Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika sektora paliwowo-energetycznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-503-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Olkuski Tadeusz (olkuski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach omawiane są zagadnienia związane z oceną ekonomiczną przedsięwzięć inwestycyjnych, koszty, nakłady, wydatki, amortyzacja środków trwałych itp..

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz indywidualnej przedsiębiorczości. TCH1A_W06, TCH1A_W08 Kolokwium
M_W002 Student dysponuje wiedzą z zakresu metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze paliwowo – energetycznym. TCH1A_W06, TCH1A_W08 Kolokwium
M_W003 Student dysponuje wiedzą umożliwiająca porównanie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych, rachunkach zysków i strat TCH1A_W06, TCH1A_W08 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi obliczyć efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego w sektorze paliwowo – energetycznym TCH1A_U07 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi ocenić kondycję przedsiębiorstw za pomocą wybranych wskaźników rentowności i rynkowych TCH1A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych TCH1A_K01 Kolokwium
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny TCH1A_K01 Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz indywidualnej przedsiębiorczości. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą z zakresu metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze paliwowo – energetycznym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedzą umożliwiająca porównanie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych, rachunkach zysków i strat + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obliczyć efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego w sektorze paliwowo – energetycznym + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić kondycję przedsiębiorstw za pomocą wybranych wskaźników rentowności i rynkowych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Czym zajmuje się ekonomika, koszty, nakłady, wydatki, klasyfikacja kosztów, wskaźniki wykorzystywane w analizie finansowej przedsiębiorstwa, proste metody oceny rentowności inwestycji, dynamiczne metody oceny rentowności inwestycji, ryzyko inwestycyjne, organizacja krajowego sektora elektroenergetycznego, struktura kosztów w energetyce, struktura organizacyjna przedsiębiorstw gazowniczych, zmiany w sektorze gazu ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego, paliw płynnych, konsolidacje przedsiębiorstw

Ćwiczenia projektowe (15h):

Przygotowanie projektu inwestycji w sektorze paliwo – energetycznym i obliczenie metodami statycznymi i dynamicznymi opłacalności jego realizacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z projektu i kolokwium zaliczeniowego z wykładów.
Ocena z projektu oddanego po terminie nie może być wyższa niż 3,0.
Ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów w drugim terminie mnożona jest przez 0,9, a w trzecim terminie przez 0,8 i ta ocena uwzględniana jest przy wyliczaniu oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

wpis na semestr lub decyzja Dziekana

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Soliński I. – Ekonomika i organizacja sektorów systemów paliwowo-energetycznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2000.
2. Czasopisma: Przegląd Górniczy, Wiadomości Górnicze, Gospodarka Paliwami i Energią, Węgiel Brunatny, Biuletyn PSE S.A., Rynek energii, publikacje ARE.
3. Sprawozdania finansowe spółek sektora paliwowo – energetyczne
4. Wybrane publikacje MAE, IEA, WEC, ARE
5. Prawo energetyczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

OLKUSKI T., Uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne wytwarzania energii elektrycznej w kraju i na świecie. Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. 2010. t. 66. Nr 7–8. s. 39–45.
Blaschke W., Blaschke S.A., OLKUSKI T., Ozga U., Rżany J., Zawartość siarki w węglach energetycznych a opłacalność ich odsiarczania. Czasopismo Techniczne. TKT Organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. Kraków 1996, nr 9–10, ss. 26–29.
Blaschke W., Blaschke S.A., Grudziński Z., Mokrzycki E., OLKUSKI T., Rżany J., Opłacalność wzbogacania wynikająca ze struktur cenowych formuł sprzedażnych i właściwości technologicznych energetycznego węgla kamiennego. Inżynieria Mineralna. ISSN 1640-4920. 2002. Nr 2, z. spec. s. 27–40.
Blaschke W., Gawlik L., OLKUSKI T., Koszty pozyskania węgla kamiennego w rozumieniu standardów Unii Europejskiej. W: Badania kosztów pozyskania węgla kamiennego i brunatnego w celu określenia optymalnej struktury paliwowej produkcji energii elektrycznej: praca zbiorowa. Pod red. Lidii Gawlik; Wyd. IGSMiE PAN, 2006. ISBN 83-89174-74-X. s. 22–31.
OLKUSKI T., Koszty wytwarzania oraz ceny sprzedaży ciepła w województwie małopolskim. W: Górnictwo w Małopolsce: konferencja naukowa: Kraków, 28 września 2006. Wyd. IGSMiE PAN, 2006. ISBN 83-89174-79-0. s. 139–147.

Informacje dodatkowe:

Brak