Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia chemiczna organiczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-704-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Baran Paweł (baranp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw technologii chemicznej oraz przygotowuje do rozwiązywania zagadnień inżynierskich związanych z realizacją procesów i operacji jednostkowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw technologii chemicznej, a w szczególności: · rozumie cele i zadania technologii chemicznej; · wymienia i definiuje zasady technologiczne; · zna surowce pierwotne i wtórne dla potrzeb syntezy chemicznej; · zna i charakteryzuje wybrane procesy i technologie przemysłu chemii organicznej. TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student zna zasady bilansowania procesów technologicznych. Zna i definiuje podstawowe procesy jednostkowe występujące w przemyśle chemicznym. TCH1A_W07, TCH1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność analizy procesów technologicznych. Potrafi zaproponować dobór odpowiednich surowców stosowanych w technologii chemicznej z uwzględnieniem wymaganego stopnia czystości. Posługuje się wiedzą chemiczna w ocenie możliwości realizacji procesu w skali technologicznej TCH1A_U04, TCH1A_U07, TCH1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U002 Student posiada umiejętność wyszukiwania informacji w zakresie kierunków rozwoju współczesnej technologii chemicznej. Potrafi w sposób zwięzły i czytelny przedstawić zdobytą wiedzę w formie prezentacji multimedialnej. TCH1A_U02, TCH1A_U06, TCH1A_U08, TCH1A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze argumentować swoje zdanie w oparciu o własną wiedzę i doświadczenia TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole analizującym problemy projektowe oraz kreatywnie planować sposób przekazania/ilustracji wiedzy i informacji. TCH1A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw technologii chemicznej, a w szczególności: · rozumie cele i zadania technologii chemicznej; · wymienia i definiuje zasady technologiczne; · zna surowce pierwotne i wtórne dla potrzeb syntezy chemicznej; · zna i charakteryzuje wybrane procesy i technologie przemysłu chemii organicznej. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady bilansowania procesów technologicznych. Zna i definiuje podstawowe procesy jednostkowe występujące w przemyśle chemicznym. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność analizy procesów technologicznych. Potrafi zaproponować dobór odpowiednich surowców stosowanych w technologii chemicznej z uwzględnieniem wymaganego stopnia czystości. Posługuje się wiedzą chemiczna w ocenie możliwości realizacji procesu w skali technologicznej - - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność wyszukiwania informacji w zakresie kierunków rozwoju współczesnej technologii chemicznej. Potrafi w sposób zwięzły i czytelny przedstawić zdobytą wiedzę w formie prezentacji multimedialnej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze argumentować swoje zdanie w oparciu o własną wiedzę i doświadczenia + - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole analizującym problemy projektowe oraz kreatywnie planować sposób przekazania/ilustracji wiedzy i informacji. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

 1. Cele i zadania technologii chemicznej. Zasady technologiczne.
 2. Surowce pierwotne i wtórne dla potrzeb syntezy chemicznej.
 3. Podstawowe procesy jednostkowe w technologii chemicznej.
 4. Gaz syntezowy jako surowiec do dalszych syntez.
 5. Wodór.
 6. Wybrane procesy technologiczne przemysłowej syntezy organicznej

Ćwiczenia projektowe (10h):

Symbole graficzne aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego.
Obliczenia procesowe wybranych procesów technologii nieorganicznej i organicznej.
Rozwiązywania zagadnień inżynierskich związanych z realizacją procesów i operacji jednostkowych z naciskiem na:

 • bilansowanie procesów technologicznych,
 • elementy bezpośrednio związane z ochroną środowiska,
 • aspekty ekonomiczne rozważanych koncepcji.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Zespołowe prezentacje multimedialne w zakresie wybranych tematów, np:
Polimery (PE, PP, PCV, PS, poliamidy i poliuretany);

 1. Procesy fermentacyjne i mikrobiologiczne w technologii browarniczej oraz produkcji wina;
 2. Wykorzystanie etylenu, propylenu, BTX w procesach technologii chemicznej;
 3. Technologia produkcji opon samochodowych;
 4. Kauczuki syntetyczne oraz lateks jako źródło kauczuku naturalnego;
 5. Wybrane zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju współczesnej technologii chemicznej;
 6. Tematy zaproponowane przez studenta z zakresu technologii chemicznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć seminaryjnych jest wygłoszenie referatu i zaliczenie kolokwium z zagadnień poruszanych podczas zajęć.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych są pozytywne oceny z kolokwium i zadanego projektu.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń seminaryjnych i projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń projektowych (P) i zajęć seminaryjnych (S) oraz z egzaminu (E) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,52·w·E + 0,29·w·P + 0,19·w·S
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach seminaryjnych i projektowych jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwioną nieobecność można odrobić na zajęciach w innej grupie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, fizycznej termodynamiki oraz inżynierii chemicznej i procesowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. K H. Buechel, Industrial inorganic chemistry. New York: VCH, 2000.
 2. P. Wieseman, Zarys przemysłowej chemii organicznej. WNT, Warszawa 1976.
 3. E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych. WNT, Warszawa 2008.
 4. M. Taniewski, Technologia chemiczna – surowce. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 5. K.Weissemel, H.-J.Arpe, Industrial organic chemistry. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1993.
 6. J. Kępiński, K. Kałucki, I. Pollo, Technologia chemiczna nieorganiczna. PWN Warszawa, 1984.
 7. J. Molenda, Technologia chemiczna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Baran, P.; Zarębska, K., Kanciruk, A., Nazarko, M., Obal, M. Przem. Chem. 2017, 96 (9), 1923-1926.
Baran, P.; Krzak, M.; Zarebska, K.; Szczurowski, J.; Zmuda, W. A. Przem. Chem. 2016, 95 (6), 1164–1166.
Baran, P.; Zarębska, K.; Czuma, N. Environ. Monit. Assess. 2016, 188 (7), 1–11.
Baran, P.; Buczek, B. Przem. Chem. 2015, 94 (3), 328–330.
Baran, P.; Zarębska, K.; Czuma, N. Przem. Chem. 2015, 94 (2), 221–224.
Wdowin, M.; Baran, P.; Panek, R.; Zarebska, K.; Franus, W. Rocz. Ochr. Sr. 2015, 17 (2), 1306–1319.
Baran, P.; Zarebska, K.; Nodzeński, A. J. Earth Sci. 2014, 25 (4), 719–726.
Baran, P.; Rogozinska, J.; Zarebska, K.; Porada, S. Przem. Chem. 2014, 93 (12), 2008–2012.
Baran, P.; Zarębska, K.; Krzystolik, P.; Hadro, J.; Nunn, A. J. Sustain. Min. 2014, 13 (2), 22–29.

Informacje dodatkowe:

Brak