Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Open operating systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-035-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z różnymi systemami operacyjnymi i ich działaniem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wie jak działają systemy operacyjne i ich twórcy TCH1A_U07, TCH1A_W01, TCH1A_U04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi świadomie wybrać swoje komputerowe środowisko pracy TCH1A_W05, TCH1A_K03 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi sprawnie posługiwać się komputerem TCH1A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi ocenić ryzyko związane z użytkowaniem urządzeń programowalnych TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wie jak działają systemy operacyjne i ich twórcy - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi świadomie wybrać swoje komputerowe środowisko pracy - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sprawnie posługiwać się komputerem - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić ryzyko związane z użytkowaniem urządzeń programowalnych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Inne 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Dodatkowo studenci przygotowują i wygłaszają wystąpienie na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Według regulaminu AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student posiadający zaległości zgłasza się do prowadzącego zajęcia w celu ustalenia sposobu ich nadrobienia. Zwykle jest to opracowanie dodatkowego tematu, lub inna forma wyrównania braków.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Głównie strony internetowe poświęcone poszczególnym systemom operacyjnym.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak