Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody komputerowe w technologii paliw
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-706-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Bałys Mieczysław (balys@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter poznawczo-praktyczny. Student poznaje dostępne oprogramowanie z zakresu chemii i technologii chemicznej; nabywa umiejętności posługiwania się nim.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student nabywa wiedzę w zakresie:- Dostępnego na rynku oprogramowania z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej- Możliwości zastosowania specjalistycznego oprogramowania do rozwiązywania zagadnień z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej- Sposobu rozwiązywania zadań inżynierskich w obszarze chemii i technologii chemicznej metodami komputerowymi TCH1A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi:- W sposób kompetentny posługiwać się poznanym softwarem- Rozwiązać postawione przed nim zadanie za pomocą poznanego narzędzia (programu) TCH1A_U04, TCH1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student umie:- Zaproponować i wykorzystać poznane programy do rozwiązania postawionych przed nim prostych prac z zakresu chemii i technologii chemicznej- posługiwać się poznaną wiedzą inżynierską w różnych problemach technicznych i technologicznych TCH1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi:- współpracować w grupie w celu realizacji postawionego zadania- stale samodzielnie się uczyć i podnosić umiejętności oraz inspirować i wspomagać innych w tym procesie TCH1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzę w zakresie:- Dostępnego na rynku oprogramowania z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej- Możliwości zastosowania specjalistycznego oprogramowania do rozwiązywania zagadnień z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej- Sposobu rozwiązywania zadań inżynierskich w obszarze chemii i technologii chemicznej metodami komputerowymi + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi:- W sposób kompetentny posługiwać się poznanym softwarem- Rozwiązać postawione przed nim zadanie za pomocą poznanego narzędzia (programu) - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie:- Zaproponować i wykorzystać poznane programy do rozwiązania postawionych przed nim prostych prac z zakresu chemii i technologii chemicznej- posługiwać się poznaną wiedzą inżynierską w różnych problemach technicznych i technologicznych - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi:- współpracować w grupie w celu realizacji postawionego zadania- stale samodzielnie się uczyć i podnosić umiejętności oraz inspirować i wspomagać innych w tym procesie - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1.Przegląd programów chemicznych.
2.Komputerowe systemy do wspomagania identyfikacji, opisu budowy, reprezentacji i wizualizacji związków chemicznych. Formaty struktur chemicznych. Software dedykowany tym zagadnieniom
3.Elementy modelowania i symulacji procesów technologii chemicznej. Reakcja chemiczna, uogólnione równanie reakcji, równania reakcji dla reaktora.
4.Komputerowe wspomaganie projektowania procesów chemicznych i aparatów przemysłu chemicznego, przegląd i omówienie dostępnego oprogramowania, symulatory procesowe (typu: Aspen Plus, ChemCad, DESIGN II, ChemSep…).
5.Wstęp do ChemCada.
6.Chemiczne bazy danych.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

1.Poznanie środowiska i możliwości dostępnych wybranych pakietów programowych (aktualnie ChemSketch, ISISDRAW, KnowItAll, ChemSep, ChemCad) w zakresie dostępnej licencji
2.Samodzielna praca w tych programach – rozwiązanie (wykonanie) postawionych prostych zadań
3.Wykonanie elementarnego zadania złożonego pozwalającego na uzyskanie kompleksowych rezultatów (przenoszenie wyników pomiędzy programami, porównanie wyników uzyskanych z różnych programów; porównanie z danymi literaturowymi)
4.Prosta symulacja procesu jednostkowego (aparatu) w symulatorze procesowym

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student uczestniczy aktywnie w zajęciach poprzez rozwiązywanie postawionych mu zadań z pomocą narzędzi komputerowych (programów). Bierze tez udział w dyskusji podczas ich rozwiązywania. Zadania sa oceniane. Ocena z ćwiczeń to średnia ocen z zadań. W przypadku opóźnień lub zaległości student może rozwiązać zadanie w domu (programy freewarowe) lub w bibliotece (ChemCad)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z ćwiczeń laboratoryjnych C:
OK = C

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności. W przypadku nieobecności na 1/2 zajęć nie ma możliwości uzyskania zaliczenia. Szczegółowe wymogi dotyczące wyrównywania zaległości zostaną przekazane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zakończony podstawowy kurs z zakresu chemii oraz i z procesów wymiany ciepła, masy i pędu chemicznej na poziomie wyższym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.J. Ingham et al.: „Chemical Engineering Dynamics – Modelling with PC Simulation”
2.A. L. Myers: „Obliczenia komputerowe w inżynierii chemicznej”
3.W. L. Luyben: „Modelowanie i sterowanie procesów przemysłu chemicznego”
4.Chemcad x.x – aktualna instrukcja obsługi (dostarczana przez prowadzącego zajęcia)
5.Materiały zalecane przez producenta oprogramowania, helpy, aktualne instrukcje obsługi (udostępniane w miarę możliwości przez prowadzącego zajęcia)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. E. BRODAWKA, M. R. BAŁYS, Dynamiczna symulacja dwuetapowej destylacji w ramach koncepcji Przemysł 4. 0, Przem. Chem. 2018, 97(3), 416–419
2. E. Brodawka, M. R. Bałys, Optimization of purification and raw material losses in the processes of biogas usage for energy, W : Książka artykułów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla Doktorantów, Łódź : Wydawnictwo Fundacji Promovendi, 2018. S. 27–35.
3.E. Wolak The cooling effect by adsorption-desorption cycles, Energy and fuels, E3S Web of Conferences, 2017 vol. 14 art. no. 01052, s. 1–10.
4. P. Ziemiański, M.R. BAŁYS, J SZCZUROWSKI, Nadkrytyczne izotermy adsorpcji metanu na mikroporowatych węglach aktywnych, Przem. Chem. 201, 96(4), 880–883
5. T. Topór, A. Derkowski, P. Ziemiański, J. SZCZUROWSKI, D. K. McCarty The effect of organic matter maturation and porosity evolution on methane storage potential in the Baltic Basin (Poland) shale-gas reservoir, International Journal of Coal Geology, 2017 vol. 180, s. 46–56.
E. Wolak, M. Bałys, udział w ChemCad WorkShop Poznań 2010 i Poznań 2016
E. Wolak, M. Bałys, J. Szczurowski udział w CHEMCAD Advanced Workshop Warszawa 2017

Informacje dodatkowe:

Brak