Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Open Source Applications in chemical technology
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-007-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Smoła Grzegorz (smola@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci nabywają podstawową wiedzę na temat aplikacji udostępnianych na zasadach licencji typu Open Source, które mogą stanowić alternatywę lub uzupełnienie oprogramowania komercyjnego wykorzystywanego w praktyce naukowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych w różnych dziedzinach nauki i technologii. TCH1A_W03, TCH1A_W01, TCH1A_W04 Prezentacja
M_W002 Rozumie różnice pomiędzy dostępnością do oprogramowania komercyjnego oraz oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. TCH1A_W03 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi aktywnie poszukiwać informacji niezbędnych do zastosowania w praktyce nowych, dotąd nie znanych programów komputerowych. TCH1A_U08, TCH1A_U06, TCH1A_U07 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Umie dokonać oceny przydatności oraz obszarów wykorzystania nowo poznanych programów. TCH1A_U02, TCH1A_U03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie korzyści oraz ograniczenia wynikające ze stosowania oprogramowania dostępnego na zasadach otwartych licencji. TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie podstawy filozofii rozpowszechniania programów na zasadach licencji open source. TCH1A_K02, TCH1A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych w różnych dziedzinach nauki i technologii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Rozumie różnice pomiędzy dostępnością do oprogramowania komercyjnego oraz oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi aktywnie poszukiwać informacji niezbędnych do zastosowania w praktyce nowych, dotąd nie znanych programów komputerowych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie dokonać oceny przydatności oraz obszarów wykorzystania nowo poznanych programów. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie korzyści oraz ograniczenia wynikające ze stosowania oprogramowania dostępnego na zasadach otwartych licencji. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie podstawy filozofii rozpowszechniania programów na zasadach licencji open source. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

W ramach zajęć seminaryjnych omawiane są, w formie prezentacji multimedialnych przygotowywanych przez studentów, wskazane przez prowadzącego zajęcia programy komputerowe dostępne na zasadach Open Source, przydatne w dziedzinie technologii chemicznej. Podzielone są one pod względem zastosowania na kilka grup tematycznych obejmujących między innymi: przetwarzanie danych liczbowych, przetwarzanie obrazów, obliczenia statystyczne, prezentację wyników pomiarowych oraz wizualizację danych, a także komputerowe wspomaganie projektowania, w tym także projektowania procesów chemicznych.
Prezentacja połączona z dyskusją wybranego zagadnienia daje studentom nie tylko możliwość pogłębienia własnej wiedzy ale również możliwość przedstawiania ich własnych przemyśleń oraz wniosków z użytkowania prezentowanych programów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem niezbędnym do zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wskazany przez prowadzącego zajęcia temat, udział w dyskusji dotyczącej prezentowanego tematu oraz uzyskanie pozytywnej oceny.
Uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym jest możliwe po napisaniu testu obejmującego wszystkie zagadnienia omawiane w ramach prowadzonych zajęć.
Uzyskana ocena jest ostateczna i nie podlega poprawie.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.8*ocena z prezentacji + 0.2*ocena z aktywności

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ze względu na charakter zajęć, wszelkie zaległości powstałe z powodu nieobecności na zajęciach, student musi nadrobić we własnym zakresie. Jeśli z powodu nieobecności na zajęciach nie będzie możliwe wystawienie zaliczenia, student może uzyskać ocenę na podstawie sprawdzianu obejmującego materiał omawiany na zajęciach w czasie jego nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak dodatkowych wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literature and other helpful materials depend on the chosen topic of presentation. The Internet is the main and first source of information on the examples discussed.

Useful links:

  1. https://www.google.com
  2. https://opensource.org
  3. https://opensource.com
  4. https://sourceforge.net/home.html
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak