Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Proekologiczne technologie w sektorze paliwowo-energetycznym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-110-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Macherzyński Mariusz (macherzy@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot zapoznający ze ścieżką kształcenia Technologie Chemiczne w Energetyce

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia związane sektorem paliwowo-energetycznym TCH1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z technologiami proekologicznymi TCH1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie studiować i pogłębiać wiedzę na temat zagadnień przedstawionych na wykładzie TCH1A_U08 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi sam uczyć się w oparciu o literaturę fachową TCH1A_U08 Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia związane sektorem paliwowo-energetycznym + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z technologiami proekologicznymi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie studiować i pogłębiać wiedzę na temat zagadnień przedstawionych na wykładzie + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sam uczyć się w oparciu o literaturę fachową + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Przedstawienie podstaw sektora paliwowo-energetycznego z uwzględnieniem ważnych aspektów ochrony środowiska.

Technologia, a ekologia. Zagadnienia modernizacji technologii pod względem ochrony środowiska.
Emisja substancji niebezpiecznych i toksycznych. Klasyfikacja substancji oddziaływających na środowisko i toksykantów. Podstawowe problemy ekologiczne towarzyszące energetyce węglowej: wytwarzanie CO2 i innych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
Skutki degradacji środowiska przyrodniczego oraz katastrofy ekologiczne. Imisja zanieczyszczeń. Zagrożenia w środowisku pracy.
Normy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące emisji i imisji, Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (EPRTR).
Nieodnawialne surowce stałe, ciekłe i gazowe. Pozyskiwanie i wykorzystanie paliw: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, LPG, gaz ziemny.
Wstęp do technologii przeróbki surowców nieodnawialnych: odgazowanie (piroliza, koksowanie), zgazowanie i upłynnianie węgla, destylacja, rektyfikacja i inne technologie przeróbki ropy naftowej.
Paliwa pierwotne i wtórne wykorzystywane w technologii chemicznej.
Pozyskiwanie gazu syntezowego (syngaz), eteru dimetylowego (DME) i wodoru.
Działania proekologiczne towarzyszące procesom wytwarzania i przetwarzania paliw oraz występujące w technologiach wytwarzania ciepła i prądu elektrycznego: 1) Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami chemicznymi i pyłami, sekwestracji CO2, 2)Ochrona wód powierzchniowych i gleb: oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie szlamów poprodukcyjnych, 3) Odpady stałe: źródła powstawania, sposoby i metody zagospodarowania, unieszkodliwiania oraz zasady składowania. Gospodarka niskowęglowa, czyste technologie węglowe.
Radioaktywność. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Promieniotwórczość naturalna paliw stałych i popiołów. Energetyka jądrowa (paliwa jądrowe, zagrożenia w energetyce jądrowej, awarie i ich skutki).
Odnawialne źródła energii (OZE): wiatr, promieniowanie słoneczne, woda, geotermia. Energetyczne wykorzystanie odpadów. Biogaz, biomasa, biopaliwa: zasoby, źródła pozyskiwania, produkcja i wykorzystanie.
Podstawy wybranych technologii OZE: kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne, energetyka geotermalna, pompy ciepła . Technologie i materiały wodorowe, ogniwa paliwowe.
Zalety i wady omawianych technologii energii odnawialnej. Wpływ wybranych technologii OZE na środowisko przyrodnicze
Źródła pozyskiwania paliw w Polsce. Perspektywy zużycia energii i rynku paliwowego w Polsce i świecie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci są zobowiązani do udziału w 70% wykładów (7/10). W przypadku obecności na 40%-60% zajęć będą zobowiązani do napisania testu zaliczeniowego (III terminy). Osoby, które uczęszczały na mniej niż 40% wykładów nie uzyskują zaliczenia z przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Nie dotyczy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Opisane w punkcie “Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu”.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wydawnictwa Agencji Rynku Energii,
Strony internetowe: Eurostat, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (EPRTR), Portal CIRE, itp.
Czasopisma polskie: Przegląd Górniczy, Węgiel brunatny, Przegląd gazowniczy, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polityka energetyczna, Przegląd energetyczny, Rynek energii. Czasopisma zagraniczne, do których łatwo znaleźć odniesienia w artykułach z czasopism polskich.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Macherzyński M. „Redukcja emisji rtęci do środowiska –wybrane problemy w świetle badań laboratoryjnych i przemysłowych”, Wydawnictwa AGH, Rozprawy – monografie nr 330, Kraków 2018
2) Gołaś J., Macherzyński M., Górecki J., Uruski Ł., 2015. Metodologiczne aspekty oznaczania rtęci w fazie gazowej i stałej dla instalacji demonstracyjnej, w: Emisja rtęci i możliwości jej ograniczenia w polskim sektorze energetycznym: konferencja naukowo-przemysłowa,Kraków 13–14 maja 2015 r., zbiór referatów: s. 139–152. Tekst pol. i ang.
3) Gorecki J., Łoś A., Macherzyński M., Gołaś J., Burmistrz P., Borovec K. 2016. A portable, continuous system for mercury speciation in flue gas and process gases. Fuel Processing Tech., 154, pp. 44-51.
4) Radionuclides and heavy metal concentrations as complementary tools for studying the impact of industralization on the environment / Katarzyna SZARŁOWICZ, Witold RECZYŃSKI, Ryszard Misiak, Barbara KUBICA // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Print) ; ISSN 0236-5731. — 2013 vol. 298 iss. 2, s. 1323–1333. — Bibliogr. s. 1323, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10967-013-2548-1.pdf.

Informacje dodatkowe:

Brak