Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-104-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Izak Piotr (izak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy i ergonomią miejsc pracy. Potrafią analizować problemy wynikające ze środowiska pracy, a także odpowiednio interpretować przepisy prawne, oceniać ryzyko zawodowe i projektować bezpieczne warunki pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe zasady w zakresie bezpieczeństwa stanowisk pracy i środowiska. TCH1A_W05 Kolokwium
M_W002 Znajomość prawa z zakresu bezpieczeństwa stanowisk pracy, budynków i środowiska. TCH1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa oraz potrafi ocenić wpływ wytwarzanych produktów na bezpieczeństwo środowiska oraz obiektów i urządzeń inżynierskich. TCH1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. TCH1A_K02, TCH1A_K03, TCH1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady w zakresie bezpieczeństwa stanowisk pracy i środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość prawa z zakresu bezpieczeństwa stanowisk pracy, budynków i środowiska. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa oraz potrafi ocenić wpływ wytwarzanych produktów na bezpieczeństwo środowiska oraz obiektów i urządzeń inżynierskich. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Tematyka wykładów

Na wykładach będą omawiane zagadnienia związane z zasadami nadzoru nad warunkami pracy, podstawowymi wymogami bezpieczeństwa dla budynków, zabezpieczaniem budynków przed pożarem, pomieszczeniami pracy, profilaktyką ochrony zdrowia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium końcowego jest obecność na wykładach. Dodatkowe punkty studenci otrzymują za aktywne uczestnictwo w dyskusji prowadzonej w trakcie wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = ocena z kolokwium końcowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na wykładach musi być usprawiedliwiona. Powstałe zaległości student wyrównuje na drodze samodzielnego studiowania odpowiednich zagadnień.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bogdan Rączkowski, BHP w praktyce, wydanie XVI, ODDK Gdańsk, 2016.
2. Ustawy i akty prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Podręczniki z zakresu zagrożeń w środowisku pracy i oceny ryzyka zawodowego.
4. Podręczniki z zakresu ergonomii miejsc pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Mechanizm działania aerozolu gaśniczego — Mechanism of fire-extinguishing aerosol’s action / Piotr IZAK, Artur Kidoń, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique ; ISSN 1895-8443. — W czasopiśmie dod. akronim: BiTP. — 2017 vol. 46 iss. 2, s. 56–71.
2) Nowe ognioodporne materiały izolacyjne w ochronie przeciwpożarowej budynków — [New fireproff insulating materials in fire safety of buildings] / Joanna MASTALSKA, Piotr IZAK // Ochrona Przeciwpożarowa ; ISSN 1644-6038. — 2013 nr 3, s. 6–8.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.