Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-607-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Styszko Katarzyna (styszko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student w ramach tego przedmiotu realizuje praktykę zawodową. Odbywa się głównie w okresie przerwy w zajęciach na Uczelni (lipiec, sierpień). Przedmiot musi być zrealizowany i zaliczony najpóżniej w 6 semestrze.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna główne trendy rozwojowe nauk technicznych TCH1A_W02 Praca wykonana w ramach praktyki
M_W002 Opanował metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich TCH1A_W07 Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi komunikować się w sprawach technicznych i informatycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik TCH1A_U05, TCH1A_U03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań z obszaru inżynierii chemicznej TCH1A_U01, TCH1A_U04 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna główne trendy rozwojowe nauk technicznych - - - - - - + - - - -
M_W002 Opanował metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi komunikować się w sprawach technicznych i informatycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań z obszaru inżynierii chemicznej - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (120h):

Student odbywa praktykę lub praktyki w wymiarze sześciu tygodni. Odbycie praktyki jest potwierdzane zaświadczeniem wystawianym przez instytucję, w której student odbywał praktykę.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Student odbywa praktykę lub praktyki w wymiarze czterech tygodni. Odbycie praktyki jest potwierdzane zaświadczeniem wystawianym przez instytucję, w której student odbywał praktykę. Zaliczenie na “zal” na podstawie sprawozdania z praktyki przedstawionego Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk,

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podpisana między AGH i przedsiębiorstwem umowa o praktykę dla każdego studenta.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak.

Informacje dodatkowe: