Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Działalność przedsiębiorstwa paliwowo-energetycznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-608-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kwiatkowski Mirosław (kwiatkow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami ze wspomaganiem komputerowym; prowadzenie działalności gospodarczej i tworzenie oraz rozwój przedsiębiorczości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zarządzania oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym dla przedsiębiorstw paliwowo-energetycznych, w tym z wykorzystaniem do tych zadań technik komputerowych. TCH1A_W06 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa oraz wspomagania komputerowego w zakresie planowania inwestycji i zarządzania przedsiębiorstwami. TCH1A_W06 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać wstępną ocenę opłacalności inwestycji z uwzględnieniem specyfiki sektora paliwowo-energetycznego posługując się odpowiednimi narzędziarniami komputerowymi. TCH1A_U02, TCH1A_U08, TCH1A_U04 Projekt
M_U002 Student potrafi przedstawić w sposób zrozumiały argumenty przemawiające za rentownością zaprojektowanego w grupie przedsiębiorstwa. TCH1A_U06, TCH1A_U04 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, efektywnie wykorzystując techniki komputerowe oraz pracować w zespole realizując zadany temat na zajęciach projektowych. TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zarządzania oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym dla przedsiębiorstw paliwowo-energetycznych, w tym z wykorzystaniem do tych zadań technik komputerowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa oraz wspomagania komputerowego w zakresie planowania inwestycji i zarządzania przedsiębiorstwami. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać wstępną ocenę opłacalności inwestycji z uwzględnieniem specyfiki sektora paliwowo-energetycznego posługując się odpowiednimi narzędziarniami komputerowymi. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przedstawić w sposób zrozumiały argumenty przemawiające za rentownością zaprojektowanego w grupie przedsiębiorstwa. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, efektywnie wykorzystując techniki komputerowe oraz pracować w zespole realizując zadany temat na zajęciach projektowych. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Wprowadzenie do przedmiotu

  Omówienie tematyki i formy zajęć jak i praktycznych aspektów tematyki przedmiotu, oraz motywacja do zdobywania wiedzy w tym zakresie.

 2. Formy własności przedsiębiorstw

  Na zajęciach studenci poznają formy własności przedsiębiorstw oraz poznają wady i zalety różnych form własności i dowiedzą się jaką formę własności wybrać przy zakładaniu konkretnego przedsiębiorstwa paliwowo-energetycznego.

 3. Prawne i finansowe aspekty zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw paliwowo-energetycznych

  Na zajęciach poruszone zostaną prawne i finansowe aspekty dotyczące zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych.

 4. Studium wykonalności i uproszczony biznes plan

  Na zajęciach omówione zostaną zasady opracowania studium wykonalności i biznes planu oraz wykonania analizy rynku, analizy ekonomicznej, technicznej, strategicznej, SWOT i społecznej dla przedsiębiorstwa paliwowo-energetycznego.

 5. Funkcje zarządzania

  Na zajęciach studenci zostaną zapoznani z podstawowymi funkcjami zarządzania tj. planowania, organizowania, przewodzenia i kontroli oraz dowiedzą się jak efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem.

 6. Elementy ekonomiki przedsiębiorstwa paliwowo-energetycznego.

  Wybrane elementy ekonomiki przedsiębiorstwa uwzględniające charakterystykę sektora paliwowo-energetycznego.

 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawami technik zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zasad Savoir-vire, nauczą się kształtować cechy przywódcze, poznają zasady wywierania wpływu na ludzi oraz zasady kreowania wizerunku.
  Omówione zostaną ponadto systemy motywowania i nagradzania pracowników oraz zasady rozwiązywania konfliktów i kontrolowania ich pracy.

 8. Negocjacje biznesowe i społeczne oraz zawieranie umów prawnych.

  W ramach zajęć studenci poznają zasady negocjacji biznesowych i społecznych oraz zasady zawierania umów prawnych.

 9. Przykłady dobrych i złych praktyk zarządzania przedsiębiorstwem paliwowo-energetycznym.

  W ramach tych zajęć studenci zostaną zapoznani z przykładami dobrych i złych inwestycji w sektorze energetyki oraz z przykładami dobrego i złego zarządzania.

 10. Wybrane pomysły na rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa paliwowo-energetycznego

  W ramach zajęć prezentowane będą wybrane pomysły na rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa paliwowo-energetycznego.

Konwersatorium (5h):
Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem specyfiki sektora paliwowo-energetycznego.

W ramach zajęć będą omawiane aspekty opłacalności prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz będą analizowane aspekty techniczne, ekonomiczne i społeczne prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technik komputerowych.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Projekt działalności przedsiębiorstwa paliwowo-energetycznego

Na zajęciach projektowych student będzie przygotowywał projekt w formie prostego programu komputerowego wspomagającego zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwem paliwowo-energetycznym. Projekt będzie obejmował także uproszczony business plan lub studium wykonalności, analizę rynku, analizę ekonomiczną opłacalności przedsięwzięcia, analizę techniczną, strategiczną, SWOT i społeczną dla planowanego przedsiębiorstwa paliwowo-energetycznego, a także strategię zarządzania zasobami ludzkimi w zakładanym przedsiębiorstwie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Konwersatorium: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Udział w prelekcjach i prezentacjach materiałów multimedialnych.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: wykonanie indywidualnego projektu.
Konwersatorium:
– Zasady udziału w zajęciach: udział w dyskusji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny egzaminu (E), projektu (P) oraz konwersatorium (K) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:

OK = 0,3·w·E + 0,6·w·P + 0,1·w·K

w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu
OK=nzal gdy E lub P =2.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną , w przypadku większej ilości nieobecności wymagane jest oficjalne zaświadczenie lekarskie lub inne zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecności – oczywiście prowadzący zajęcia będzie się starał pomóc w sprawach problemowych i do każdej sprawy podejść indywidualnie dla dobra studenta. Nieobecności będą mogły być odrobione w ramach konsultacji, w formie przygotowania opracowania lub w innym terminie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana jest chęć poznania zagadnień praktycznych dotyczących planowania i prowadzenia działalności gospodarczej ze wspomaganiem komputerowym oraz zarządzania w przedsiębiorstwach ze szczególnym naciskiem na sektor paliwowo-energetyczny jak i sektory pokrewne.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005.
2. Stoner J. i inni, Kierowanie. Wydanie 2 zm. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.
3. Begg D. i inni, Mikroekonomia. Wyd. 4. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.
4. Jajuga K. Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wyd. 3 zm. (lub nowsze). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
5. Samuelson W. F., Marks S. G., 2008. Ekonomia menedżerska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2008.
6. Soliński I., 2000. Ekonomika i organizacja sektorów systemów paliwowo-energetycznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2000.
7. Jemielniak D., Latusek D., Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia. Warszawa 2005.
8. Piotr A., Sztuka budowania wizerunku osób, firmy, instytucji, FORUM, Poznań 2003.
9. Robert C., Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka, wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2011.
10. Davis P., Twój image – jak wykreować wizerunek człowieka biznesu, Amber, Warszawa 1990.
11. Fowler A., Jak skutecznie negocjować, petit, Warszawa 2001.
12. Mastenbroek W., Negocjowanie, PWN, Warszawa 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Prowadzący przedmiot “Działalność przedsiębiorstwa paliwowo-energetycznego” dr inż. Mirosław Kwiatkowski ukończył między innymi:

- Studia podyplomowe pt. Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych – studia podyplomowe dla pracowników nauki realizowane w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
- Studia podyplomowe pt. Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu „Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R”. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
- Warsztaty szkoleniowe pt. Komercjalizacja nauk innowacyjnych zorganizowanych przez Fundację na Rzecz budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Fundacja „Nowe Media” w Olsztynie.
- Kurs międzynarodowy pt. Zrównoważony Rozwój Energetyczny w ramach programu Unii Europejskiej TEMPUS IB_JEP-14326, Polska, Dania, Hiszpania i Portugalia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
- Studia podyplomowe z zakresu Rynki Energii Elektrycznej, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Prowadzący przedmiot jest także autorem wielu publikacji obejmujących tematykę niniejszego przedmiotu, w tym między innymi:

1. M. Kwiatkowski, Analiza technicznych i ekologicznych aspektów wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Polsce. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 5/89, 1-5 (2010).
2. M. Kwiatkowski, Energy, Economic and ecological problems of waste management. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI 12(4), 40-52 (2010).
3. M. Kwiatkowski, Analiza stanu aktualnego i perspektyw rozwoju produkcji oraz wykorzystania biodiesela w Polsce. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA 11(3), 13-26 (2009).
4. M. Kwiatkowski, R. Polak, Energetyczne wykorzystanie biomasy do celów grzewczych w budownictwie jednorodzinnym. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA 11(4), 9-22 (2009).
5. M. Kwiatkowski, Recykling odpadów komunalnych – analiza wybranych problemów i propozycja nowego rozwiązania bazującego na wspomaganiu komputerowym. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI O OCHRONY ŚRODOWISKA 8, 33-42 (2008).
6. M. Kwiatkowski, S. Wąsik, Analiza stanu aktualnego i kierunków rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce na przykładzie miasta Krakowa. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI O OCHRONY ŚRODOWISKA 10, 1-12 (2008).
7. M. Kwiatkowski, K. Faszczowy, Wybrane aspekty gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. PALIWA I ENERGIA XXI WIEKU, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, s. 329-332, (2004).
8. A. Guła, M. Filipowicz, M. Kwiatkowski, Rozproszona produkcja energii elektrycznej, Wprowadzenie. CZYSTA ENERGIA 4, 11 (2001).
9. A.Guła, M. Kwiatkowski, Zasady zintegrowanego planowania energetycznego. GOSPODARKA I POLITYKA ENERGETYCZNA, str. 31 (1998).

Dr inż. Mirosław Kwiatkowski był także członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych renomowanych międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu ekonomi i zarządzania:

- The 7th International Conference on Economics and Management & 6th International Conference on Engineering Sciences and Art, 30 Junuary 2016, Sweden,
- The 8th International Conference on Economics and Management, 28-29 September 2016, Sirjan Branch, Iran,
- The 9th International Conference on Economics and Management, 13 January 2017, Warsaw, Poland,
- The 10th International Conference on Economics and Management, 10 May 2017, Rasht , Iran,
- The 10th International Conference on Applied Science, Management and Technology, October 15 & 16, 2017, Dubai, UAE,
- The 2nd International Conference on Economic Development and Management Engineering, December 15-17, 2017, Wuhan, China.

Dzięki uczestnictwu i organizacji tych konferencji dr Mirosław Kwiatkowski miał okazję zapoznać się z najnowszymi i najlepszymi technikami zarządzania i oceny ekonomicznej przedsiębiorstw oraz z uznanymi w skali globalnej specjalistami z tej dziedziny, a wiedzę tą i umiejętności przekazuje efektywnie i z zaangażowaniem na zajęciach. Dr inż. Mirosław Kwiatkowski był ponadto opiekunem 64 prac magisterskich i 54 inżynierskich obejmujących między innymi tematykę działalności przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym oraz jest opiekunem Koła Naukowego GREEN ENERGY, zajmującego się między innymi badaniami z zakresu tematyki niniejszych zajęć.
Informacje dodatkowe:
Celem przedmiotu “Działalność przedsiębiorstwa paliwowo-energetycznego” jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym dla przedsiębiorstw paliwowo-energetycznych za szczególnym naciskiem na rozwijanie wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych dla inwestorów i menedżerów polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw paliwowo-energetycznych. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych oraz technologii informacyjnych, a główny nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych w tym umiejętności efektywnego wykorzystania technik komputerowych. Uczestniczy tego przedmiotu będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach branży paliwowo-energetycznej oraz pracy na stanowiskach wspierających szczebel zarządzający w przygotowaniu analiz potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa i jego zarządzaniem. Wiedza i umiejętności przekazywane na tym przedmiocie przygotowują również do pracy w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem strategicznym i analizami w sektorze paliwowo-energetycznym oraz firmach zajmujących się opracowywaniem programów komputerowych wspierających planowanie inwestycji i zarządzanie przedsiębiorstwami. Na zajęciach zapewniona jest przyjazna i bezstresowa atmosfera sprzyjająca efektywnemu zdobywaniu przydatnej wiedzy praktycznej przydatnej w przyszłej pracy zawodowej.