Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diagramy fazowe w ceramice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-009-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach studenci zapoznają się z:
1) Fizycznym znaczeniem układów fazowy 4-składnikowych,
2) Pracom w układach zawierających roztwory stałe,
3) Bazami układów fazowych,
4) Przekrojami izotermicznymi w układach 3-składnikowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą układów fazowych wykorzystywanych w ceramice TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 student rozumie sens fizyczny diagramów fazowych i przekrojów izotermicznych TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Stdent umie odczytać infromacje zawarte w przekrojach izotermicznych TCH1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Studenyt ma potrzebę smodokształcania się w tym korzystania z fachowej literatury TCH1A_K02 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą układów fazowych wykorzystywanych w ceramice - - - - - + - - - - -
M_W002 student rozumie sens fizyczny diagramów fazowych i przekrojów izotermicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Stdent umie odczytać infromacje zawarte w przekrojach izotermicznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Studenyt ma potrzebę smodokształcania się w tym korzystania z fachowej literatury - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Przedmiot zapoznaje z podstawowymi dla ceremiki diagramami fazowymi oraz sposobami tworzenia przekrojów izotermicznych

1. Omówienie dwuskładnikowych układów fazowych
2. Omówienie trójskładnikowych układów fazowych
3. Zapoznanie się z bazami danych układów fazowych
4. Wykorzystanie bazy danych – Phase equilibria diagrams
5. Zapoznanie się z komputerowymi bazami układów fazowych
6. Samodzielne wyszukiwanie i praca z wybranymi przez studentów układami fazowymi.
7. Samodzielne wyszukiwanie i praca z wybranymi przez studentów układami fazowymi.
8. Kolokwium cząstkowe
9. Nietlenkowe układy fazowe.
10. Jakościowa i ilościowa interpretacja wybranych układów dwu i trójskładnikowych
11. Układy fazowe z roztworami stałymi – jakościowa i ilościowa interpretacja.
12. Układy fazowe czteroskładnikowe – sposoby przedstawiania i interpretacji
13. Przekroje izotermiczne.
14. Sposoby wykonywania i interpretacja jakościowa i ilościowa przekrojów izotermicznych
15. Kolokwium zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zalicznie dwóch kolokwiów.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną dwóch kolokwiów cząstkowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ukńczony kurs Chemii Krzemianów lub przedmiot obieralny Tlenkowe układy fazowe wieloskładnikowe

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Phase equilibria diagrams. American Ceramic Society
2. M. Handke, „Krystalochemia krzemianów”
3. K. Błaszczak, M. Handke, W. Stuss, „Materiały do ćwiczeń z chemii krzemianów”. Skrypt AGH.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak