Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki i technologie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-609-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pyssa Justyna (jpyssa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje technologie unieszkodliwiania, odzysku i wykorzystywania odpadów niebezpiecznych pochodzących z różnych źródeł.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość technologii oraz technik unieszkodliwiania, odzysku i wykorzystywania odpadów niebezpiecznych pochodzących z różnych źródeł. TCH1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi analizować przemysłowe i środowiskowe procesy związane z technologiami unieszkodliwiania/odzysku odpadów niebezpiecznych. TCH1A_U05, TCH1A_U06, TCH1A_U02, TCH1A_U01 Referat,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację ustną i pisemną na wybrany temat, korzystając z pozyskanych samodzielnie informacji z podręczników, czasopism i Internetu. TCH1A_U05, TCH1A_U06, TCH1A_U02, TCH1A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. TCH1A_U06, TCH1A_U02, TCH1A_U01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość technologii oraz technik unieszkodliwiania, odzysku i wykorzystywania odpadów niebezpiecznych pochodzących z różnych źródeł. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi analizować przemysłowe i środowiskowe procesy związane z technologiami unieszkodliwiania/odzysku odpadów niebezpiecznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację ustną i pisemną na wybrany temat, korzystając z pozyskanych samodzielnie informacji z podręczników, czasopism i Internetu. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Definicja odpadów niebezpiecznych. Kryteria klasyfikacji odpadów niebezpiecznych.
2 – 3. Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (fizyczne, chemiczne, biologiczne, termiczne, składowanie odpadów, recykling).
4. Uwarunkowania przyrodniczo-techniczne, ekonomiczne i technologiczne unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
5 – 7. Urządzenia oraz instalacje do unieszkodliwiania i wykorzystania odpadów niebezpiecznych (oleje odpadowe, baterie i akumulatory, azbest, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady medyczne i weterynaryjne).

Zajęcia seminaryjne (15h):

W ramach zajęć studenci przygotują i wygłoszą referaty, dotyczące wybranych technologii unieszkodliwiania/odzysku odpadów niebezpiecznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z Regulaminem studiów obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa.

Nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z zajęć seminaryjnych (S) oraz z testu wykładowego (T) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z testu wykładowego (T) i z seminarium (S ):
OK = 0.5 • x • T + 0.5 • x • S

x = 1 (I termin), 0.9 (II termin) lub 0.8 (III termin)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim na następnych zajęciach.

Nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Istnieje możliwość odrobienia zajęć na innych grupach ćwiczeniowych

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bilitewski B., Härdtle G., Marek K., 2003 – Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wydanie pierwsze. Wydawnictwo Seidel – Przywecki. Spółka z o. o., Warszawa.
2. Blackman, Jr. W.C., 2001 – Basic Hazardous Waste Management. Third Edition. Library of Congress Cataloging–in–Publication Data. Lewis Publishers. Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.
3. Martin E.J., Johnson J.H. Jr., 1987 – Hazardous Waste Management Engineering. Van Nostrand Reinhold Comapany Inc, New York.
4. Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Poborska-Młynarska K., 2003 – Sozotechniczne warunki podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych. Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków.
5. Nemerow N. L., 2007 – Industrial waste treatment. Contemporary practice and vision for the future. Elsevier INC.
6. Wandrasz J.W., Biegańska J., 2003 – Odpady niebezpieczne podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pyssa J., 2004 — Problemy utylizacji odpadów niebezpiecznych w województwie małopolskim. [W:] Paliwa i energia XXI wieku/kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.]; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków. s. 341–344.
2. Pyssa J., 2005 — Gospodarka odpadami przemysłowymi: oleje odpadowe – ekologiczna bomba? Nafta & Gaz Biznes. nr 4/5, s. 48–50.
3. Pyssa J., 2005 — Ekonomiczne aspekty ekologicznych zagrożeń. Oleje odpadowe i co dalej? Nafta & Gaz Biznes. nr 6/8, s. 44, 46–48.
4. Pyssa J., 2006 — Gospodarka odpadami przemysłowymi na przykładzie odzysku ołowiu ze zużytych akumulatorów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków. Tom 22. Zeszyt 2, s. 15–26.
5. . Pyssa J., Rokita G.M., 2007 — Azbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków. Tom 23. Zeszyt 1, s. 49–61.
6. Pyssa J., 2007 — Uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne postępowania z zużytymi bateriami i akumulatorami. Problemy ekologii. Wydawnictwo GWSP Mysłowice. vol. 11, nr 4, lipiec-sierpień, s. 194–198.
7. Pyssa J., 2008 — Techniczno-ekonomiczne oraz ekologiczne aspekty odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków. Tom 24. Zeszyt 1/1, s. 113–125.
8. Pyssa J., 2010 — Zasady i kryteria doboru technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Rules and criteria of selection of the technology for hazardous waste treatment. Przemysł Chemiczny; ISSN 0033-2496. t. 89 nr 7 s. 927–934.
9. Pyssa J., 2014 — Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Nowoczesna Gospodarka Odpadami. ISSN 2300-2786. nr 1, s. 38–43.
10. Pyssa J., 2014 — Zużyte baterie i akumulatory. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i techniczne. Nowoczesna Gospodarka Odpadami. ISSN 2300-2786. nr 2, s. 29-34.
11. Pyssa J., 2014 — Azbest i odpady azbestowe. Nowoczesna Gospodarka Odpadami. ISSN 2300-2786. nr 3, s. 24-29.
12. Pyssa J. 2016 — Polish experience in the area of management of the waste generated during the exploration for hydrocarbons from unconventional accumulations. E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242 — 2016 vol. 10 art. no. 00076, s. 1–6
13. Pyssa J. 2016 — The influence of changes in the structure of electric power generation on the management of energetic waste in Poland. E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242 — 2016 vol. 10 art. no. 00077, s. 1–6.
14. Pyssa J. 2017 — Extractive waste from hard coal mining in Poland – balance, status of management and environmental aspects. E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242 — 2017 vol. 14 art. no. 02024, s. 1–10.
15. Pyssa J., 2017 — The influence of shale gas mining activities on the natural environment in Poland.
E3S Web of Conferences, Vol. 19, No. 02024, s. 1–8.
16. Pyssa J., 2019 — Recovery and treatment of hazardous waste: Modern management of hazardous
waste in Poland. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 214, No. 012022, s. 1–11.
17. Pyssa J., 2019 — Technical and technological aspects of sewage waste management after amendments
in legislation in Poland. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 214, No. 012016, s. 1–11.
18. Pyssa J., 2019 — Techniczno-ekonomiczne, zdrowotne oraz środowiskowe aspekty zagospodarowania
odpadów azbestowych w Polsce. Przemysł Chemiczny, nr 98/3, s. 461–467.
19. Pyssa J., 2019 — Odpady przemysłowe i niebezpieczne w gospodarce obiegu zamkniętego. Rozprawy i monografie nr 361. Wydawnictwo AGH.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem studiów (§ 11) obecność studenta na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może nie zaliczyć zajęć obowiązkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia modułu przekazane są na pierwszych zajęciach.