Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy fizyczne technologii energetycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-611-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w inżynierii i technologii chemicznej oraz w trakcie użytkowania produktów chemicznych TCH1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, procesów chemicznych oraz operacji jednostkowych w technologiach chemicznych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 opisuje i oznacza właściwości fizyczne, chemiczne, mechaniczne i termiczne materiałów Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; wykazuje postawę proekologiczną TCH1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w inżynierii i technologii chemicznej oraz w trakcie użytkowania produktów chemicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, procesów chemicznych oraz operacji jednostkowych w technologiach chemicznych - + - - - - - - - - -
M_U002 opisuje i oznacza właściwości fizyczne, chemiczne, mechaniczne i termiczne materiałów - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; wykazuje postawę proekologiczną - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Elementy mechaniki klasycznej: hydro i aerodynamika, zjawiska falowe, przekaz energii mechanicznej, zjawisko Dopplera.
2. Elementy mechaniki kwantowej: równanie Schrodingera, atom, molekuła, widma w podczerwieni.
3. Elementy fizyki półprzewodników: wprowadzenie do urządzeń półprzewodnikowych.
4. Teorie nadprzewodnictwa i elementy fizyki niskich temperatur.

5. Teoria promieniowania i elementy optyki: generacja promieniowania, rozchodzenie, oddziaływanie z ośrodkiem, wybrane zastosowania (przeźroczyste materiały izolacyjne, koncentratory promieniowania i in.).

6. Fizyka plazmy i magnetohydrodynamika: pola, siła Lorentza, równania MHD.

7. Teoria zjawisk kontaktowych: (Seebecka, Peltiera, Nersta, i in.).

8. Elementy teorii fizyki jądrowej i wysokich energii: aplikacje energetyczne.

9. Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Rozwiązywanie zadań ilustrujących omawiane problemy:
• równania zjawisk mechaniki klasycznej (hydro i aerodynamika, zjawiska falowe, przekaz energii mechanicznej, zjawisko Dopplera i in.)
• równanie Schrodingera dla wybranych zjawisk kwantowych,
• analiza zjawisk w układach półprzewodnikowych,
• analizy zjawisk nadprzewodnictwa,
• rozwiązywanie zagadnień optyki i rozchodzenia promieniowania,
• rozwiązywanie równań MHD,
• rozwiązywanie zagadnień zjawisk kontaktowych,
• zagadnienia fizyki jądrowej.
Dyskusja opracowań studenckich na temat opisu fizycznego wybranych zagadnień energetyki.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń audytoryjnych © obliczane są na podstawie uzyskanych punktów z aktywności i przygotowania do zajęć zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. Ocena z wykładu (Z) ustalana jest na podstawie wyników z kolokwium zaliczeniowego zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·Z + 0,5·w·C
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Shankar, Mechanika kwantowa, PWN , Wrzesień 2006
2. K. Huanq, Podstawy fizyki statystycznej, PWN , Marzec 2006
3. B. Czyżak, J. Stankowski, Nadprzewodnictwo, Wydawnictwa Naukowo Techniczne , 1999
4. D. Griffiths, D. J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki PWN, Luty 2005
5. Czasopisma specjalistyczne: Renewable Energy, Solar Energy, Energy Management & Conversion, i in.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak