Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zastosowanie różnych technik spektroskopowych do badania dzieł sztuki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-612-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Kubica Barbara (bkubica@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter poznawczy i ma charakter interdyscyplinarny. Przybliża studentowi wiedzę związaną ze spektroskopowymi metodami wykorzystanymi do badania dzieł sztuki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady doboru aparatury badawczej do konkretnych pomiarów TCH1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych metod spektralnych W szczególności: - opisuje podstawowe zasady pomiarów spektrometrycznych wybranymi metodami,ze szczególnie zwrócona uwagi na metody radiometryczne. - zna zasady przygotowania próbek do pomiarów spektrometrycznych -zna zasady opracowania pomiarów spektralnych różnymi metodami TCH1A_W07, TCH1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student: - potrafi samodzielnie lub/i w zespole wybrać technikę pomiarową przy badaniu danego dzieła sztuki Student -potrafi samodzielnie lub/i w zespole zaproponować wybór metody spektroskopowej pomocnej przy pracach konserwatorskich TCH1A_U03, TCH1A_U01, TCH1A_U06, TCH1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując problemy badawcze TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady doboru aparatury badawczej do konkretnych pomiarów + - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych metod spektralnych W szczególności: - opisuje podstawowe zasady pomiarów spektrometrycznych wybranymi metodami,ze szczególnie zwrócona uwagi na metody radiometryczne. - zna zasady przygotowania próbek do pomiarów spektrometrycznych -zna zasady opracowania pomiarów spektralnych różnymi metodami + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student: - potrafi samodzielnie lub/i w zespole wybrać technikę pomiarową przy badaniu danego dzieła sztuki Student -potrafi samodzielnie lub/i w zespole zaproponować wybór metody spektroskopowej pomocnej przy pracach konserwatorskich - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując problemy badawcze - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

-Omówienie stosowanych metod wykorzystujących fale elektromagnetyczne
do analizy dzieł sztuki (obiektu zabytkowego -składu, struktury, budowy etc.) oraz w procesie konserwacji
-Omówienie technik inwazyjnych i bezinwazyjnych stosowanych przy badaniach dzieł sztuki
-Stosowanie spektroskopii atomowej do badania dzieł sztuki
- Stosowanie spektroskopii ramanowskiej o oraz absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni (IR) z wykorzystaniem techniki ATR i obrazowania w IR.
- Stosowanie technik rentgenowskich, a zwłaszcza metody PIXE
-Omówienie technik datowania dzieł sztuki

Zajęcia seminaryjne (15h):

Opracowanie i przygotowanie referatów związanych z różnymi metodami spektroskopowymi wykorzystywanymi w procesie badania i konserwacji dzieł sztuki
Proces dydaktyczny ma celu uzyskanie przez studenta pogłębionej wiedzy analitycznej do wyrobienia świadomości historycznej ewolucji dzieła sztuki.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów jest pisemne i odbywa się na ostatnich zajęciach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu skutkuje wpisem nzal w wirtualnym dziekanacie (przepadnięciem danego terminu). Termin zaliczeń poprawkowych (drugi i trzeci termin) jest uzgadniany z zainteresowanymi studentami i odbywa się nie później niż w sesji poprawkowej.
Zaliczenie seminariów- wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach oraz opracowanie (przygotowanie) jednego tematu wskazanego przez prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z seminariów(S) oraz z zaliczenia (Z) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·Z + 0,5·w·S
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na obowiązkowych zajęciach seminaryjnych, jeżeli istnieje techniczna możliwość, student musi odrobić zajęcia na których był nieobecny z inną grupą. W przypadku gdy jest to niemożliwe, wymagane jest od studenta: samodzielne opanowanie przerabianego wówczas materiału. Nieobecność na dwóch zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału, oraz zaliczenia materiału w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego (najpóźniej w ostatnim tygodniu trwania zajęć). Opuszczenie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć może skutkować brakiem zaliczenia z przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kęcki Z.- Podstawy spektroskopii molekularnej – PWN,1998
Dziunikowski B. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych (cz. I i II). Wydawnictwo AGH, 1995, 1998.
Belting H., Antropologia obrazu, Kraków 2007;
Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto Warszawa 1991;
Gadamer H.-G., Aktualność piękna, Warszawa 1993;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B.Kubica, M.Tuteja-Krysa, H.Godunowa, R.Misiak,Z.Szeglowski – Sorpcja Hf, Nb i Cs na sześciocyjanożelazianie (II) miedziowym i cynkowym z roztworów kwasów solnego i siarkowego;2000,Raport IFJ nr 1851/C

B.Kubica, M.Tuteja-Krysa, H.Godunowa, R.Fiałkowski; Sorpcja Eu, Hf, Nb i Zr na sześciocyjanozelazianach (II) metali przejściowych z roztworów kwasów mineralnych; 2002,Raport IFJ nr 1884/C

R. Misiak, R. Hajduk, M. Stobiński, M. Bartyzel, K. Szarłowicz, B. Kubica: Self-absorption correction and efficiency calibration for radioactivity measurement of environmental samples by gamma-ray spectrometry. Nukleonika, 2011;56(1) 23-28.

Informacje dodatkowe:

Wszystkie szczegóły zaliczenia przedmiotu podaje i omawia prowadzący na pierwszych zajęciach.