Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Koło naukowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-613-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wójcik Marta (mwojcik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student na podstawie posiadanej wiedzy umie zaplanować i wykonac eksperyment z zakresu technologii chemicznej TCH1A_W03, TCH1A_W02, TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Student zna zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej TCH1A_W05 Prezentacja,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność pracy w zespole, w którym w ramach prac Koła potrafi przygotować prezentację na Sesję Kół Naukowych TCH1A_U05, TCH1A_U02, TCH1A_U06 Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi przekazać informacje o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych w sposób powszechnie zrozumiały oraz nadać im odpowiednią formę Prezentacja
M_K002 Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student na podstawie posiadanej wiedzy umie zaplanować i wykonac eksperyment z zakresu technologii chemicznej - - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność pracy w zespole, w którym w ramach prac Koła potrafi przygotować prezentację na Sesję Kół Naukowych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przekazać informacje o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych w sposób powszechnie zrozumiały oraz nadać im odpowiednią formę - - - - - - + - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (30h):

Student działa w Kole Naukowym wykonując projekty, analizy laboratoryjne, biorąc czynny udział w różnego rodzaju projektach,szkoleniach, seminariach realizowanych w Uczelni i poza Uczelnią. Uczestniczy w przygotowaniach publikacji, w obozach naukowych, festiwalach naukowycyh, promocjach naukowych Wydziału i Uczelni. Podnosi swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wystawiana zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH przez Opiekuna Koła Naukowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Czasopisma naukowe
2.Materiały konferencyjne
3.Przepisy prawne i normy przedmiotowe

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Moduł formalnie może zostać zaliczony po każdym semestrze studiów pierwszego lub drugiego stopnia, na postawie czynnego udziału (prezentacja) w Sesji Kół Naukowych
2. Moduł zalicza Prodziekan ds. Kształcenia na pisemny wniosek Opiekuna Koła Naukowego