Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Surowce energetyczne gazowe i ich przetwarzanie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-708-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Porada Stanisław (porada@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące paliw gazowych, ich pozyskiwania, charakterystyki, zastosowania

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie właściwości fizykochemicznych, klasyfikacji oraz produkcji, pozyskiwania i oczyszczania paliw gazowych TCH1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna podstawy transportu i magazynowania paliw gazowych TCH1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie analizy składu paliw gazowych TCH1A_W02 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać informacje o paliwach gazowych do zastosowania ich w określonych technologiach TCH1A_U05, TCH1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student posiada umiejętność wyznaczania podstawowych parametrów jakościowych paliw gazowych TCH1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student posiada umiejętność przygotowania i przeprowadzenia doświadczenia, oraz opracować uzyskane wyniki i na ich podstawie sformułować poprawne wnioski TCH1A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
55 20 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie właściwości fizykochemicznych, klasyfikacji oraz produkcji, pozyskiwania i oczyszczania paliw gazowych + + + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy transportu i magazynowania paliw gazowych + + - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie analizy składu paliw gazowych - + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać informacje o paliwach gazowych do zastosowania ich w określonych technologiach + + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność wyznaczania podstawowych parametrów jakościowych paliw gazowych + + - - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność przygotowania i przeprowadzenia doświadczenia, oraz opracować uzyskane wyniki i na ich podstawie sformułować poprawne wnioski - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe - + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 55 godz
Przygotowanie do zajęć 0 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1. Podstawowe parametry jakościowe gazów palnych – gęstość, ciepło spalania i wartość opalowa, wilgotność, temperatura i granice zapłonu,
2. Spalanie i kryteria wymienności,
3. Klasyfikacja paliw gazowych,
4. Powstawanie i eksploatacja złóż gazu ziemnego,
5. Gaz ziemny w złożach niekonwencjonalnych
6. Oczyszczanie gazu ziemnego,
7. Gaz ziemny skroplony LNG i gaz ziemny sprężony CNG,
8. Gaz skroplony węglowodorowy LPG,
9. Transport gazu,
10. Magazynowanie gazu,

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Równania stanu gazu wykorzystywane do obliczania parametrów fizykochemicznych gazów wieloskładnikowych.
2. Gazy rzeczywiste: przeliczanie składu, parametry gazów wieloskładnikowych (parametry krytyczne, współczynnik ściśliwości, lepkość, gęstość itp.).
3. Zmiana parametrów fizykochemicznych podczas zmiany warunków ciśnieniowo-temperaturowych (przepływ gazu w gazociągu, redukcja ciśnienia – efekt Joula-Thomsona).
4. Parametry gazów ciekłych C3-C4 (prężność par, skład fazy ciekłej i gazowej, gęstość fazy ciekłej, pary nasyconej, wydajność odparowania).
5. Obliczanie zapotrzebowania na gaz i jednostkowego zużycia gazu.
6. Podstawy obliczania gazociągów niskiego ciśnienia.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

1. Oznaczanie wilgotności gazu metodą wagową oraz wilgotności powietrza.
2. Oznaczanie gęstości gazu metodą Schillinga-Panertza.
3. Oznaczanie stopnia nawonienia gazu ziemnego metodą chromatograficzną oraz metodą organoleptyczną.
4. Analiza składu gazu ziemnego metodą chromatograficzną.
5. Pobieranie próbek gazu oraz sprawdzenie dokładności wskazań gazomierza.
6. Analiza parametrów gazu ziemnego z wykorzystaniem Wobbometru.
7. Oznaczanie granic palności oraz normalnej szybkości spalania gazu ziemnego (aparat Dommera).
8. Oznaczanie sprawności kotła z otwartą komorą spalania.
9. Oznaczanie sprawności kotła z zamkniętą komorą spalania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń audytoryjnych ©, ćwiczeń laboratoryjnych (L) oraz z egzaminu (E) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,6·w·E + 0,2·w·C + 0,2·w·L
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Molenda: Gaz ziemny: surowiec i paliwo, WNT Warszawa 1996,
2. J. Molenda, K. Steczko: Ochrona Środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu, WNT Warszawa 2000,
3. K. Bąkowski: Sieci i instalacje gazowe, WNT Warszawa 2002,
4. S. Mokhatab, W.A. Poe, J.G. Speight: Handbook of natural gas transmission and processing
5. A. Barczyński, T. Podziemski: Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, użytkowanie, Wydawnictwo Centrum Szkolenia Gazownictwa, Warszawa 2002,
6. K. Kogut, K. Bytnar: Obliczanie sieci gazowych, tom I i II, UWND AGH, Kraków 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak