Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Monitoring radiacyjny
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-507-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Szarłowicz Katarzyna (szarlowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny. Przybliża studentowi wiedzę związaną z monitoringiem radiacyjnym obejmującym różne elementy biosfery.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych ekosystemów i ich skażeń radionuklidami sztucznymi i naturalnymi. W szczególności: - opisuje podstawowe zasady pomiarów metodami radiometrycznymi. - zna zasady przygotowania próbek do pomiarów gamma i alfa spektrometrycznych -zna zasady opracowania pomiarów spektralnych różnymi metodami TCH1A_W07, TCH1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować prostą aparaturę umożliwiającą pobranie, przygotowanie i pomiar próbki. TCH1A_U03 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student: - potrafi samodzielnie lub/i w zespole wybrać technikę pomiarową do analizy próbek środowiskowychStudent -potrafi samodzielnie lub/i w zespole zaproponować wybór metody spektroskopowej przy pomiarze próbek środowiskowych.Student potrafi przygotować opracowanie w języku polskim lub/i angielskim dotyczące sytuacji radiacyjnej innych Państw TCH1A_U03, TCH1A_U07, TCH1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując problemy badawcze TCH1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych ekosystemów i ich skażeń radionuklidami sztucznymi i naturalnymi. W szczególności: - opisuje podstawowe zasady pomiarów metodami radiometrycznymi. - zna zasady przygotowania próbek do pomiarów gamma i alfa spektrometrycznych -zna zasady opracowania pomiarów spektralnych różnymi metodami + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować prostą aparaturę umożliwiającą pobranie, przygotowanie i pomiar próbki. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student: - potrafi samodzielnie lub/i w zespole wybrać technikę pomiarową do analizy próbek środowiskowychStudent -potrafi samodzielnie lub/i w zespole zaproponować wybór metody spektroskopowej przy pomiarze próbek środowiskowych.Student potrafi przygotować opracowanie w języku polskim lub/i angielskim dotyczące sytuacji radiacyjnej innych Państw + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując problemy badawcze - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
wykład

Pierwiastki radioaktywne. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią. Detektory promieniowania
Monitoring – pomiar stanu środowiska – jakości środowiska i ilości zasobów – instrument informacyjny ochrony środowiska; cele i zadania monitoringu
Charakterystyka naturalnych antropogenicznych źródeł promieniowania jonizującego obecnych w środowisku.
Energetyka jądrowa i wypalone paliwo jądrowe.
Monitoring Bałtyku
Monitoring powietrza atmosferycznego
Monitoring wód powierzchniowych płynących, stojących Monitoring gleb
Monitoring obszarów górskich.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Zajęcia seminaryjne związane z detekcją promieniowania i monitoringiem promieniowania w próbkach środowiskowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: napisanie kolokwium
Zajęcia seminaryjne: przedstawienie prezentacji na zadany temat, przygotowanie quizu dla Studentów sprawdzającego wiedzę z prezentacji

Jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od Studenta odrobienia zajęć (jeżeli jest to możliwe z inną grupą). Jeśli nie, wymaga się od Studenta samodzielnego opanowania przerabianego wówczas materiału. Dodatkowo na zajęciach seminaryjnych Student przygotowuje samodzielnie prezentację na zadany temat. Opuszczenie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć może skutkować brakiem zaliczenia z przedmiotu.

W przypadku braku zaliczenia w pierwszym terminie, Student przystępuje do zaliczenia poprawkowego po uzyskaniu wszystkich wymogów dopuszczających Go do terminu poprawkowego w sesji poprawkowej. Brak usprawiedliwienia nieobecności (np.zaświadczenia lekarskiego) skutkuje nie zaliczeniem przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z seminariów(S) oraz z zaliczenia (Z) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·Z + 0,5·w·S
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykład i seminarium: Student samodzielnie nadrabia zaległości z danego tematu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Peter O’Neill ;Chemia Środowiska, Wyd.Naukowe PWN,W-wa 1998
2. Alina Kabata –Pendias,Henryk Pendias” biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd.Naukowe PWN,W-wa 1993
1. Hrynkiewicz Z.A.: Człowiek i promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa 2003.
2. Araminowicz J., Małuszyńska K., Przytuła M., PWN, Warszawa 1984, Laboratorium fizyki jądrowej
2. Cember H.: Introduction to Health Physics. McGraw-Hill, Inc., New York 2009.
3. Eisenbud M., Gesell T.: Environmental Radioactivity from Natural, Industrial and Military Sources, Academic Press 2008.
4. Gostkowska B.: Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa 2011.
5. Prawo Atomowe – ustawa i przepisy wykonawcze. Dostępne m.in. na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki, www.paa.gov.pl.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

R. Misiak, R. Hajduk, M. Stobiński, M. Bartyzel, K. Szarłowicz, B. Kubica: Self-absorption correction and efficiency calibration for radioactivity measurement of environmental samples by gamma-ray spectrometry. Nukleonika, 2011;56(1) 23-28.

B.Kubica, J.W.Mietelski,J.Gołaś, S.Skiba , E.Tomankiewicz, P.Gaca, M.Jasińska, M.Tuteja-Krysa – Concentration of 137Cs, 40K, 238Pu and 239+240 Pu radionuclides and some heavy metals in soil samples from two main valleys from theTatra National Park : .2002, Polish Journal of Environmental Studies Vol.11,537-545

B.Kubica, S.Skiba, J.W.Mietelski, J.Gołaś ,M.Kubica M.Stobiński, M.Tuteja-Krysa, E.Tomankiewicz, P.Gaca, Z.Krzan ;Transect survey artificial 137Cs and natural 40K in moss and bilberry leaf samples from Two main Valleys from Tatra National Park; , 2004,Polish Journal of Environmental Studies , no 2, Vol.13,153-159
J. Gołaś, B. Kubica, W. Reczyński, W.M. Kwiatek, M. Jakubowska, M. Skiba, M. Stobiński, E. M. Dutkiewicz, G. Posmyk, K.W. Jones, M.Olko, J. Górecki – Preliminary Studies Of Sediments From The Dobczyce Drinking Water Reservoir ; 2005,Polish Journal of Environmental Studies vol.5 577-584

P.Gaca, E. Tomankiewicz, J. W. Mietelski, S. Grabowska, B. Kubica
“Radionuclides in two rised peat profiles collected from Kościeliska Valley in Tatra Mountains “;2006, J.Radioanal.Nucl.Chem ; vol.267, no 2,443-448

B.Kubica, W.M.Kwiatek, M.Stobiński, S.Skiba, M.Skiba, J.Gołaś , M.Kubica, M.Tuteja-Krysa, A.Wrona , R.Misiak; Concentration of 137 Cs, 40K radionuclides and some heavy metals in soil samples from Chochołowska Valley from Tatra National Park; 2007,Polish J.of Environ.Stud. Vol.16,No.5 723-729

J. W Mietelski,. B.Kubica, P.Gaca, E. Tomankiewicz, S. Błażej, M.Tuteja-Krysa, ; 238Pu, 239+240Pu, 241Am, 90Sr and 137Cs in mountain soil samples from the Tatra National Park.; 2008, J.Radioanal.Nucl.Chem ,275 (3) 523 – 533

B. Kubica; Sorption of lead(II) on copper(II) and nickel potassium hexacyanoferrates and magnetite-loaded resin in the medium of inorganic acids. Nukleonika , 2010,vol55 nr 2,163-168

B.Kubica, S.Skiba ,M.Drewnik ,M.Stobiński ,M.Kubica , J. Gołaś., R.Misiak . The radionuclides (137Cs and 40K) in soil samples taken fromTatra National Park ( TPN, Poland ), Nukleonika, 2010;55(3):377-387
Reczynski.W, Jakubowska M., Golas J., Parker A., Kubica B. ; The Chemistry of Sediments from the Dobczyce Reservoir, International Journal of Sediment Research (IJSR, No.1 ,2010,28-38

Mariusz Kłosowski, Krzysztof Kozak, Jadwiga Mazur, Paweł Olko, B.Kubica, Paweł Skawiński, Antonina Cebulska-Wasilewska.; Comparison of the Radiation Level Measured by Physical Dosimeters Located in the Tatra Mountains and at the Control Sites (str351-361)- Rapid Diagnosis in Populations at Risk from Radiation and Chemicals Edited by Antonina Cebulska-Wasilewska, Andreyan N. Osipov, Firouz Darroudi Volume 73, 2010,monografia ,ISBN 978-60750-644-7

K.Szarlowicz, W. Reczyński, , J.Gołaś, P.Kościelniak ,B.Kubica;Sorption of 137 Cs and Pb on sediment samples from the Dobczyce drinking water reservoir (south Poland):- Polish J.Env.Studies vol. 20,no.5 (2011)1305-1312

K. Szarłowicz, W. Reczyński, R. Misiak, B. Kubica : Radionuclides and heavy metal concentrations as complementary tools for studying the impact of industrialization on the environment;J.Radioanal.Nuclear chem. ,,2013 , 298,1323-1333
M. Stobinski, K. Szarlowicz, W Reczynski, B. Kubica : The evaluation of 137Cs radioactivities in soils taken from the Babia Góra National Park J.Radioanal.Nuclear chem.(2014) 299;631-635

Kubica, K. Szarlowicz, , M. Stobinski, S. Skiba, W. Reczynski, J. Gołaś :

Concentrations of 137Cs and 40K radionuclides and some heavy metals in soil samples from the eastern part of the Main Ridge of the Flysch Carpathians; J.Radioanal. Nuclear Chem. (2014),vol.299,1313-1320

K. Szarlowicz, B. Kubica : 137Cs and 210Pb radionuclides in open and closed water ecosystems; J.Radioanal.Nuclear chem. (2014) 299:1321–1328

L. Hamerlik, D. Dobríková, K. Szarlowicz, W. Reczynski, B.Kubica, F. Šporka, P. Bitušík :Lake biota response to human impact and local climate during the last 200 years: A multi-proxy study of a subalpine lake (Tatra Mountains,
W Carpathians); Science of the Total Environment Manuscript (2016) vol.545-546,p.320-328

Informacje dodatkowe:

Wszystkie szczegóły zaliczenia przedmiotu podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.