projektu w formie pisemnej. Za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną na zajęciach projektowych ocena z ćwiczeń obniżana jest o 0,5 stopnia. Za projekt oddany po terminie ocena nie może być wyższa niż 3,0. W II terminie ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów mnożona jest przez 0,9, a w III terminie przez 0,8.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładów oraz oceny z ćwiczeń projektowych. W II terminie ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów mnożona jest przez 0,9, a w III terminie przez 0,8 i ta ocena uwzględniana jest przy wyliczaniu oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

można odrabiać zajęcia z drugą grupą projektową

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wpis na semestr lub decyzja Dziekana

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. – Ekonomia. Mikroekonomia. PWN. Warszawa 1996
2. Jarugowa A. i inni – Metody kalkulacji. Koszty – ceny – decyzje. PWN Warszawa 1994
3. Księżyk M., Duda B. – Podstawowe zagadnienia współczesnej ekonomii. Wyd. AGH. Kraków 1997
4. Nasiłowski M. – System rynkowy. Podstawy mikro– i makroekonomii. Wyd. Key Text. Warszawa 1996
5. Oyrzanowski B. – Mikroekonomia. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 1995
6. Praca zbiorowa pod red. S. Marciniaka – Makro– i mikroekonomia dla inżynierów. PWN. Warszawa 1995
7. Reykowski M. – Wprowadzenie do mikroekonomii. Poznań 1998
8. Urbaniak P. – Podstawy ekonomii. Cz. 1. Mikroekonomia. Cz. 2. Makroekonomia. Poznań 1995
9. Warnecke H.J. i inni – Rachunek kosztów dla inżynierów. WNT. Warszawa 1993

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

OLKUSKI T., Uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne wytwarzania energii elektrycznej w kraju i na świecie. Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. 2010. t. 66. Nr 7–8. s. 39–45. (punktacja MNiSW: 9,000)
Blaschke W., Gawlik L., OLKUSKI T., Koszty pozyskania węgla kamiennego w rozumieniu standardów Unii Europejskiej. W: Badania kosztów pozyskania węgla kamiennego i brunatnego w celu określenia optymalnej struktury paliwowej produkcji energii elektrycznej: praca zbiorowa. Pod red. Lidii Gawlik; Wyd. IGSMiE PAN, 2006. ISBN 83-89174-74-X. s. 22–31. (punktacja MNiSW: 20,000);
OLKUSKI T., Koszty wytwarzania oraz ceny sprzedaży ciepła w województwie małopolskim. W: Górnictwo w Małopolsce: konferencja naukowa: Kraków, 28 września 2006. Wyd. IGSMiE PAN, 2006. ISBN 83-89174-79-0. s. 139–147.

Informacje dodatkowe:

Brak