Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rentgenografia w ceramice i inżynierii materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-019-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Adamczyk Anna (aadamcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Krótkie przedstawienie podstaw dyfrakcji rentgenowskiej. Możliwość zastosowania poznanej wiedzy w interpretacji dyfraktogramów rentgenowskich z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę pozwalająca mu zastosować odpowiednie oprogramowanie do analizy danych otrzymanych z pomiarów rentgenograficznych TCH1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat metod badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, ich mozliwości badawczych i ograniczeń. TCH1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaproponować właściwe metody wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie do rozwiązania problemów związanych z szeroko pojetą strukturą materiałów oraz ich składem fazowym ilościowym i/lub jakościowym. TCH1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi rozwiązywać postawione przed nim zadania samodzielnie oraz w zespole, biorąc odpowiedzialność za wspólną pracę zespołu. TCH1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę pozwalająca mu zastosować odpowiednie oprogramowanie do analizy danych otrzymanych z pomiarów rentgenograficznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat metod badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, ich mozliwości badawczych i ograniczeń. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaproponować właściwe metody wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie do rozwiązania problemów związanych z szeroko pojetą strukturą materiałów oraz ich składem fazowym ilościowym i/lub jakościowym. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi rozwiązywać postawione przed nim zadania samodzielnie oraz w zespole, biorąc odpowiedzialność za wspólną pracę zespołu. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego w badaniach ciał krystalicznych: wybrane metody – możliwości i ograniczenia

1. Podstawowe pojęcia krystalograficzne.
2. Promieniowanie X – źródło oraz zjawiska zachodzące przy przejściu pr. X przez materię.
3.Natężenie wiązki promieniowania rentgenowskiego, reguły wygaszeń, określanie typu komórek brawesowskich.
4.Teorie dyfrakcji promieni X na ciałach krystalicznych.
5.Rentgenowska Fazowa Analiza Jakościowa I- zajęcia w Pracowni Dyfrakcji Rentgenowskiej.
6.Rentgenowska Fazowa Analiza Jakościowa II- zajęcia w Pracowni Dyfrakcji Rentgenowskiej.
7.Podstawy Rentgenowskiej Fazowej Analizy Ilościowej.
8.Obliczenia parametrów sieciowych – badania roztworów stałych.
9.Od metody obracanego monokryształu do dyfraktometru czterokołowego – badania monokryształów.
10.Badania monokryształów – cd. Obliczenia wielkości krystalitów.
12.Prezentacje studentów.
13.Prezentacje studentów.
14.Prezentacje studentów.
15. Zaliczenie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to ocena z przygotowanej i przedstawionej na zajęciach prezentacji, z uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje obniżenie oceny o pół stopnia. Pięć nieobecności nieusprawiedliwionych skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw matematyki, umiejętność pracy z pakietem Office.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, „Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej”, PWN
2.Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, „Podstawy krystalografii" Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003
3.J. Chojnacki „Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej’’, PWN
4.P. Luger “Rentgenografia strukturalna monokryształów” PWN 1989
5.M. Handke, M. Rokita, A. Adamczyk „Krystalografia i krystalochemia dla ceramików” Wydawnictwa AGH 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Studenci nie muszą znać podstawowych pojęć krystalograficznych, ponieważ sa one wprowadzane na pierwszych zajęciach. Dodatkowo studenci starszych lat są już po kursie krystalografii, natomiasy studenci II roku mają zajęcia z krystalografii prowadzone równolegle z omawianym przedmiotem.