Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym UE
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-709-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Drygaś Mariusz (madrygas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student zapoznaje się z zagrożeniami związanymi z eksploatacją instalacji w przemyśle chemicznym, poznaje zasady transportu i przechowywania substancji niebezpiecznych oraz najważniejsze akty prawne regulujące działalność zakładów przemysłowych na terenie UE. Poznaje metody identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz zasady zarządzania jakością produkcji. Analiza wypadków i katastrof przemysłowych umożliwia poznanie przyczyn wypadków i zapobieganie im w przyszłości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw funkcjonowania zarówno instalacji chemicznych nieorganicznych jak i organicznych a w szczególności zna: - kryteria klasyfikacji instalacji technologicznych pod względem zagrożeń - potrafi zaplanować sposoby przechowywania i transportu substancji niebezpiecznych - student potrafi wykorzystać przepisy prawne Polski i UE do stworzenia wytycznych co do projektowania ZZR i ZDR TCH1A_W01, TCH1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W002 Student zna zasady tworzenia dla środowiska „przyjaznych” instalacji przemysłowych oraz minimalizacji ich negatywnego wpływu. TCH1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W003 Student wie jak prawidłowo wykorzystywać w swojej działalność karty charakterystyki substancji niebezpiecznych TCH1A_W01, TCH1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W004 Student wie jak należy zarządzać jakością produkcji w zakładach przemysłu chemicznego oraz potrafi stosować wybrane metody kontroli. TCH1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi biegle korzystać z danych literaturowych oraz z najnowszych opracowań wykonanych przez specjalistyczne laboratoria badawcze TCH1A_U08, TCH1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi w miarę możliwość dokonać oceny zagrożenia na stanowiskach pracy oraz prawidłowo dobrać systemy zabezpieczeń, konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy bezpieczeństwa TCH1A_U07, TCH1A_U05 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student potrafi aktywnie współpracować w grupie robiąc tzw. burzę mózgów”, potrafi dokonać analizy zagrożeń zarówno ze strony środowiska naturalnego jak i instalacji przemysłowej TCH1A_U02, TCH1A_U07 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje TCH1A_K02, TCH1A_K01 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw funkcjonowania zarówno instalacji chemicznych nieorganicznych jak i organicznych a w szczególności zna: - kryteria klasyfikacji instalacji technologicznych pod względem zagrożeń - potrafi zaplanować sposoby przechowywania i transportu substancji niebezpiecznych - student potrafi wykorzystać przepisy prawne Polski i UE do stworzenia wytycznych co do projektowania ZZR i ZDR + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady tworzenia dla środowiska „przyjaznych” instalacji przemysłowych oraz minimalizacji ich negatywnego wpływu. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student wie jak prawidłowo wykorzystywać w swojej działalność karty charakterystyki substancji niebezpiecznych + - - - - + - - - - -
M_W004 Student wie jak należy zarządzać jakością produkcji w zakładach przemysłu chemicznego oraz potrafi stosować wybrane metody kontroli. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi biegle korzystać z danych literaturowych oraz z najnowszych opracowań wykonanych przez specjalistyczne laboratoria badawcze - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi w miarę możliwość dokonać oceny zagrożenia na stanowiskach pracy oraz prawidłowo dobrać systemy zabezpieczeń, konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy bezpieczeństwa + - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi aktywnie współpracować w grupie robiąc tzw. burzę mózgów”, potrafi dokonać analizy zagrożeń zarówno ze strony środowiska naturalnego jak i instalacji przemysłowej + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Zagrożenia w przemyśle chemicznym – pojęcia podstawowe.
2. Systemy ratownictwa w Polsce
3. Struktura organizacyjna ratownictwa w Polsce.
4. Dyrektywy SEVESO I i SEVESO II
5. Prawo ochrony środowiska.
6. Ocena zagrożeń w zakładach zwiększonego i dużego ryzyka.
7. Podstawy prawne funkcjonowania zakładów chemicznych.
8. Metody oceny zagrożeń.
9. Prezentacja i analiza największych katastrof.
10. Zakres stosowania Prawa Ochrony środowiska.
11. Podstawy przygotowania raportu bezpieczeństwa.
12. Podstawy przygotowania planów operacyjno – ratowniczych.
13. Metody oceny zagrożeń na stanowiskach pracy.

Zajęcia seminaryjne (15h):

1. Norma PN-EN 14121-1:2008 Maszyny – Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka.
2. PN-EN 1710+A1:2008 Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
3. Ocena ryzyka zawodowego zasady podstawowe – dokumentacja.
4. Metoda Risk Score oceny ryzyka zawodowego.
5. PN-92/N-1255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.; PN-N-01256-4: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe; PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa; PN-92/N-1256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja; PN-N-01256-3/Az2: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
6. Wymagania prawne i warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych, niebezpiecznych.
7. Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych.
8. Urząd Dozoru Technicznego i rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
9. Metody i urządzenia zabezpieczające zbiorniki paliw przed awarią.
10. Zapobieganie poważnym awariom i katastrofom wg Dyrektywy Seveso II i Prawa Ochrony Środowiska (PL).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na zajęciach (z wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim) oraz pozytywne oceny z zajęć seminaryjnych i kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = w * 0,5 * ocena z kolokwium + 0,5 * ocena z zajęć seminaryjnych

w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Braki i zaległości związane z nieobecnością studenta na zajęciach uzupełniane są w ramach konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student uzyskał pozytywną ocenę końcową (OK) z przedmiotu: “Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wydawnictwa i publikacje CIOP
2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. (Dz. U. Nr 120, poz. 1021)
3. USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)
4. Dyrektywa Seveso II 96/82/EEC z dnia 9.12.1996, (OJ nr L 10 z dn. 14.01.1997) o kontroli zagrożeń poważnymi wypadkami
5. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
6. M. Ryng – Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym – poradnik.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak