Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Alkali Activated Binders
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-008-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z hydratacją w układach aktywowanych alkaliami oraz pokazanie różnic w stosunku do hydratacji w układzie klinkier portlandzki – woda.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Sprawdzenie wiedzy TCH1A_W01 Kolokwium
M_W002 Wiedza z zakresu hydratacji w warunkach aktywacji aklaliami TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Sprawdzenie wiedzy TCH1A_U06 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zdobywanie wiedzy TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Sprawdzenie wiedzy - - - - - + - - - - -
M_W002 Wiedza z zakresu hydratacji w warunkach aktywacji aklaliami - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Sprawdzenie wiedzy - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdobywanie wiedzy - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 6 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Alkali Activated binders

Zajęcia dotyczą nowoczesnych spoiw, głównie bezklinkierowych, otrzymywanych na drodze alkalicznej aktywacji.
Przedmiot obejmuje 15 zajęć o tematyce związanej z zagadnieniami chemii cementu, hydratacji spoiw w warunkach alkalicznej aktywacji i porównanie ich ze spoiwami tradycyjnymi.
Ważnym elementem będzie omówienie produktów hydratacji i charakterystyka różnic oraz wynikających z tych różnic właściwości stwardniałych spoiw.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz dyskusja prowadzona przez studentów i prowadzącego. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także przedstawienie różnych punktów widzenia dotyczących prezentowanych treści.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Dodatkowo studenci przygotowują i wygłaszają wystąpienie na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Według regulaminu AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie opracowania w formie pisemnej lub prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chemia Cementu; W. Kurdowski
Geopolymers: Structures, Processing, Properties and Industrial Applications; J. L. Provis, J. S. J. van Deventer

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak