Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Właściwości, technologia wytwarzania i przetwórstwo polimerów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-514-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady ochrony środowiska naturalnego, związane z produkcją chemiczną i gospodarką odpadami oraz potrafi dokonać racjonalnego wyboru i stosować technologie przyjazne środowisku. Kolokwium
M_W002 Student ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów TCH1A_W03
M_W003 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej. Kolokwium
M_W004 Student ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów TCH1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z naukami chemicznymi, integruje je, interpretuje oraz wyciąga wnioski i formułuje opinie. TCH1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi dokonać analizy wyników pracy laboratoryjnej nad właściwościami polimerów na podstawie przeprowadzonych doświadczeń. TCH1A_U08 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową. Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady ochrony środowiska naturalnego, związane z produkcją chemiczną i gospodarką odpadami oraz potrafi dokonać racjonalnego wyboru i stosować technologie przyjazne środowisku. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z naukami chemicznymi, integruje je, interpretuje oraz wyciąga wnioski i formułuje opinie. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać analizy wyników pracy laboratoryjnej nad właściwościami polimerów na podstawie przeprowadzonych doświadczeń. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1. Wprowadzenie do materiałów polimerowych.

2. Właściwości fizykochemiczne i funkcjonalność polimerów, metody badań polimerów.

3. Modyfikacja polimerów poprzez compounding.

4. Procesy przetwórstwa polimerów: wytłaczanie, wtrysk i rozdmuch.

5. Procesy przetwórstwa polimerów: rotoformowanie.

6. Omówienie procesu wytłaczania, wtrysku, rozdmuchu i roto formowania.

7. Metody zarządzania procesem: normy i standardy.

8. Informatyczne moduły produkcyjne.

9. Aspekty ekologiczne i ekonomiczne stosowania materiałów polimerowych

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

1. Identyfikacja polimerów na podstawie widma IR oraz rozpuszczalności

2. Analiza TG/TGA polimerów

3. Wyznaczenie temperatury mięknienia oraz skurczu wzdłużnego polimerów.

4. Badanie własności mechanicznych polimerów podczas ściskania/rozciągania, pomiar twardości Shore’a

5. Badanie w płomieniu: kolor płomienia, łatwość palenia, wyznaczenie odczynu ulatniających się gazów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (L), oraz z kolokwium z wykładów (K) obliczane są następująco: procent

uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:

OK = 0,7·K + 0,3·L + A

Za szczególną aktywność na wykładzie i ćwiczeniach laboratoryjnych student może uzyskać A (punkty za

aktywność). A = 0 – 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Leszek A. Dobrzański “Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo” WNT 2002

Danuta Żuchowska „Polimery konstrukcyjne: wprowadzenie do technologii i stosowania”, Wydanie Wyd. 2 rozsz. WNT, Warszawa 2000

Jan F. Rabek Polimery : otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie, PWN, Warszawa, 2013

Danuta Żuchowska Polimery konstrukcyjne : wprowadzenie do technologii i stosowania, WNT, Warszawa 1995

Maria Mucha Polimery a ekologia. Wyd. PŁ, Łódź, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jeremi Woś, Rurociągi polietylenowe w górnictwie – bezpieczeństwo, żywotność i funkcjonalność, Wiadomości Górnicze 9 (2010) 561-564

Informacje dodatkowe:

Brak