Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Aparatura procesowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-702-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Vogt Elżbieta (vogt@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter poznawczo-praktyczny. Student poznaje podstawowe rozwiązania konstrukcyjne aparatury chemicznej oraz procedury obliczeniowe.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie zasady związane z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych TCH1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
M_W002 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technologii chemicznej TCH1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
M_W003 Student wie jak scharakteryzować i dobrać materiały konstrukcyjne stosowane do budowy aparatury procesowej. TCH1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
M_W004 Student zna i rozumie zasady związane z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych TCH1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować prostą aparaturę chemiczną, proces technologiczny. TCH1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
M_U002 Student potrafi planować i realizować samouczenie się przez całe życie w oparciu o literaturę fachową oraz źródła internetowe TCH1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
M_U003 Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia projektowe konstrukcji maszyn i aparatów dla wybranych linii technologicznych. TCH1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zasady związane z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych - - - + + - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technologii chemicznej - - - + + - - - - - -
M_W003 Student wie jak scharakteryzować i dobrać materiały konstrukcyjne stosowane do budowy aparatury procesowej. - - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie zasady związane z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować prostą aparaturę chemiczną, proces technologiczny. - - - + + - - - - - -
M_U002 Student potrafi planować i realizować samouczenie się przez całe życie w oparciu o literaturę fachową oraz źródła internetowe - - - + + - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia projektowe konstrukcji maszyn i aparatów dla wybranych linii technologicznych. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych - - - + + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (20h):

1. Budowa, zasada dziania, charakterystyczne parametry pracy, regulowanie typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej:
– przenośniki,
– pompy i sprężarki,
– zbiorniki magazynowe,
– dozowniki,
– urządzenia do rozdrabniania i przesiewania,
– aglomeracja,
– mieszadła i mieszalniki,
– urządzenia do rozdzielania mieszanin niejednorodnych,
– absorbery,
– aparaty do destylacji i rektyfikacji,
– piece,
– wyparki, baterie wyparne,
– krystalizatory,
– ekstraktory, kolumny ekstrakcyjne,
– suszarki,
– aparaty do wymiany ciepła,
– kompensatory ciepła.
2. Dobór aparatów dla wybranych linii technologicznych,
3. Dobór podstawowych materiałów konstrukcyjnych dla urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej
4. Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia projektowe (20h):

Wybrane zagadnienia obliczeniowe z zakresu projektowania podstawowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej: urządzenia do rozdrabniania, mieszalniki i mieszadła, aparaty do rozdzielania mieszanin niejednorodnych, wymienniki ciepła, wyparki, aparaty do destylacji i rektyfikacji, absorbery, adsorbery. Dobór aparatów. Zajęcia projektowe ukierunkowane są na 3 bloki tematyczne w ramach istniejących specjalności.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z konwersatorium (K) i ćwiczeń projektowych (P) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. Szczegółowe zasady oceny omawiane są na zajęciach wstępnych.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·K + 0,5·w·P
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Warunkiem uczestnictwa w przedmiocie jest zaliczenie przed rozpoczęciem kursu następujących przedmiotów: chemia ogólna, matematyka.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H. Błasiński, B. Młodziński, Aparatura przemysłu chemicznego, WNT, W-wa 1983.
2. J. Warych. Aparatura chemiczna i procesowa. Oficyna Wydawnicza PW 2004.
4. J. Pigoń, Aparatura chemiczna, PWN, W-wa 1983.
5. J. Pigoń, Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej (część I, II), PWN W-wa 1983.
6. Z. Osiński, Podstawy konstrukcji maszyn, PWN W-wa 2010.
7. M.E. Nizgodziński, T. Nizgodziński, Wytrzymałość materiałów, PWN W-wa 1979.
8. A. Jakubowicz, Z. Orłoś, Wytrzymałość materiałów, WNT , 1972.
9. Z. Osiński, W. Bojan, T. Szucki, Podstawy Konstrukcji Maszyn, PWN, W-Wa 1986.
10. R. Matejski, J. Pikoń, Tablice do projektowania aparatury chemicznej (część I-III), skrypt PK, Kraków 1974.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B. Buczek, P. Zabierowski, Confined fluidization of fines in fixed bed of coarse particles, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 37, 4, 545–557, 2016
B. Buczek, P. Zabierowski, Hydrodynamika fluidyzacji w złożu stacjonarnym o różnym kształcie ziaren , Przemysł Chemiczny, 94, 11, 1977–1981, 2015
B. Buczek, Analysis of spent active coke properties by spouted bed technique, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 34, 3, 415–421, 2013
E. Vogt, Hydrofobizacja pyłu wapiennego za pomocą par kwasu stearynowego, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 6, 12-15, 2011
E. Vogt, Effects of commercial modifiers on flow properties of hydrophobized limestone powders, Polish Journal of Environmental Studies, 22, 4, 1213–1218, 2013
P. Ziemiański,, M. Bałys, J. Szczurowski, Nadkrytyczne izotermy adsorpcji metanu na mikroporowatych węglach aktywnych, Przemysł Chemiczny, 96, 4 , 2017, 880-3

Informacje dodatkowe:

Brak