Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia żywności
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-524-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Olszewska Danuta (dolszew@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje chemię żywności, a w szczególności jej skład, sposoby przechowywania i przetwarzania wpływające na skład chemiczny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody identyfikacji substancji chemicznych w żywności. TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna wpływ zawartości substancji chemicznych w żywności na środowisko naturalne. TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student dysponuje wiedzą w zakresie chemii żywności. Zna podstawowe definicje, główne składniki żywności (budowa, funkcje, znaczenie) oraz przemiany chemiczne w żywności. TCH1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie przygotować prezentację na zadany temat i omówić ją w zespole. TCH1A_U07 Prezentacja
M_U002 Student potrafi korzystać z danych literaturowych. TCH1A_U08 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu -informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych, potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały oraz nadać im odpowiednią formę TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody identyfikacji substancji chemicznych w żywności. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna wpływ zawartości substancji chemicznych w żywności na środowisko naturalne. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedzą w zakresie chemii żywności. Zna podstawowe definicje, główne składniki żywności (budowa, funkcje, znaczenie) oraz przemiany chemiczne w żywności. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie przygotować prezentację na zadany temat i omówić ją w zespole. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z danych literaturowych. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu -informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych, potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały oraz nadać im odpowiednią formę + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1.Definicja chemii żywności. Podstawowe definicje. Główne składniki żywności – budowa, funkcje, znaczenie. Przemiany chemiczne w żywności.
2.Właściwości fizyczne i chemiczne wody. Występowanie wody w żywności. Metody badania zawartości wody w żywności. Wpływ na trwałość żywności.
3.Tłuszcze w żywności. Kwasy tłuszczowe, budowa i właściwości, podział, rola w żywności. Metody badania zawartości lipidów w żywności. Reakcje chemiczne tłuszczów.
4. Węglowodany w żywności. Właściwości fizyczne i chemiczne. Podział i budowa.
Metody oznaczania. Reakcje chemiczne sacharydów.
5. Białka w żywności. Właściwości fizyczne i chemiczne. Podział i budowa.
6. Metody oznaczania i reakcje chemiczne białek.
7. Związki azotowe w żywności. Właściwości fizyczne i chemiczne. Podział i budowa. Metody oznaczania. Reakcje chemiczne.
8. Mikroelementy w żywności. Makroelementy w żywności. Funkcje, kwasowość.
9. Witaminy w żywności. Występowanie, funkcje, reakcje chemiczne. Metody oznaczania zawartości witamin w żywności
11. Barwniki i substancje zapachowe w żywności. Substancje konserwujące żywność. Funkcje, podział.
12. Współoddziaływanie składników żywności.
13. Wpływ przechowywania i przetwórstwa żywności na zachodzenie reakcji chemicznych.
14. Substancje chemiczne powodujące skażenie żywności.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Każdy student opracowuje i przedstawia referat na podstawie dostarczonych artykułów naukowych NA OKREŚLONY TEMAT (dotyczą one, odpowiednio, opisu zawartości substancji chemicznych w produktach żywnościowych, metod badania zawartości tych substancji, itp.). W oparciu o treść artykułu, student przygotowuje prezentację multimedialną i wygłasza przed grupą studentów. Studenci dyskutują nad treścią. Całość podsumowuje prowadzący zajęcia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach, wygłoszenie prezentacji, zaliczenie poprawkowe w formie prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = ocena z prezentacji (0,6) + ocena z udziału w dyskusji (0,4)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

zaliczenie poprawkowe w formie prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student zna podstawy chemii nieorganicznej i organicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chemia żywności t.1 i t.2, WNT, 2012.
Food chemistry / H.-D. Belitz, W. Grosch, Springer, 1999.
Ekologia biochemiczna / J. B. Harborne ; z ang. tł. Wiesław Oleszek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/olszewska-danuta-03227

Informacje dodatkowe:

brak