Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia chemiczna nieorganiczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-703-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Baran Paweł (baranp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw technologii chemicznej oraz przygotowuje do rozwiązywania zagadnień inżynierskich związanych z realizacją procesów i operacji jednostkowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw technologii chemicznej, a w szczególności: · rozumie cele i zadania technologii chemicznej; · wymienia i definiuje zasady technologiczne; · zna surowce pierwotne i wtórne dla potrzeb syntezy chemicznej; · zna i charakteryzuje wybrane procesy i technologie przemysłu chemii organicznej i nieorganicznej. TCH1A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna zasady bilansowania procesów technologicznych. Zna i definiuje podstawowe procesy jednostkowe występujące w przemyśle chemicznym. TCH1A_W07, TCH1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność wyszukiwania informacji w zakresie kierunków rozwoju współczesnej technologii chemicznej. Potrafi w sposób zwięzły i czytelny przedstawić zdobytą wiedzę w formie prezentacji multimedialnej. TCH1A_U02, TCH1A_U06, TCH1A_U08, TCH1A_U07 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student posiada umiejętność analizy procesów technologicznych. Potrafi zaproponować dobór odpowiednich surowców stosowanych w technologii chemicznej z uwzględnieniem wymaganego stopnia czystości. Posługuje się wiedzą chemiczna w ocenie możliwości realizacji procesu w skali technologicznej TCH1A_U04, TCH1A_U07, TCH1A_U03 Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze argumentować swoje zdanie w oparciu o własną wiedzę i doświadczenia TCH1A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole analizującym problemy projektowe oraz kreatywnie planować sposób przekazania/ilustracji wiedzy i informacji. TCH1A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw technologii chemicznej, a w szczególności: · rozumie cele i zadania technologii chemicznej; · wymienia i definiuje zasady technologiczne; · zna surowce pierwotne i wtórne dla potrzeb syntezy chemicznej; · zna i charakteryzuje wybrane procesy i technologie przemysłu chemii organicznej i nieorganicznej. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady bilansowania procesów technologicznych. Zna i definiuje podstawowe procesy jednostkowe występujące w przemyśle chemicznym. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność wyszukiwania informacji w zakresie kierunków rozwoju współczesnej technologii chemicznej. Potrafi w sposób zwięzły i czytelny przedstawić zdobytą wiedzę w formie prezentacji multimedialnej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność analizy procesów technologicznych. Potrafi zaproponować dobór odpowiednich surowców stosowanych w technologii chemicznej z uwzględnieniem wymaganego stopnia czystości. Posługuje się wiedzą chemiczna w ocenie możliwości realizacji procesu w skali technologicznej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze argumentować swoje zdanie w oparciu o własną wiedzę i doświadczenia + - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole analizującym problemy projektowe oraz kreatywnie planować sposób przekazania/ilustracji wiedzy i informacji. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

 1. Cele i zadania technologii chemicznej. Zasady technologiczne.
 2. Surowce pierwotne i wtórne dla potrzeb syntezy chemicznej.
 3. Podstawowe procesy jednostkowe w technologii chemicznej.
 4. Gaz syntezowy jako surowiec do dalszych syntez.
 5. Wodór.
 6. Wybrane procesy technologiczne przemysłowej syntezy nieorganicznej (m. in. synteza amoniaku, kwasu azotowego V, mocznika, kwasu siarkowego VI, kwasu fosforowego V, NaOH, wybrane technologie przemysłu nawozowego, otrzymywanie aluminium, procesy technologiczne w przeróbce rud miedzi).

Ćwiczenia projektowe (10h):

Symbole graficzne aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego.
Obliczenia procesowe wybranych procesów technologii nieorganicznej i organicznej.
Rozwiązywania zagadnień inżynierskich związanych z realizacją procesów i operacji jednostkowych z naciskiem na:

 • bilansowanie procesów technologicznych,
 • elementy bezpośrednio związane z ochroną środowiska,
 • aspekty ekonomiczne rozważanych koncepcji.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Zespołowe prezentacje multimedialne w zakresie wybranych tematów, np:

 1. Technologia produkcji papieru;
 2. Procesy elektrolityczne w technologii chemicznej;
 3. Ekstrakcja superkrytyczna;
 4. Silikony- otrzymywanie i zastosowanie;
 5. Wybrane zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju współczesnej technologii chemicznej;
 6. Tematy zaproponowane przez studenta z zakresu technologii chemicznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć seminaryjnych jest wygłoszenie referatu i zaliczenie kolokwium z zagadnień poruszanych podczas zajęć.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych są pozytywne oceny z kolokwium i zadanego projektu.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń seminaryjnych i projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń projektowych (P) i zajęć seminaryjnych (S) oraz z egzaminu (E) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:

OK = 0,52·w·E + 0,29·w·P + 0,19·w·S

w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach seminaryjnych i projektowych jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwioną nieobecność można odrobić na zajęciach w innej grupie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, fizycznej termodynamiki oraz inżynierii chemicznej i procesowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. K H. Buechel, Industrial inorganic chemistry. New York: VCH, 2000.
 2. P. Wieseman, Zarys przemysłowej chemii organicznej. WNT, Warszawa 1976.
 3. E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych. WNT, Warszawa 2008.
 4. M. Taniewski, Technologia chemiczna – surowce. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 5. K.Weissemel, H.-J.Arpe, Industrial organic chemistry. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1993.
 6. J. Kępiński, K. Kałucki, I. Pollo, Technologia chemiczna nieorganiczna. PWN Warszawa, 1984.
 7. J. Molenda, Technologia chemiczna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Baran, P.; Zarębska, K., Kanciruk, A., Nazarko, M., Obal, M. Przem. Chem. 2017, 96 (9), 1923-1926.
Baran, P.; Krzak, M.; Zarebska, K.; Szczurowski, J.; Zmuda, W. A. Przem. Chem. 2016, 95 (6), 1164–1166.
Baran, P.; Zarębska, K.; Czuma, N. Environ. Monit. Assess. 2016, 188 (7), 1–11.
Baran, P.; Buczek, B. Przem. Chem. 2015, 94 (3), 328–330.
Baran, P.; Zarębska, K.; Czuma, N. Przem. Chem. 2015, 94 (2), 221–224.
Wdowin, M.; Baran, P.; Panek, R.; Zarebska, K.; Franus, W. Rocz. Ochr. Sr. 2015, 17 (2), 1306–1319.
Baran, P.; Zarebska, K.; Nodzeński, A. J. Earth Sci. 2014, 25 (4), 719–726.
Baran, P.; Rogozinska, J.; Zarebska, K.; Porada, S. Przem. Chem. 2014, 93 (12), 2008–2012.
Baran, P.; Zarębska, K.; Krzystolik, P.; Hadro, J.; Nunn, A. J. Sustain. Min. 2014, 13 (2), 22–29.

Informacje dodatkowe:

Brak