Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Surface engineering, recent technology and analytical techniques
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-005-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student:
- poznaje techniczną terminologię angielską z zakresu inżynierii powierzchni i analitycznych metod powierzchniowych.
- poznaje najnowsze trendy w zakresie technik obróbki powierzchni i wytwarzania powłok
- poznaje techniki analityczne dedykowane do analizy powierzchni jak XPS, IR, Raman, SIMS
- poznaje ogólne zasady interpretacji wyników

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie 1. Jakie są trendy w zakresie inżynierii powierzchni 2. Jakie narzędzia analityczne są odpowiednie do analizy powierzchi 3. Zna podstawowe słownictwo angielskie z zakresu inżynierii powierzchni TCH1A_W02, TCH1A_W03, TCH1A_W01, TCH1A_W04 Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie: - interpretować dane analityczne wybranych metod badawczych - zna zasady projektowania powłok o określonych właściwościach - zna zasady doboru materiałów powłokowych - potrafi zaproponować właściwą technikę badawczą/analityczną TCH1A_U01 Referat
M_U002 Student podnosi kwalifikacje językowe w wyniku dyskusji i przezentacji w języku angielskim TCH1A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi: - pracować w zespole - przewidzieć efekty ekologiczne i społeczne poszczególnych technologii TCH1A_K02, TCH1A_K03, TCH1A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie 1. Jakie są trendy w zakresie inżynierii powierzchni 2. Jakie narzędzia analityczne są odpowiednie do analizy powierzchi 3. Zna podstawowe słownictwo angielskie z zakresu inżynierii powierzchni - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie: - interpretować dane analityczne wybranych metod badawczych - zna zasady projektowania powłok o określonych właściwościach - zna zasady doboru materiałów powłokowych - potrafi zaproponować właściwą technikę badawczą/analityczną - - - - - + - - - - -
M_U002 Student podnosi kwalifikacje językowe w wyniku dyskusji i przezentacji w języku angielskim - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi: - pracować w zespole - przewidzieć efekty ekologiczne i społeczne poszczególnych technologii - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Zajęcia seminaryjne obejmują następujące zagadnienia:
- techniki przygotowania powierzchni
- nowoczesne techniki nakładania cienkich warstw takie jak CVD, techniki jonowe, odparowanie termiczne, zol-zel, rozpylanie w łuku elektrycznym
- techniki badawcze stosowane w analizie właściwości fizykochemicznych cienkich warstw.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez: aktywny udział studenta i opracowanie zagadnień
naukowych na seminariach oraz wykonanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej omawiającej wybrane zagadnienie z zakresu przedmiotu

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest następująco:
Ok = 0.2O+0.5P+0.3R
- U- aktywny udział w zajęciach
- P – opracowanie prezentacji multimedialnej
- R – przedstawienie prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia są obowiązkowe, dopuszczalna jest nieobecność spowodowana chorobą i wypadkami losowymi jednak nie więcej niż 2 nieobecności. W takich przypadkach student musi wykazać się wiedzą z zakresu omawianego na zajęciach w czasie jego nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura i pomoce naukowe do przygotowania referatów i prezentacji dostarcza prowadzący.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Adherence of gold layers to glass-spectroscopic studies / NOCUŃ M., JEDLIŃSKI J. // W: ECERS :
2. Amorficzne warstwy ochronne na bazie materiałów hybrydowych — Amorphous protecting coatings based on hybrid materials / Marek NOCUŃ ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2007. — 161 s.
3. Application of surface plasmon resonance to determine the refractive index of sol-gel coatings / Marek NOCUŃ, Magdalena Woźniak, Marcin ŚRODA // W: PGL’2018
4. Kompleksowa metoda doboru geometrycznych cech konstrukcyjnych i konfiguracji elektrod ulotowych elektrofiltrów przemysłowych — A complex methodology for the selection of geometric design and configuration of the corona electrode of industrial electrostatic precipitators / Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT, Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 161
5. Wprowadzenie do spektroskopii impedancyjnej w badaniach materiałów ceramicznych — [Introduction to impedance spectroscopy in ceramic materials research] / Marek NOCUŃ. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2003. — 100 s.
6. Characterisation of the tin oxide conducting film obtained by ultrasonic spray pyrolysis / Marek NOCUŃ // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2003 vol. 33 iss. 1, s. 183–190.
7. Chemical resistance of SiO2 layers obtained by the sol-gel technique on a glass substrate / Marek NOCUŃ, Marcin ŚRODA, Małgorzata CIECIŃSKA // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2015 vol. 45 no. 1, s. 125-133.

Informacje dodatkowe:

Brak