Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie chemiczne i środowiskowe w sektorze paliwowo-energetycznym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-1-212-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Baran Paweł (baranp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej podstaw technologii chemicznej oraz wybranych zagadnień środowiskowych, które zostaną rozwinięte na dalszym etapie studiów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw technologii chemicznej i przeróbki paliw, a w szczególności: · rozumie cele i zadania technologii chemicznej; · zna surowce pierwotne i wtórne dla potrzeb syntezy chemicznej; · zna wybrane procesy i technologie przemysłu chemicznego i paliwowego. TCH1A_W02, TCH1A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna wybrane zagadnienia z zakresu chemii środowiska. Umie wskazać zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym, które są efektem działalności przemysłowej. TCH1A_W02, TCH1A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 W oparciu o wiedzę ogólną wyjaśnia podstawowe zjawiska związane z istotnymi procesami w technologii i inżynierii chemicznej TCH1A_U02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny szkodliwości procesów technologicznych. Potrafi identyfikować zagrożenia środowiskowe oraz wskazać metody ich unieszkodliwiania. TCH1A_U02, TCH1A_U03 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze argumentować swoje zdanie w oparciu o własną wiedzę i doświadczenia TCH1A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw technologii chemicznej i przeróbki paliw, a w szczególności: · rozumie cele i zadania technologii chemicznej; · zna surowce pierwotne i wtórne dla potrzeb syntezy chemicznej; · zna wybrane procesy i technologie przemysłu chemicznego i paliwowego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane zagadnienia z zakresu chemii środowiska. Umie wskazać zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym, które są efektem działalności przemysłowej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 W oparciu o wiedzę ogólną wyjaśnia podstawowe zjawiska związane z istotnymi procesami w technologii i inżynierii chemicznej - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny szkodliwości procesów technologicznych. Potrafi identyfikować zagrożenia środowiskowe oraz wskazać metody ich unieszkodliwiania. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze argumentować swoje zdanie w oparciu o własną wiedzę i doświadczenia - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach zajęć wykładowych przedstawiona zostanie wiedza obejmująca cele i zadania technologii chemicznej. W sposób ogólny student pozna wybrane technologie w obszarze przeróbki paliw kopalnych (ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny). Przedstawiony zostanie ogólny zarys technologii chemicznych organicznych i nieorganicznych z naciskiem na produkcję realizowaną w polskim sektorze chemicznym i paliwowym. Student uzyska również podstawową wiedzę w zakresie identyfikacji zagrożeń środowiskowych pochodzących z sektora chemicznego i paliwowego. Przedstawione zostaną również podstawy technologii środowiskowych w zakresie oczyszczania wód, ścieków i gazów.

Zajęcia seminaryjne (30h):

W ramach zajęć seminaryjnych studentom prezentowane są obszary wiedzy, które rozwinięte zostaną w dalszym etapie studiów. Duży akcent podczas zajęć położony będzie na dyskusję dotyczącą aspektów praktycznych w powiązaniu z niezbędna wiedzą ogólnotechniczną.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć seminaryjnych zaliczenie kolokwium z zagadnień poruszanych podczas zajęć.
Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z kolokwium sprawdzającego wiedzę przekazaną podczas wykładu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studentom prezentowany jest temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna dyskusji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z zajęć seminaryjnych (S) oraz z wykładu (W) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:

OK = 0,52·w·W + 0,48·w·S

w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwioną nieobecność można odrobić na zajęciach w innej grupie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu chemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. K H. Buechel, Industrial inorganic chemistry. New York: VCH, 2000.
 2. P. Wieseman, Zarys przemysłowej chemii organicznej. WNT, Warszawa 1976.
 3. E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych. WNT, Warszawa 2008.
 4. M. Taniewski, Technologia chemiczna – surowce. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 5. J. Naumczyk, Chemia Środowiska. PWN, Warszawa 2017.
 6. J. Kępiński, K. Kałucki, I. Pollo, Technologia chemiczna nieorganiczna. PWN Warszawa, 1984.
 7. J. Molenda, Technologia chemiczna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Baran, P.; Zarębska, K., Kanciruk, A., Nazarko, M., Obal, M. Przem. Chem. 2017, 96 (9), 1923-1926.
Baran, P.; Krzak, M.; Zarebska, K.; Szczurowski, J.; Zmuda, W. A. Przem. Chem. 2016, 95 (6), 1164–1166.
Baran, P.; Zarębska, K.; Czuma, N. Environ. Monit. Assess. 2016, 188 (7), 1–11.
Baran, P.; Buczek, B. Przem. Chem. 2015, 94 (3), 328–330.
Baran, P.; Zarębska, K.; Czuma, N. Przem. Chem. 2015, 94 (2), 221–224.
Wdowin, M.; Baran, P.; Panek, R.; Zarebska, K.; Franus, W. Rocz. Ochr. Sr. 2015, 17 (2), 1306–1319.
Baran, P.; Zarebska, K.; Nodzeński, A. J. Earth Sci. 2014, 25 (4), 719–726.
Baran, P.; Rogozinska, J.; Zarebska, K.; Porada, S. Przem. Chem. 2014, 93 (12), 2008–2012.
Baran, P.; Zarębska, K.; Krzystolik, P.; Hadro, J.; Nunn, A. J. Sustain. Min. 2014, 13 (2), 22–29.

Informacje dodatkowe:

Brak